Poetycko

Pierwsza fotografia Hitlera [Kwartał z Szymborską]

Wiersz Wisławy Szymborskiej Pierwsza fotografia Hitlera z inspiracjami do dalszej (już stricte filozoficznej) lektury prezentujemy w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej. Dziś o złu i przypadku.

Pierwsza fotografia Hitlera

A któż to jest ten mały dzi­dziuś w kaftaniku?
Toż to mały Adol­fek, syn pań­stwa Hitlerów!
Może wy­ro­śnie na dok­to­ra praw?
Albo bę­dzie te­no­rem w ope­rze wiedeńskiej?
Czy­ja to rącz­ka, czy­ja, uszko, oczko, nosek?
Czyj brzu­szek pe­łen mle­ka, nie wia­do­mo jeszcze:
dru­ka­rza, kon­sy­lia­rza, kup­ca, księdza?
Do­kąd te śmiesz­ne nóż­ki za­wę­dru­ją, dokąd?
Do ogród­ka, do szko­ły, do biu­ra, na ślub
może z cór­ką burmistrza?

Bobo, anio­łek, kru­szy­na, promyczek,
kie­dy rok temu przy­cho­dził na świat,
nie bra­kło zna­ków na nie­bie i ziemi:
wio­sen­ne słoń­ce, w oknach pelargonie,
mu­zy­ka ka­ta­ryn­ki na podwórku,
po­myśl­na wróż­ba w bi­buł­ce różowej,
tuż przed po­ro­dem pro­ro­czy sen matki:
go­łąb­ka we śnie wi­dzieć — ra­do­sna nowina,
te­goż schwy­tać — przy­bę­dzie gość dłu­go czekany.
Puk puk, kto tam, to stu­ka ser­dusz­ko Adolfka.

Smo­czek, pie­lusz­ka, śli­nia­czek, grzechotka,
chłop­czy­na, chwa­lić Boga i od­pu­kać, zdrów,
po­dob­ny do ro­dzi­ców, do kot­ka w koszyku,
do dzie­ci z wszyst­kich in­nych ro­dzin­nych albumów.
No, nie bę­dzie­my chy­ba te­raz płakać,
pan fo­to­graf pod czar­ną płach­tą zro­bi pstryk.

Ate­lier Klin­ger, Gra­ben­stras­se Braunau,
a Brau­nau to nie­wiel­kie, ale god­ne miasto,
so­lid­ne fir­my, po­czci­wi sąsiedzi,
woń cia­sta droż­dżo­we­go i sza­re­go mydła.
Nie sły­chać wy­cia psów i kro­ków przeznaczenia.
Na­uczy­ciel hi­sto­rii roz­luź­nia kołnierzyk
i zie­wa nad zeszytami.

W. Szymborska, Pierwsza fotografia Hitlera, [w:] tejże, Ludzie na moście, Kraków 2016, s. 31–32.


Poczytaj w F!:

Geneza zła > Tomasz Kupś

Zło jako brak dobra. Prywacyjna teoria zła > Agnieszka Woszczyk

Różne oblicza zła > Alfred Marek Wierzbicki

Dziwna współzależność zła i bezmyślności”. O potrzebie rozwijania cnoty uważności > Grażyna Osika

Świat nie jest deterministyczny > wywiad z prof. Dariuszem Łukasiewiczem, znamienitym znawcą problematyki przyczynowości

Traf moralny > David Enoch


Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dn. 16 listopada 2022 r. ogłosił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej, noblistki, poetki, której wiersze przepełnione są filozoficznymi treściami.


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Brawo. Jaki piękny wiersz. Teraz kolej na poemat o Stalinie. Na pewno noblistka napisała coś na jego temat.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy