Dystrybucja Ogłoszenia

Podbijamy Polskę! „Filozofuj!” od dziś znajdziesz nie tylko w Empiku – sprawdź gdzie jeszcze!

Zwiększyliśmy nakład trzykrotnie i rozszerzyliśmy zakres dystrybucji. Zobacz, gdzie od dzisiaj będzie dostępne „Filozofuj!”. Co prawda nie dotarliśmy jeszcze do „poczekalni u fryzjera”, ale i tego jesteśmy już coraz bliżej ;)

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Dotych­czas mogli­ście kupić „Filo­zo­fuj!” w salo­nach Empi­ku oraz w zaprzy­jaź­nio­nych księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach > tutaj.

Od teraz nasz maga­zyn dosta­nie­cie tak­że w ok. 1320 salo­ni­kach pra­so­wych wymie­nio­nych niżej sie­ci. Sprawdź > tutaj, gdzie w Two­jej miej­sco­wo­ści dosta­niesz „Filo­zo­fuj!”. Kup, czy­taj i filozofuj. 🙂

w całej Polsce !!!


CZY WIESZ, ŻE…


Wszyst­kich księ­ga­rzy, dys­try­bu­to­rów i wła­ści­cie­li księ­gar­nio-kawiar­ni, któ­rzy chcie­li­by wpro­wa­dzić do sprze­da­ży maga­zyn „Filo­zo­fuj!” pro­si­my o kon­takt via e-mail: redakcja@filozofuj.eu.

Każ­de­mu sprze­daw­cy maga­zy­nu two­rzy­my osob­ną pod­stro­nę w zakład­ce  „Filo­zo­fuj!” w Two­im mie­ścieMiej­sca przy­ja­zne  „Filo­zo­fuj!” > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy