Omówienia i recenzje

Elżbieta Drozdowska: 50 idei, o których pewnie słyszałeś, a jeśli nie, to sięgnij po tę książkę [recenzja]

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 4 (34), s. 50. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


W 2019 roku wydaw­nic­two PWN wzno­wi­ło popu­lar­ną serię 50 idei, któ­re powi­nie­neś znać, w któ­rej uka­za­ły się tomy doty­czą­ce filo­zo­fii, mate­ma­ty­ki, fizy­ki, archi­tek­tu­ry i histo­rii sztu­ki. Auto­rem tomu o filo­zo­fii jest Ben Dupré, były wykła­dow­ca filo­lo­gii kla­sycz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim i autor ksią­żek popularno­naukowych z zakre­su filo­zo­fii i historii.

Książ­ka skła­da się z pięć­dzie­się­ciu roz­dzia­łów podzie­lo­nych na dzie­więć kate­go­rii, takich jak m.in. popu­lar­ne pro­ble­my wie­dzy i umy­słu, kla­sycz­ne argu­men­ty reli­gij­ne, współ­cze­sne pro­ble­my z nauką, teo­rią spra­wie­dli­wo­ści i spo­łe­czeń­stwa, a nawet naj­now­sze kwe­stie zwią­za­ne z pra­wa­mi zwie­rząt. Naj­sze­rzej jed­nak potrak­to­wa­ne są pro­ble­my etycz­ne, co nie powin­no dzi­wić – w koń­cu są nam naj­bliż­sze. Na koń­cu książ­ki znaj­du­je się rów­nież słow­ni­czek oraz indeks pojęć i nazwisk.

Każ­dy z roz­dzia­łów zaj­mu­je oko­ło pię­ciu stron. Znaj­dzie­my na nich histo­ryj­kę ilu­stru­ją­cą dany pro­blem, krót­kie omó­wie­nie naj­waż­niej­szych powią­za­nych z nim filo­zo­ficz­nych sta­no­wisk i pojęć, cyta­ty ze zna­nych dzieł, licz­ne ram­ki zawie­ra­ją­ce cie­ka­wost­ki i odnie­sie­nia do kul­tu­ry popu­lar­nej, hasło­we pod­su­mo­wa­nie roz­dzia­łu oraz linię cza­su. Linia cza­su poka­zu­je, kie­dy poja­wi­ły się dane zagad­nie­nia. Zazna­czo­ne na niej punk­ty noszą takie same nazwy jak roz­dzia­ły tej czę­ści książ­ki, w któ­rej się znaj­du­je­my. Z jed­nej stro­ny jest to dobre roz­wią­za­nie, ponie­waż pozwa­la zorien­to­wać się w chro­no­lo­gii – w koń­cu książ­ka nie ma cha­rak­te­ru histo­rycz­ne­go, lecz sta­no­wi prze­krój przez naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia. Z dru­giej stro­ny jest nie­co mylą­ce, gdyż roz­dzia­ły w poszcze­gól­nych kate­go­riach zagad­nień nie wystę­pu­ją w takiej kolej­no­ści jak na osi cza­su. Nie prze­cho­dzą też od pro­ble­mów ogól­niej­szych do bar­dziej szcze­gó­ło­wych – trud­no więc stwier­dzić, na jakiej zasa­dzie zosta­ły uło­żo­ne i cze­mu nie jest ona zgod­na z pod­po­wie­dzią na linii czasu.

Pięć stron wystar­cza, by zary­so­wać pro­blem i poka­zać, cze­mu jest waż­ny, ale nie pozwa­la na jego wyczer­pu­ją­ce omó­wie­nie ani przed­sta­wie­nie róż­no­rod­nych sta­no­wisk (któ­rych wokół każ­de­go pro­ble­mu filo­zo­ficz­ne­go naro­sło bez liku). Dla­te­go też książ­ka ta jest prze­zna­czo­na dla osób dopie­ro zaczy­na­ją­cych przy­go­dę z filo­zo­fią – ma na celu zain­te­re­so­wa­nie tema­tem, a nie roz­strzy­ga­nie pro­ble­mów, i cel ten wypełnia.

Elż­bie­ta Drozdowska


Ben Dupré, 50 idei, któ­re powi­nie­neś znać. Filo­zo­fia, przeł. K. Wolań­ski, ­wyda­nie II, PWN, War­sza­wa 2019, ss. 240.


Inte­re­su­ją Cię recen­zje innych ksią­żek filo­zo­ficz­nych? Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Omó­wie­nia i recen­zje.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy