Etyka Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Już od 2 września trzydziesty piąty numer „Filozofuj!”: Zło

Od 2 września w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty piąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Zło. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
(będące na liś­cie punk­towanych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­grafię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: dr hab. Marcin Jara­nows­ki, prof. UMK

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Grafikom:  Natalii Biesi­adzie-Myszak, Paulin­ie Bel­carz, Han­nie Byt­niewskiej, Flo­ri­a­nen vinsi’Siegereith, Annie Koryzmie, Mał­gorza­cie Uglik, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Rober­towi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Krzyszto­fowi Dąbkowskiemu, Kacprowi Dyrdzie, Danielowi Kozie, Syl­wii Kuchar­czak, Mateuszowi Ozimkowi, Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Janowi Rycher­towi, Tomas­zowi Stepin­skiemu, Janowi Swian­iewic­zowi, Zbig­niewowi Szafrań­cowi, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józe­fowi Zonowi, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

pod­sta­wowa trud­ność w filo­zoficznym określe­niu zła jest taka, że ma ono wiele twarzy i zostaw­ia swo­je pięt­no na niemal każdej akty­wnoś­ci pode­j­mowanej przez człowieka. Naz­nacza relac­je między­ludzkie, pro­cesy poli­ty­czne, spory świato­poglą­dowe, religię, sztukę, naukę. Znalezie­nie wspól­nego mianown­i­ka, a więc tego, co należy do isto­ty zła, wyma­ga przeglą­du wielu aspek­tów zjawiska. Należy przez wszys­tkim odróżnić zło moralne od zła fizy­cznego, przyjrzeć się prob­le­mowi korzeni zła, zwraca­jąc szczegól­ną uwagę na teorię zła jako braku dobra, pochylić się nad prob­le­mem ist­nienia zła w świecie stwor­zonym przez dobrego i wszech­moc­nego Boga, a także pod­jąć tem­at banal­noś­ci zła i jed­nocześnie ludzkiej fas­cy­nacji tym zjawiskiem.

Inny kłopot, którego przys­parza nam rozważanie tem­atu zła, stanowi kon­stat­ac­ja, że to, co filo­zofia zazwyczaj mówi o złu, wyda­je się niez­godne z naszym codzi­en­nym doświad­cze­niem. Trud­no prze­cież zgodz­ić się z poglą­dem, że zło jest tylko brakiem dobra, sko­ro każdego dnia rejestru­je­my (lub wyręcza­ją nas w tym zada­niu środ­ki masowego przekazu) ogrom­ną liczbę przy­pad­ków zła. Z tej per­spek­ty­wy zło jest jak najbardziej realne, o czym nieste­ty przy­pom­i­na­ją zbrod­nie prze­ci­wko ludzkoś­ci, wojny domowe czy katas­tro­fy nat­u­ralne. Obser­wu­jąc świat, cza­sem moż­na wręcz odnieść wraże­nie, że to raczej dobro pełni w nim rolę mirażu, bez którego nie umiemy funkcjonować. Być może jed­nak ten obraz jest zbyt pesymisty­czny.

Pode­j­mu­jąc określone decyz­je moralne, wprowadza­my zło do świa­ta albo ogranicza­my je, pow­strzy­mu­jąc się od dzi­ałań, które łamią przyję­ty przez nas kodeks moral­ny. Mamy więc pewien wpływ na stopień obec­noś­ci zła w świecie. Nie może­my się od niego uwol­nić, ale może­my się mu nie pod­dawać. A jeśli tak, to powin­niśmy o nim myśleć. Dlat­ego w numerze zna­jdziecie m.in. tek­sty poświę­cone genezie zła, jego naturze, rodza­jom, a także prob­le­mowi zła w filo­zofii religii. Jak zwyk­le pub­liku­je­my wywiad ze spec­jal­istą doty­czą­cy tem­aty­ki numeru. Pole­camy również stałe dzi­ały, w których zamieś­cil­iśmy m.in. kole­jny feli­eton w ramach cyk­lu o metaforach, frag­men­ty tek­stów klasyków filo­zofii, recen­zję książ­ki filo­zoficznej i filo­zoficzną anal­izę fil­mu oraz kole­jny sce­nar­iusz lekcji.

Filo­zo­fu­j­cie (to nic złego)!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 5(35)/2020:

Cza­sopis­mo pop­u­laryzu­jące filo­zofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy