Etyka Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Już od 2 września trzydziesty piąty numer „Filozofuj!”: Zło

Od 2 września w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty piąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Zło. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr hab. Mar­cin Jara­now­ski, prof. UMK

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Annie Kory­zmie, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Danie­lo­wi Kozie, Syl­wii Kuchar­czak, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Jano­wi Rycher­to­wi, Toma­szo­wi Ste­pin­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

pod­sta­wo­wa trud­ność w filo­zo­ficz­nym okre­śle­niu zła jest taka, że ma ono wie­le twa­rzy i zosta­wia swo­je pięt­no na nie­mal każ­dej aktyw­no­ści podej­mo­wa­nej przez czło­wie­ka. Nazna­cza rela­cje mię­dzy­ludz­kie, pro­ce­sy poli­tycz­ne, spo­ry świa­to­po­glą­do­we, reli­gię, sztu­kę, naukę. Zna­le­zie­nie wspól­ne­go mia­now­ni­ka, a więc tego, co nale­ży do isto­ty zła, wyma­ga prze­glą­du wie­lu aspek­tów zja­wi­ska. Nale­ży przez wszyst­kim odróż­nić zło moral­ne od zła fizycz­ne­go, przyj­rzeć się pro­ble­mo­wi korze­ni zła, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na teo­rię zła jako bra­ku dobra, pochy­lić się nad pro­ble­mem ist­nie­nia zła w świe­cie stwo­rzo­nym przez dobre­go i wszech­moc­ne­go Boga, a tak­że pod­jąć temat banal­no­ści zła i jed­no­cze­śnie ludz­kiej fascy­na­cji tym zjawiskiem.

Inny kło­pot, któ­re­go przy­spa­rza nam roz­wa­ża­nie tema­tu zła, sta­no­wi kon­sta­ta­cja, że to, co filo­zo­fia zazwy­czaj mówi o złu, wyda­je się nie­zgod­ne z naszym codzien­nym doświad­cze­niem. Trud­no prze­cież zgo­dzić się z poglą­dem, że zło jest tyl­ko bra­kiem dobra, sko­ro każ­de­go dnia reje­stru­je­my (lub wyrę­cza­ją nas w tym zada­niu środ­ki maso­we­go prze­ka­zu) ogrom­ną licz­bę przy­pad­ków zła. Z tej per­spek­ty­wy zło jest jak naj­bar­dziej real­ne, o czym nie­ste­ty przy­po­mi­na­ją zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści, woj­ny domo­we czy kata­stro­fy natu­ral­ne. Obser­wu­jąc świat, cza­sem moż­na wręcz odnieść wra­że­nie, że to raczej dobro peł­ni w nim rolę mira­żu, bez któ­re­go nie umie­my funk­cjo­no­wać. Być może jed­nak ten obraz jest zbyt pesymistyczny.

Podej­mu­jąc okre­ślo­ne decy­zje moral­ne, wpro­wa­dza­my zło do świa­ta albo ogra­ni­cza­my je, powstrzy­mu­jąc się od dzia­łań, któ­re łamią przy­ję­ty przez nas kodeks moral­ny. Mamy więc pewien wpływ na sto­pień obec­no­ści zła w świe­cie. Nie może­my się od nie­go uwol­nić, ale może­my się mu nie pod­da­wać. A jeśli tak, to powin­ni­śmy o nim myśleć. Dla­te­go w nume­rze znaj­dzie­cie m.in. tek­sty poświę­co­ne gene­zie zła, jego natu­rze, rodza­jom, a tak­że pro­ble­mo­wi zła w filo­zo­fii reli­gii. Jak zwy­kle publi­ku­je­my wywiad ze spe­cja­li­stą doty­czą­cy tema­ty­ki nume­ru. Pole­ca­my rów­nież sta­łe dzia­ły, w któ­rych zamie­ści­li­śmy m.in. kolej­ny felie­ton w ramach cyklu o meta­fo­rach, frag­men­ty tek­stów kla­sy­ków filo­zo­fii, recen­zję książ­ki filo­zo­ficz­nej i filo­zo­ficz­ną ana­li­zę fil­mu oraz kolej­ny sce­na­riusz lekcji.

Filo­zo­fuj­cie (to nic złego)!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 5(35)/2020:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy