Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty siódmy numer „Filozofuj!”: Tajemnicza przyczynowość już od 16 maja

tajemnicza przyczynowość filozofuj
Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od 16 maja w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnicza przyczynowość. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Joan­na Luc

Podzię­ko­wa­nia nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Patry­ko­wi Popław­skie­mu, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Annie Zych, Redak­to­rom języ­ko­wym: Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Justy­nie Grzesz­czuk, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Toma­szo­wi Stę­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Ali­cji Pie­tras i Ali­cji Neu­mann, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

w jed­nym z naj­bar­dziej intry­gu­ją­cych frag­men­tów Trak­ta­tu o natu­rze ludz­kiej David Hume stwier­dza, że podej­mo­wa­nie pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych pro­wa­dzi czę­sto do pogrą­że­nia się w naj­głęb­szych ciem­no­ściach. Choć ten mrok mogą roz­pro­szyć roz­ryw­ki życia codzien­ne­go, pokro­ju gry w tryk­tra­ka i roz­mów z przy­ja­ciół­mi, to przej­mu­ją­ce pyta­nie o przy­czy­ny moje­go wła­sne­go ist­nie­nia nie tra­ci na zna­cze­niu i doma­ga się odpo­wie­dzi. Być może podob­ne reflek­sje towa­rzy­szy­ły Imma­nu­elo­wi Kan­to­wi, gdy wbi­jał do łuzy sto­łu bilar­do­we­go kolej­ną bilę i zasta­na­wiał się, czy napraw­dę jest tak, że to przy­czy­no­wość sta­no­wi pod­sta­wo­wy mecha­nizm prze­bie­gu tej gry. Dla obu myśli­cie­li przy­czy­no­wość oka­za­ła się z pew­no­ścią wyma­ga­ją­cym przeciwnikiem.

Choć wynik tego poje­dyn­ku nie jest jed­no­znacz­ny, to zain­te­re­so­wa­nie nim nie słab­nie. Filo­zo­fo­wie, by odwo­łać się do języ­ka komen­ta­to­rów meczów pił­ki noż­nej, wciąż odnaj­du­ją w sobie „spor­to­wą złość” i ata­ku­ją pro­blem przy­czy­no­wo­ści, któ­ry z per­spek­ty­wy nasze­go codzien­ne­go doświad­cze­nia moż­na uznać za wręcz pod­sta­wo­wy. Jeśli mia­ło­by się bowiem oka­zać, że nie rozu­mie­my, w jaki spo­sób przed­mio­ty oddzia­łu­ją na sie­bie, to nale­ża­ło­by wycią­gnąć wnio­sek, że świat w jed­nym ze swo­ich naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nych aspek­tów jest dla nas głę­bo­ką ciem­no­ścią, a fakt, że po ude­rze­niu jed­nej bili dru­ga zaczy­na się poru­szać, był­by zupeł­nie niezrozumiały.

W tym nume­rze sta­ra­my się dotrzeć do sed­na spo­ru o przy­czy­no­wość, odwo­łu­jąc się nie tyl­ko do histo­rycz­nych dys­ku­sji na ten temat, ale tak­że now­szych roz­wią­zań i pro­po­zy­cji. Nasi auto­rzy udo­wad­nia­ją, że choć podej­mo­wa­na przez nich pro­ble­ma­ty­ka jest skom­pli­ko­wa­na, wie­lo­wąt­ko­wa i wyma­ga­ją­ca, to moż­na omó­wić ją w pre­cy­zyj­ny i czy­tel­ny spo­sób. W tek­stach prze­wi­ja­ją się poję­cia inde­ter­mi­ni­zmu, kore­la­cji i przy­czy­no­wo­ści umy­sło­wej, zaś kon­tek­stem roz­wa­żań jest nie tyl­ko meta­fi­zy­ka i epi­ste­mo­lo­gia, ale tak­że filo­zo­fia nauki czy filo­zo­fia prawa.

Zachę­ca­my Was rów­nież do poświę­ce­nia uwa­gi sta­łym dzia­łom pisma, w któ­rych tym razem prze­czy­ta­cie m.in. recen­zję książ­ki o epi­ste­mo­lo­gii femi­ni­stycz­nej, tekst o pętlach przy­czy­no­wych w Ter­mi­na­to­rze Jame­sa Came­ro­na, filo­zo­ficz­ną ana­li­zę Bra­ci Kara­ma­zow Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, a tak­że eks­klu­zyw­ny wywiad z Epi­ku­rem, w któ­rym filo­zof z Samos wyja­śnia, jak nale­ży rozu­mieć hedo­nizm. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(27)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy