Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym IV Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

W najbliższą sobotę 23 kwietnia odbędzie się finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Organizatorami konkursu są Instytut Filozofii Wydziału Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL.  Nasz magazyn objął imprezę patronatem medialnym. 

Numer 6/2015: Bóg i reli­gia

Czy­taj numer online > tutaj.


Egzem­plarz drukowany numeru moż­na zamówić > tutaj. Kom­plet numerów z 2015 roku w przece­nie moż­na zamówić > tutaj. Prenu­mer­atę na rok 2016 moż­na zamówić > tutaj.

W konkur­sie na etapie szkol­nym wzięło udzi­ał ok. 350 uczniów. Poza Lubel­szczyzną w Konkur­sie wzięły udzi­ał szkoły z Rzes­zowa, Kielc i Wrocław­ia.

Nasz mag­a­zyn ufun­dował zwycięz­cy nagrodę w postaci rocznej prenu­mer­aty „Filo­zo­fuj!”.

Pro­gram finału

Część I

 • 9.00–10.00 Przyję­cia uczest­ników konkur­su (sala GG236)
 • 10.00–11.15 Zma­gania finałowe (sala GG213, GG224)
 • 10.00–11.15 Spotkanie władz Wydzi­ału oraz pra­cown­ików Kat­edry Logi­ki z nauczy­ciela­mi (sala GG236)

Część II (sala GG208)

 • 11.45 Rozpoczę­cie sesji — dr hab. Marek Lech­ni­ak, Dyrek­tor Insty­tu­tu
 • 12.00 dr Piotr Lip­s­ki, Co ma logi­ka do infor­maty­ki, czyli o maszynie Turinga słów kil­ka
 • 12.20 dr hab. Boże­na Czer­nec­ka-Rej, Zagad­ki nieskońc­zonoś­ci
 • 12.45 dr hab. Marek Lech­ni­ak, Jak anal­i­zować argu­men­tac­je?
 • 13.15–14.15 obi­ad (Men­sa Aca­d­e­m­i­ca)

Część III (sala GG208)

 • 14.30 Ogłosze­nie wyników i wręcze­nie nagród
  Pod­sumowanie — dr hab. Moni­ka Wal­czak, Dziekan Wydzi­ału Filo­zofii

 Pro­fil konkur­su na Face­booku > tutaj.

Strona konkur­su jest > tutaj.


Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest online tutaj. Kto woli czy­tać na papierze, niech zamówi egzem­plarz drukowany, kom­plet numerów z 2015 lub prenu­mer­atę. Najnowszy numer jest też dostęp­ny w sprzedaży w salonach Empiku na tere­nie w całej Pol­s­ki.


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy