Patronaty Relacje i reportaże

Zofia Sajdek: O Lemie w Krakowie

„Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema” – tak brzmiał tytuł konferencji, która odbyła się 20 maja b.r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie. Im więcej osób klikało przycisk „Wezmę udział” w wydarzeniu na Facebooku, tym częściej pojawiały się pytania: ale jak to – Stanisław Lem filozofem? Ten zabawny pisarz od robotów i podróży kosmicznych? I to w dodatku – filozofem religii...? Patronem medialnym konferencji był magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Zob. zapowiedź konferencji.


Przy­by­li goście mogli się prze­ko­nać, że w tym okre­śle­niu nie ma ani tro­chę prze­sa­dy. Przy­słu­chu­jąc się kolej­nym wystą­pie­niom moż­na było dowie­dzieć się np. o ory­gi­nal­nej kry­ty­ce zakła­du Pas­ca­la przed­sta­wio­nej przez Lema w Dosko­na­łej próż­ni, a tak­że o tym, jak moż­na pró­bo­wać ode­przeć zarzu­ty sta­wia­ne przez Pisa­rza. Przy oka­zji inne­go refe­ra­tu mia­ła miej­sce dys­ku­sja, czy „duizm” – wyzna­wa­ny przez oo. destruk­cja­nów z Dzien­ni­ków gwiaz­do­wych – moż­na trak­to­wać jako odmia­nę wie­rzeń reli­gij­nych, czy też jest to jedy­nie Lemow­ska kry­ty­ka reli­gii. Naj­wię­cej jed­nak uwa­gi poświę­ci­li­śmy kon­cep­cjom Boga ułom­ne­go, czy­li takie­go, któ­ry np. nie jest wszech­moc­ny albo dosko­na­le dobry.

Nie mniej cie­ka­wa dys­ku­sja mia­ła miej­sce przy oka­zji oma­wia­nia Gole­ma IVpre­le­gen­ci sta­ra­li się roz­gra­ni­czyć filo­zo­ficz­ne poję­cia „trans­gre­sji” i „trans­cen­den­cji”. Oka­za­ło się rów­nież, że twór­czość Lema może oka­zać się przy­czyn­kiem do roz­wa­żań nad dowo­dem na ist­nie­nie Boga św. Anzel­ma z Can­ter­bu­ry. Inny pre­le­gent doko­nał inte­re­su­ją­ce­go porów­na­nia myśli Lema z filo­zo­fią ks. prof. Micha­ła Hel­le­ra.

Gościem spe­cjal­nym kon­fe­ren­cji był prof. Jerzy Jarzęb­ski – to nazwi­sko powin­no być zna­ne każ­de­mu pasjo­na­to­wi twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema, w kra­ju i za gra­ni­cą. Pan Pro­fe­sor był obec­ny przez cały dzień, przy­słu­chi­wał się wszyst­kim refe­ra­tom i chęt­nie roz­ja­śniał wszel­kie wąt­pli­wo­ści. Nie­mal wszyst­kie wystą­pie­nia zosta­ły okra­szo­ne cho­ciaż kil­ko­ma zda­nia­mi komen­ta­rza. Dzię­ki temu jako orga­ni­za­to­rzy mogli­śmy być pew­ni wyso­kie­go mery­to­rycz­ne­go pozio­mu wyda­rze­nia. Pro­fe­sor wziął rów­nież udział w koń­co­wej dys­ku­sji z dr. Jaku­bem Gomuł­ką – nagra­nie z niej moż­na obej­rzeć poni­żej.

Już za rok będzie mia­ła miej­sce kolej­na lemo­lo­gicz­na kon­fe­ren­cja, tym razem poświę­co­na filo­zo­fii kul­tu­ry Lema. Do zgła­sza­nia refe­ra­tów zachę­ca­my zarów­no nauczy­cie­li aka­de­mic­kich, jak i stu­den­tów, dok­to­ran­tów, a nawet absol­wen­tów, nie­zwią­za­nych obec­nie z żad­ną uczel­nią. Ser­decz­nie zapra­sza­my!


zofia-sajdek_fotoZofia Saj­dek – Absol­went­ka filo­zo­fii, a obec­nie dok­to­rant­ka w Kate­drze Filo­zo­fii Reli­gii Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go UPJPII w Kra­ko­wie. Zain­te­re­so­wa­nia filo­zo­ficz­ne: teo­dy­cea, kon­cep­cje sła­be­go Boga, pro­blem induk­cji.

 Zob. pro­fil kon­fe­ren­cji na Face­bo­oku.


Oto film z deba­ty z udzia­łem: prof. dr hab. Jerze­go Jarzęb­skie­go, znaw­cy twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema, oraz dr. Jaku­ba Gomuł­ki.

Zdję­cia i mon­taż: Adam Płon­ka

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy