Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Dwunasty numer „Filozofuj!”: Światy możliwe już 12 stycznia!

Od 12 stycznia w salonach Empiku w całej Polsce będzie można kupić dwunasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Światy możliwe. To Wasz wybór! Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 25 stycznia. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Artur Ger­ard Kosec­ki.


Drodzy Czytel­ni­cy,

dru­gi rok wydawa­nia mag­a­zynu wieńczymy numerem o świat­ach możli­wych. Gdy ogłasza­l­iśmy anki­etę dla Czytel­ników z dwu­nas­toma tem­ata­mi do wyboru, świat, w którym wyda­je­my ostat­ni w tym roku numer mag­a­zynu o świat­ach możli­wych, był jed­nym ze światów możli­wych. Gdy zamknęliśmy anki­etę, „uczynił on” duży krok w kierunku bycia światem aktu­al­nym, zre­al­i­zowanym, fak­ty­cznym. Wów­czas nadal mógł się zre­al­i­zować na wiele sposobów – mieliśmy bowiem wiele pomysłów i wyobrażeń, jak ten numer miał­by wyglą­dać. Ostate­cznie zre­al­i­zowała się jed­na z tych możli­wych wer­sji – ta, którą czyta­cie. Alter­naty­wne wer­sje dwu­nastego numeru „Filo­zo­fuj!” pozostały w dziedzinie światów możli­wych. Wśród tych światów zna­jdziemy nie tylko pod­jęte tem­aty numerów naszego cza­sopis­ma, ale całą ple­jadę możli­woś­ci: wojny, których nie było; miłoś­ci, które się nigdy nie zdarzyły; książ­ki, które nie zostały napisane – to tylko kil­ka wybranych na chy­bił trafił przy­pad­ków. Obok tych „nor­mal­nych” alter­natyw ist­nieją także możli­woś­ci bardziej fan­tasty­czne: Śródziemie, szkoła w Hog­war­cie czy świat „Gwiezd­nych wojen”.

Światy możli­we oraz sam fakt, że potrafimy o nich myśleć, odwiedzać je w wyobraźni, są niezwyk­le intrygu­jące. Prze­cież fak­ty­cznie, przy­na­jm­niej w naszej rzeczy­wis­toś­ci, te światy nie ist­nieją. A jed­nak w jakimś sen­sie są one od naszej myśli nieza­leżne. Bywa, że są przed­miotem naszych aut­en­ty­cznych emocji, dyskusji. Częs­to orzekamy o nich jak o real­nych obiek­tach. Na przykład na pytanie, czy to praw­da, że Gan­dalf Szary jest czar­o­dziejem, wielu z Was bez waha­nia poki­wało­by twierdzą­co głowa­mi. Wielu szcz­erze roniło łzy, myśląc, że zginął on w czeluś­ci­ach Morii. Podob­nie wielu z dużym przeko­naniem mogło­by rozpraw­iać o tym, czy rzu­canie czarów przez Harry’ego Pot­tera bez uży­cia różdż­ki jest możli­we.

Idea światów możli­wych generu­je liczne pyta­nia filo­zoficzne. Na przykład, gdzie zna­j­du­je się Śródziemie? Gdzie jest Hog­wart? Czy są to może jakieś realne miejs­ca bytu­jące w równoległych świat­ach, wzglę­dem których nasza rzeczy­wis­tość zda­je się jedynie czys­tą możli­woś­cią? Czy też raczej są to jedynie światy wyobrażone, bytu­jące jedynie w naszych umysłach? Czy moż­na mówić o różnych rodza­jach możli­woś­ci? Na przykład czy możli­wość rzu­ca­nia czarów jest równie możli­wa co możli­wość wygra­nia na loterii? Czy 2 plus 2 zawsze musi rów­nać się 4? Czy wszys­tko jest możli­we? A może też ist­nieją niemożli­we przed­mio­ty? Ist­nieją? Jak mogą ist­nieć przed­mio­ty niemożli­we? Prob­lematy­czne, jak widać, jest samo poję­cie ist­nienia (cho­ci­aż ten tem­at pozostawmy na inną okazję).

Dla filo­zofów światy możli­we to nie tylko intrygu­ją­ca zagad­ka filo­zoficz­na, ale także użyteczne narzędzie filo­zo­fowa­nia. Kreu­jąc fan­tasty­czne ekspery­men­ty myślowe, światy pełne zom­bich, XYZ zami­ast wody czy poli­ty­cznych utopii filo­zo­fowie, tes­tu­ją swo­je intu­ic­je doty­czące różnych pojęć, tez i teorii.

Świado­mi wagi światów możli­wych dla filo­zofii, chce­my Was zaprosić do filo­zoficznej reflek­sji nad tymi intrygu­ją­cy­mi byta­mi-nieby­ta­mi. Ofer­u­je­my wam tek­sty autorów spec­jal­izu­ją­cych się w tem­atyce światów możli­wych, w których zas­tanaw­ia­ją się oni nad tym, czym właś­ci­wie światy możli­we są, dlaczego są one tak ważne dla filo­zofii, czemu służą.

Oprócz artykułów tem­aty­cznych zna­jdziecie także nasze stałe propozy­c­je: dal­sze częś­ci kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, „who is who” w pol­skiej filo­zofii, wywiad z wielkim filo­zofem z przeszłoś­ci (tym razem jest to Got­tfried Leib­niz), kole­jną część rozważań o prob­lemach moral­nych w lit­er­aturze, nowy ekspery­ment filo­zoficzny. Czeka na Was także odrobi­na filo­zoficznej rozry­w­ki: kole­j­na satyra filo­zoficz­na z krainy Kalopów, aneg­do­ty, komiks, filo­zoficzne zoo czy krzyżówka.

Życzymy Wam, by w nad­chodzą­cym roku zre­al­i­zował się najlep­szy z możli­wych sce­nar­iuszy Waszego życia. Mamy nadzieję, że będzie to sce­nar­iusz, w którym będzie też czas na lek­turę naszego mag­a­zynu.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 6(12)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy