Anegdoty Filozofia współczesna

Anegdoty filozoficzne: O Ludwigu Wittgensteinie

Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina zawsze „cią­gnę­ło” w kie­run­ku woj­sko­wo­ści. Na fron­tach I woj­ny świa­to­wej napi­sał, jako żoł­nierz woj­ska austriac­kie­go, więk­szość swe­go pierw­sze­go wiel­kie­go dzie­ła – Trak­ta­tu logicz­no-filo­zo­ficz­ne­go. Po wybu­chu kolej­ne­go kon­flik­tu zbroj­ne­go rów­nież chciał zaan­ga­żo­wać się w pra­cę zwią­za­ną z woj­sko­wo­ścią. Wiek i stan zdro­wia unie­moż­li­wia­ły mu jed­nak wzię­cie bez­po­śred­nie­go udzia­łu w wal­kach. W 1941 roku objął więc skrom­ną cywil­ną posa­dę – zatrud­nił się jako odźwier­ny w Guy­’s Hospi­tal w Lon­dy­nie. Tam, w samym cen­trum bom­bar­do­wań, czuł się szczę­śli­wy i speł­nio­ny. Pra­co­wał wytrwa­le i nie­zwy­kle sumien­nie, a w wol­nych chwi­lach zapeł­nił notat­ka­mi o mate­ma­ty­ce trzy sko­ro­szy­ty. Wyda­je się, że odgło­sy woj­ny były dla Wit­t­gen­ste­ina inspi­ra­cją dla pra­cy umysłowej.


Źró­dło: C. Car­mo­na, Wit­t­gen­ste­in. Świa­do­mość gra­nic, Hachet­te Pol­ska, War­sza­wa 2018
Opra­co­wa­ła Anna Falana-Jafra.


Anegdota została opublikowana w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2020, nr 1: Istota rzeczy


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Anegdoty i żarty filozoficzne”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy