Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty siódmy numer „Filozofuj!”: Tajemnicza przyczynowość już od 16 maja

tajemnicza przyczynowość filozofuj
Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od 16 maja w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnicza przyczynowość. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Joan­na Luc

Podzię­ko­wa­nia nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Patry­ko­wi Popław­skie­mu, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Annie Zych, Redak­to­rom języ­ko­wym: Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Justy­nie Grzesz­czuk, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Toma­szo­wi Stę­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Ali­cji Pie­tras i Ali­cji Neu­mann, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

w jed­nym z naj­bar­dziej intry­gu­ją­cych frag­men­tów Trak­ta­tu o natu­rze ludz­kiej David Hume stwier­dza, że podej­mo­wa­nie pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych pro­wa­dzi czę­sto do pogrą­że­nia się w naj­głęb­szych ciem­no­ściach. Choć ten mrok mogą roz­pro­szyć roz­ryw­ki życia codzien­ne­go, pokro­ju gry w tryk­tra­ka i roz­mów z przy­ja­ciół­mi, to przej­mu­ją­ce pyta­nie o przy­czy­ny moje­go wła­sne­go ist­nie­nia nie tra­ci na zna­cze­niu i doma­ga się odpo­wie­dzi. Być może podob­ne reflek­sje towa­rzy­szy­ły Imma­nu­elo­wi Kan­to­wi, gdy wbi­jał do łuzy sto­łu bilar­do­we­go kolej­ną bilę i zasta­na­wiał się, czy napraw­dę jest tak, że to przy­czy­no­wość sta­no­wi pod­sta­wo­wy mecha­nizm prze­bie­gu tej gry. Dla obu myśli­cie­li przy­czy­no­wość oka­za­ła się z pew­no­ścią wyma­ga­ją­cym przeciwnikiem.

Choć wynik tego poje­dyn­ku nie jest jed­no­znacz­ny, to zain­te­re­so­wa­nie nim nie słab­nie. Filo­zo­fo­wie, by odwo­łać się do języ­ka komen­ta­to­rów meczów pił­ki noż­nej, wciąż odnaj­du­ją w sobie „spor­to­wą złość” i ata­ku­ją pro­blem przy­czy­no­wo­ści, któ­ry z per­spek­ty­wy nasze­go codzien­ne­go doświad­cze­nia moż­na uznać za wręcz pod­sta­wo­wy. Jeśli mia­ło­by się bowiem oka­zać, że nie rozu­mie­my, w jaki spo­sób przed­mio­ty oddzia­łu­ją na sie­bie, to nale­ża­ło­by wycią­gnąć wnio­sek, że świat w jed­nym ze swo­ich naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nych aspek­tów jest dla nas głę­bo­ką ciem­no­ścią, a fakt, że po ude­rze­niu jed­nej bili dru­ga zaczy­na się poru­szać, był­by zupeł­nie niezrozumiały.

W tym nume­rze sta­ra­my się dotrzeć do sed­na spo­ru o przy­czy­no­wość, odwo­łu­jąc się nie tyl­ko do histo­rycz­nych dys­ku­sji na ten temat, ale tak­że now­szych roz­wią­zań i pro­po­zy­cji. Nasi auto­rzy udo­wad­nia­ją, że choć podej­mo­wa­na przez nich pro­ble­ma­ty­ka jest skom­pli­ko­wa­na, wie­lo­wąt­ko­wa i wyma­ga­ją­ca, to moż­na omó­wić ją w pre­cy­zyj­ny i czy­tel­ny spo­sób. W tek­stach prze­wi­ja­ją się poję­cia inde­ter­mi­ni­zmu, kore­la­cji i przy­czy­no­wo­ści umy­sło­wej, zaś kon­tek­stem roz­wa­żań jest nie tyl­ko meta­fi­zy­ka i epi­ste­mo­lo­gia, ale tak­że filo­zo­fia nauki czy filo­zo­fia prawa.

Zachę­ca­my Was rów­nież do poświę­ce­nia uwa­gi sta­łym dzia­łom pisma, w któ­rych tym razem prze­czy­ta­cie m.in. recen­zję książ­ki o epi­ste­mo­lo­gii femi­ni­stycz­nej, tekst o pętlach przy­czy­no­wych w Ter­mi­na­to­rze Jame­sa Came­ro­na, filo­zo­ficz­ną ana­li­zę Bra­ci Kara­ma­zow Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, a tak­że eks­klu­zyw­ny wywiad z Epi­ku­rem, w któ­rym filo­zof z Samos wyja­śnia, jak nale­ży rozu­mieć hedo­nizm. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(27)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy