Filozofia religii Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #15 – Lucjusz Anneusz Seneka: Opatrzność i zło

Seneka to najwybitniejszy filozof okresu Cesarstwa Rzymskiego. W historii zapisał się jako konsul, a także wychowawca Nerona. Zginął śmiercią samobójczą, zmuszony do odebrania sobie życia przez swego dawnego wychowanka. Od czasów starożytnych toczy się spór o to, czy życie Seneki – człowieka zamożnego, zaangażowanego w politykę – da się pogodzić z filozofią stoicką.

Poniż­szy frag­ment dzie­ła O Opatrz­no­ści jest pró­bą wyja­śnie­nia tego, jak w świe­cie, któ­ry jest na wskroś racjo­nal­ny, może ist­nieć zło. Sene­ka waha się w tym dzie­le mię­dzy dwie­ma odpo­wie­dzia­mi: jed­ną, gło­szą­cą, że nie­szczę­ścia, jakie spa­da­ją na ludzi dobrych, dają im spo­sob­ność do wypró­bo­wa­nia wła­snej cno­ty, i dru­gą, mówią­cą, że czło­wie­ka dobre­go nie może spo­tkać żad­ne nie­szczę­ście, ponie­waż zawsze zacho­wu­je on kon­tro­lę nad wła­sną wolą.

 

Sene­ka, O Opatrz­no­ści, w: ten­że, Dia­lo­gi, prze­ło­żył, wstę­pem poprze­dził, komen­ta­rzem, ukła­dem tre­ści, indek­sem opa­trzył L. Joachi­mo­wicz, War­sza­wa: Insty­tut Wydaw­ni­czy Pax 1989, s. 604–606 i 607–609.

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy