Numer

Filozofuj! 2015 nr 6

No i zamykamy rok wydawniczy publikacją szóstego numeru „Filozofuj!” o Bogu i religii. Ciągle będziemy się upierać, że nasz magazyn idealnie nadaje się do poczekalni u fryzjera. Planując zrobić porządek na głowie, można też spróbować zaprowadzić porządek w głowie, prawda? Cały rok reklamujemy zakłady fryzjerskie i studia fryzur, ale ani jeden zakład nie zaprenumerował jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Czasopismo udostępniamy bezpłatnie online. Można je pobrać poniżej. Uprzejmie prosimy o UPOWSZECHNIANIE tej informacji. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby dobrowolnie wesprzeć naszą inicjatywę dowolną kwotą, niezbędne informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Wsparcie”. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego nr. 6, kompletu numerów 2015 lub prenumeraty na rok 2016.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest

.

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru:


Bóg i religia | Spis treści

Kalen­dar­i­um

Prob­lem Boga – między mitem a abstrakcją > Ireneusz Ziemińs­ki

Główną trud­noś­cią w rozważa­niu kwestii ist­nienia i natu­ry Boga jest to, że uży­wa­jąc słowa „Bóg”, nie wiemy, o czym (o kim) mówimy. Wprawdzie w trady­cji filo­zofii europe­jskiej Bogu przyp­isy­wano zwyk­le wszys­tkie doskon­ałoś­ci w stop­niu najwyższym (wszech­moc, wszech­wiedzę, wol­ność, dobroć i wiele innych), to jed­nak dla umysłu ludzkiego są one niepo­jęte: nie wiemy wszak, czy wszech­moc to także zdol­ność czynienia zła, podob­nie jak nie wiemy, czy Boża dobroć pole­ga na spraw­iedli­woś­ci, czy raczej na miłosierdz­iu.

Natu­ra Boga > Jacek Woj­tysi­ak

Najważniejsze spory o Boga to raczej nie spory o jego ist­nie­nie, lecz o jego naturę. O to, czy przekracza fizy­czny świat, czy się z nim utożsamia; czy jest osobą, czy nie; czy powin­niśmy odd­awać mu cześć; czy może­my pozostać wzglę­dem niego obo­jęt­ni. Prob­lem Boga to skład­nik każdej filo­zofii, która zma­ga się z zagad­ką bytu.

Info­grafi­ka: Stanowiska w sporze o ist­nie­nie, naturę i poz­nawal­ność Boga

Info­grafi­ka: Argu­men­ty za ist­nie­niem Boga

O wiedzy Boga i wol­noś­ci człowieka > Dar­iusz Łukasiewicz

Zagad­nie­nie wiedzy Boga wiąże się nieroz­er­wal­nie z pytaniem o wol­ność woli ludzkiej. Rzecz w tym, że jeżeli Bóg wie z góry, co wybierze i zro­bi konkret­na oso­ba, to oso­ba ta nie może już postanow­ić i zro­bić inaczej, niż Bóg wie.

Moral­ność od Boga > Chris­t­ian B. Miller

Mil­iardy ludzi na świecie wierzy, że Bóg stworzył wszechświat i dokon­ał wiele innych cud­ów. Nie zaskaku­je zatem, że duża część tych osób uważa także, że Bóg odgry­wa ważną rolę również w kwes­t­i­ach moral­nych. Rzeczy­wiś­cie uważa się Boga za auto­ra moral­noś­ci. W tym krótkim artykule wprowadzam taki sposób myśle­nia o relacji między Bogiem a moral­noś­cią i bronię go.

Argu­ment z ukry­toś­ci > John L. Schel­len­berg
Rep­li­ka > Char­i­ty Ander­son

Wywiady

Jestem agnos­tykiem ze wskazaniem na ateizm > Wywiad z prof. Janem Woleńskim

Wiemy, że ist­nieje Bóg jako ostate­cz­na rac­ja ist­nienia świa­ta > Wywiad z prof. Anton­im B. Stęp­niem

Narzędzia filo­zo­fa

Sztu­ka argu­men­tacji: #2: Blas­ki i cie­nie ule­ga­nia auto­ry­te­tom > Krzysztof A. Wiec­zorek

Ekspery­ment myślowy: Czy cud z definicji pole­ga na przekrocze­niu praw przy­rody? > Artur Szut­ta

Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Greck­ie teolo­gie > Michał Bizoń

Filo­zofia indyjs­ka

Czym joga nie jest, czyli indyjs­ki sposób defin­iowa­nia jako „ani to, ani to” > Nina Budziszews­ka

Filo­zofia niemiec­ka

O wielkoś­ci filo­zofii niemieck­iej > Han­na Urbankows­ka

Dylematy moralne

Jane Eyre i jej trud­ny wybór > Natasza Szut­ta

Feli­etony

Reli­gia > Jacek Jaś­tal

O pobożnych ateis­tach i bezbożnych dewotach > Adam Grob­ler

Niet­zsche: wszyscy bogowie umar­li > Marcin Miłkows­ki

Różni­ca zdań w religii > Gra­ham Oppy

Wiedza odrzu­cona

#2: Jak na górze, tak na dole > Maciej B. Stępień

Filo­zofia w filmie

Filo­zofia, moral­ność i Ang­iel­s­ki pac­jent > Thomas Hur­ka

Who is who w pol­skiej filo­zofii

Alfred Tars­ki > Paweł Rzewus­ki

Z pół­ki filo­zo­fa…

Sowa Min­er­wy – komiks filo­zoficzny

Relac­je z wydarzeń – X Pol­s­ki Zjazd Filo­zoficzny

Patronat „Filo­zo­fuj!” – kon­fer­enc­ja „Ety­ka (w) szkole. Filo­zofia (w) edukacji”

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka


Wstępniak

Szanowni Państ­wo,

tym razem pro­ponu­je­my Wam reflek­sję na tem­at Boga i religii. Wobec tej tem­aty­ki nie sposób prze­jść obo­jęt­nie. Każdy z nas w pewnym momen­cie życia zada­je sobie pytanie, czy ist­nieje Bóg, co mamy na myśli, mówiąc „Bóg”, a jeśli ist­nieje, to co może­my o nim wiedzieć, jaka jest nasza z Nim relac­ja. Wokół nas zna­j­du­je­my zarówno ludzi, którzy z sil­nym przeko­naniem twierdzą, że Bóg ist­nieje, niek­tórzy nawet, że doświad­czyli Jego obec­noś­ci i miłoś­ci, inni nato­mi­ast uważa­ją, że Bóg nie ist­nieje albo że brak wystar­cza­ją­cych racji, aby uznać ist­nie­nie Boga. Jed­ni odd­a­ją Mu cześć, inni uzna­ją takie postępowanie za nier­acjon­alne. Są też i tacy, którzy zaw­iesza­ją sąd w powyższych kwes­t­i­ach. Nieza­leżnie od tego, jakie są Wasze poglądy na tem­at Boga i religii, warto przyjrzeć się staw­ianym przez filo­zofów pytan­iom, racjom i argu­men­tom, jakie rozważa­ją. Bo bez wzglę­du na to, czy wierzy­cie, czy nie, warto wierzyć bądź nie wierzyć po namyśle i na pod­staw­ie moc­nych racji, jak na miłośników mądroś­ci przys­tało.

Dlat­ego też zaprasza­my Was, Drodzy Czytel­ni­cy, do lek­tu­ry naszych tek­stów tem­aty­cznych, których autora­mi są: Ireneusz Ziemińs­ki, Jacek Woj­tysi­ak, Dar­iusz Łukasiewicz, Chris­t­ian Miller, John Schel­len­berg, Char­i­ty Ander­son, Adam Grob­ler, Marcin Miłkows­ki. Tym razem są one rozsiane po numerze, a nie zgrupowane w jed­nym miejs­cu. Głównego tem­atu tego numeru „Filo­zo­fuj!” doty­czą także dwa wywiady – z prof. Janem Woleńskim oraz prof. Anton­im B. Stęp­niem, będące spo­jrze­niem na prob­lem Boga i religii z dwóch różnych per­spek­tyw. Do reflek­sji na ten tem­at zachę­ca­ją także niek­tóre tek­sty pub­likowane w ramach naszych stałych dzi­ałów: tekst Jac­ka Jaś­ta­la, otwier­a­ją­cy nowy cykl feli­etonów, oraz ekspery­ment myślowy Artu­ra Szut­ty. Intere­su­ją­cym dodatkiem do tej reflek­sji będą na pewno odpowiedzi wielu filo­zofów na naszą anki­etę doty­czącą głównego tem­atu numeru. Zadal­iśmy w niej cztery pyta­nia: „Czy wiara w Boga da się pogodz­ić z racjon­al­noś­cią”, „Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagroże­nie dla wol­noś­ci człowieka?”, „Czy reli­gia odgry­wa pozy­ty­wną, czy negaty­wną rolę w życiu społecznym?”, „Czy boisz się śmier­ci?”. Prezen­towane przez nas głosy reprezen­tu­ją różne per­spek­ty­wy i stanowiska, dzię­ki czemu – mamy nadzieję – zachęcą Was do głęb­szej i dającej intelek­tu­al­ną satys­fakcję reflek­sji.

Oczy­wiś­cie, jak w każdym numerze, nie zabraknie również takich stałych dzi­ałów, jak: kurs gre­ki, sztu­ka argu­men­tacji, filo­zofia indyjs­ka, następ­ny dylemat moral­ny i odcinek o wiedzy odrzu­conej, portret kole­jnego pol­skiego filo­zo­fa oraz filo­zoficz­na krzyżówka. Ten, kto lubi nasz cykl „Filo­zofia w filmie”, z radoś­cią przeczy­ta nawet tak dłu­gi tekst, jak reflek­s­ja Thomasa Hur­ki o wątkach moral­nych w filmie Ang­iel­s­ki pac­jent, który zdobył aż dziewięć Oscarów. Sprawdź­cie, czy gdy­by filo­zof zasi­adał w Amerykańskiej Akademii Fil­mowej, film zgro­madz­ił­by aż tyle nagród. W tym numerze rozpoczy­namy pub­likację bard­zo szczegól­nego komik­su filo­zoficznego z komen­tarzem, którego autora­mi są Lena i Rafał Tylkowie.

Życzymy miłej lek­tu­ry oraz liczymy na Wasze głosy, prze­myśle­nia i pomoc przy upowszech­ni­a­n­iu numeru.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zobacz relac­je ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” poświę­conych numerowi:


Down­load (PDF, 9.29MB)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy