Konferencje

IV Kongres Studentów Filozofii

Die Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) Philosophie zaprasza wszystkich zainteresowanych na IV Kongres Studentów Filozofii przy Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 września br. i organizowane jest wspólnie z Niemieckim Towarzystwem Filozoficznym (Deutsche Gesellschaft für Philosophie).

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Kon­gres obej­mo­wać będzie 12 wykła­dów w języ­kach wykła­do­wych nie­miec­kim i angiel­skim. Orga­ni­za­to­rzy nie wska­zu­ją jed­no­znacz­nie na kon­kret­ną pro­ble­ma­ty­kę przy­świe­ca­ją­cą spo­tka­niu. W pro­gra­mie kon­fe­ren­cji panu­je róż­no­rod­ność. Tytu­ły pre­lek­cji suge­ru­ją mię­dzy inny­mi tema­ty­kę spo­łecz­no-poli­tycz­ną (na przy­kład Auschwitz nie pro­wa­dzi­li filo­zo­fo­wie – Czy może jed­nak? lub Mul­ti­kul­tu­ra­lizm i gra­ni­ce libe­ra­li­zmu). Roz­trzą­sa­ne mają być też ety­ka i moral­ność (Is Agent-Rela­ti­vi­ty Optio­nal?), kwe­stie epi­ste­mo­lo­gicz­ne (Epi­ste­mic Peer­ho­od Regar­ding Know­led­ge-How) jak i wie­le innych. Z kom­plet­nym pro­gra­mem opa­trzo­nym krót­ki­mi komen­ta­rza­mi do każ­de­go z przy­go­to­wa­nych wykła­dów moż­na zapo­znać się na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­ra.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne bez­płat­nym wzię­ciem udzia­łu w kon­gre­sie muszą uprzed­nio wypeł­nić odpo­wied­ni for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny jest > tutaj. For­mu­larz prze­wi­du­je rów­nież moż­li­wość zapy­ta­nia o udzie­le­nie noc­le­gu dla przy­jezd­nych. Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń upły­wa 31 sierp­nia 2017.

Źró­dło: http://bufata-philosophie.de/

Opra­co­wa­ła: Karo­li­na Sawic­ka

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy