Ontologia Popularyzacja

Prof. Piotr Gutowski: Jak filozof wartościuje zmianę?

„Zmiana i niezmienność toczą ze sobą walkę na śmierć i życie. Wynik tej walki nie może być nam obojętny. Mamy prawo ująć te opozycyjne zjawiska w kontekście aksjologicznym” – powiedział podczas popularnego wykładu nt. wartościowaniu zmiany i niezmienności prof. Piotr Gutowski. Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo z odczytu. Jest on ciekawym spojrzeniem na pewien aspekt problematyki, której poświęcimy pierwszy w tym roku numer magazynu „Filozofuj!”: tożsamości osobowej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Refe­rat pt. „Zmia­na – nie­zmien­ność – dosko­na­łość. Kil­ka uwag o war­to­ścio­wa­niu zmia­ny przez filo­zo­fów” został wygło­szo­ny pod­czas Forum inter­dy­scy­pli­nar­ne­go „Zmia­na”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Koło Nauko­we Stu­den­tów MISH KUL w dniu 9 stycz­nia 2017 r.


Prof. dr hab. Piotr Gutow­ski jest kie­row­ni­kiem Kate­dry Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej KUL i prze­wod­ni­czą­cym Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN. Autor ksią­żek m.in. Meta­fi­lo­zo­fia a meta­fi­zy­ka Char­le­sa Hartshorne’a (1993)Mię­dzy moni­zmem a plu­ra­li­zmem. Stu­dium gene­zy i pod­staw filo­zo­fii Joh­na Deweya (2003), Nauka, filo­zo­fia i życie. U pod­staw myśli Wil­lia­ma Jame­sa (2011), któ­re są opu­bli­ko­wa­ne w otwar­tym dostęp­ne.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy