Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty siódmy numer „Filozofuj!”: Tajemnicza przyczynowość już od 16 maja

tajemnicza przyczynowość filozofuj
Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od 16 maja w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnicza przyczynowość. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Joan­na Luc

Podz­iękowa­nia należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Patrykowi Popławskiemu, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Maciejowi Wój­cikowi, Annie Zych, Redak­torom językowym: Mał­gorza­cie Szostak, Oldze Tyszce, Justynie Grzeszczuk, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Zuzan­nie Bołtryk, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Łukas­zowi Szostakowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Tadeuszowi Chelkowskiemu, Tomas­zowi Stępińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Łukas­zowi Rojkowi, Błaże­jowi Brożynie, Alicji Pietras i Alicji Neu­mann, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

w jed­nym z najbardziej intrygu­ją­cych frag­men­tów Trak­tatu o naturze ludzkiej David Hume stwierdza, że pode­j­mowanie prob­lemów filo­zoficznych prowadzi częs­to do pogrąże­nia się w najgłęb­szych ciem­noś­ci­ach. Choć ten mrok mogą rozproszyć rozry­w­ki życia codzi­en­nego, pokro­ju gry w tryk­tra­ka i rozmów z przy­jaciół­mi, to prze­j­mu­jące pytanie o przy­czyny mojego włas­nego ist­nienia nie traci na znacze­niu i doma­ga się odpowiedzi. Być może podob­ne reflek­sje towarzyszyły Immanuelowi Kan­towi, gdy wbi­jał do łuzy stołu bilar­dowego kole­jną bilę i zas­tanaw­iał się, czy naprawdę jest tak, że to przy­czynowość stanowi pod­sta­wowy mech­a­nizm prze­biegu tej gry. Dla obu myśli­cieli przy­czynowość okaza­ła się z pewnoś­cią wyma­ga­ją­cym prze­ci­wnikiem.

Choć wynik tego poje­dynku nie jest jed­noz­naczny, to zain­tere­sowanie nim nie słab­nie. Filo­zo­fowie, by odwołać się do języ­ka komen­ta­torów meczów pił­ki nożnej, wciąż odna­j­du­ją w sobie „sportową złość” i ataku­ją prob­lem przy­czynowoś­ci, który z per­spek­ty­wy naszego codzi­en­nego doświad­czenia moż­na uznać za wręcz pod­sta­wowy. Jeśli miało­by się bowiem okazać, że nie rozu­miemy, w jaki sposób przed­mio­ty odd­zi­ału­ją na siebie, to należało­by wyciągnąć wniosek, że świat w jed­nym ze swoich najbardziej fun­da­men­tal­nych aspek­tów jest dla nas głęboką ciem­noś­cią, a fakt, że po uderze­niu jed­nej bili dru­ga zaczy­na się poruszać, był­by zupełnie niezrozu­mi­ały.

W tym numerze staramy się dotrzeć do sed­na sporu o przy­czynowość, odwołu­jąc się nie tylko do his­to­rycznych dyskusji na ten tem­at, ale także nowszych rozwiązań i propozy­cji. Nasi autorzy udowad­ni­a­ją, że choć pode­j­mowana przez nich prob­lematy­ka jest skom­p­likowana, wielowątkowa i wyma­ga­ją­ca, to moż­na omówić ją w pre­cyzyjny i czytel­ny sposób. W tek­stach przewi­ja­ją się poję­cia inde­ter­miniz­mu, korelacji i przy­czynowoś­ci umysłowej, zaś kon­tek­stem rozważań jest nie tylko metafizy­ka i epis­te­molo­gia, ale także filo­zofia nau­ki czy filo­zofia prawa.

Zachę­camy Was również do poświęce­nia uwa­gi stałym dzi­ałom pis­ma, w których tym razem przeczyta­cie m.in. recen­zję książ­ki o epis­te­mologii fem­i­nisty­cznej, tekst o pęt­lach przy­czynowych w Ter­mi­na­torze Jame­sa Camerona, filo­zoficzną anal­izę Braci Kara­ma­zow Fiodo­ra Dos­to­jew­skiego, a także ekskluzy­wny wywiad z Epikurem, w którym filo­zof z Samos wyjaś­nia, jak należy rozu­mieć hedo­nizm. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 3(27)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy