Historia filozofii starożytnej Patronaty Wykłady

Kolejny Spacer z Arystotelesem w Poznaniu – Arystoteles łaciński

Już 24 lutego (piątek) w poznańskim Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Spacery z Arystotelesem”. Tym razem uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Arystoteles łaciński”, który wygłosi dr Maciej Przybył. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Wykład, któ­ry roz­pocz­nie się o godzi­nie 18.00, będzie kon­cen­tro­wał się na tema­cie recep­cji myśli ary­sto­te­le­sow­skiej w śre­dnio­wiecz­nej Euro­pie Łaciń­skiej. Dr Maciej Przy­był, dzie­ląc swo­je wystą­pie­nie na czte­ry czę­ści, będzie sta­rał się naj­pierw wska­zać, w jaki spo­sób i jaki­mi dro­ga­mi myśl Ary­sto­te­le­sa dotar­ła na Zachód Euro­py. Dru­ga część to ana­li­za recep­cji myśli Sta­gi­ry­ty do wie­ku XIII, oraz jej zna­cze­nia dla śre­dnio­wiecz­nej dia­lek­ty­ki i póź­niej­szej scho­la­sty­ki. Frag­ment trze­ci to naj­istot­niej­sza część, któ­ra, jak czy­ta­my w abs­trak­cie wykła­du: „sku­pio­na zosta­nie wokół pro­ble­ma­ty­ki ary­sto­te­li­zmu łaciń­skie­go w XIII wie­ku. W jej ramach pre­le­gent scha­rak­te­ry­zu­je doko­na­nia głów­nych myśli­cie­li owe­go stu­le­cia, któ­rzy pod wpły­wem filo­zo­fii przy­ro­dy i meta­fi­zy­ki Sta­gi­ry­ty zain­spi­ro­wa­ni zosta­li do nowych poszu­ki­wań inte­lek­tu­al­nych i nowe­go odkry­wa­nia świa­ta”. Na koniec poru­szo­na zosta­nie jesz­cze kwe­stia kon­tro­wer­sji zwią­za­nych z ary­sto­te­li­zmem w XIV wie­ku, arty­ku­łów pary­skich z roku 1277, a tak­że świe­żych nur­tów poja­wia­ją­cych się w czter­na­stym stu­le­ciu w filo­zo­fii i teologii.

Spa­ce­ry z Ary­sto­te­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji 2400. rocz­ni­cy uro­dzin Sta­gi­ry­ty, obej­mu­ją­cy dzia­ła­nia od paź­dzier­ni­ka 2016 roku do czerw­ca 2017, w tym dzie­więć wykła­dów oraz wysta­wę foto­gra­ficz­ną. Two­rzą one cykl reflek­syj­nych spo­tkań filo­zo­ficz­nych, utrzy­ma­nych w luź­nej kon­wen­cji, któ­re uka­zu­ją Ary­sto­te­le­sa jako myśli­cie­la nie­zwy­kle sil­nie oddzia­łu­ją­ce­go na kul­tu­rę euro­pej­ską Wscho­du i Zacho­du. Wszyst­ko to w wyjąt­ko­wym Rezer­wa­cie Arche­olo­gicz­nym „Genius loci”, któ­re­go mot­tem jest wie­lo­znacz­ne hasło: „Prze­krój poznania”.


Tema­ty i „prze­wod­ni­cy” naj­bliż­szych spo­tkań to:

24.03 godz. 18.00 – „Ary­sto­te­les w pol­skim Rene­san­sie” – prof. Dani­lo Fac­ca (Insty­tut Socjo­lo­gii i Filo­zo­fii PAN w Warszawie);

28.04 godz. 18.00 – „Recep­cja reto­ry­ki Ary­sto­te­le­sa” – mgr Alek­san­dra Mathie­sen (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mickiewicza);

19.05 godz. 18.00 – „Czy filo­zo­fię współ­cze­sną inte­re­su­je Ary­sto­te­les?” – dr Paweł Ble­ja (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mickiewicza);

23.06 godz. 18.00 – „Pery­pa­te­ty­cy o winie, muzy­ce i spra­wach Afro­dy­ty” – pik­nik arystotelesowski.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski


Rezer­wat Arche­olo­gicz­ny „Genius loci”, ul. Księ­dza Igna­ce­go Posa­dze­go 3, 61–108, Poznań
24.02.2017, godz. 18.00
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia
 Wyda­rze­nie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować