Ogłoszenia

Prenumerata 2020

Ogłaszamy warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2020. Wśród tematów numerów dwa wybrane przez Was. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Ogła­sza­li­śmy już tema­ty nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w roku 2020 (zob. tutaj). Przy­po­mi­na­my, że dwa spo­śród nich wybra­li Czy­tel­ni­cy w przy­go­to­wa­nej przez nas ankie­cie. Są to temat 3 – Uto­pie oraz temat 6 – Współ­cze­sne mity (zob. wyni­ki ankie­ty). Pozo­sta­łe tema­ty wybra­ła redak­cja. Przy­po­mi­na­my więc peł­ny zestaw tematów:

 1. Isto­ta rzeczy
 2. Tajem­ni­ca życia
 3. Uto­pie
 4. Czy żyje­my w symulacji?
 5. Zło
 6. Współ­cze­sne mity

 

Po 5 latach utrzy­my­wa­nia nie­zmien­nej ceny egzem­pla­rza musi­my tę cenę pod­nieść do 12 zł (w tym 5% VAT). Powo­dem zmia­ny są rosną­ce ceny kosz­ty utrzy­ma­nia redak­cji i wyda­nia nume­rów. Mamy nadzie­ję, że pod­wyż­ka nie będzie dla Was bar­dzo dotkli­wa. Nume­ry moż­na będzie kupić:

 • w naszym skle­pie inter­ne­to­wym > tutaj.
 • salo­nach Empi­ku w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • salo­ni­kach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Relay, Świat Pra­sy i innych w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach two­rzą­cej się sie­ci sprze­da­ży „Filo­zo­fuj!” – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2020 również ulegnie zmianie – 70 zł (w tym 5% VAT).

 • Dosta­wa gra­tis! W cenie pre­nu­me­ra­ty są kosz­ty prze­sył­ki wszyst­kich egzem­pla­rzy listem zwykłym.
 • Zama­wia­ją­cy, któ­rzy chcą zamó­wić prze­sył­kę pole­co­ną dla wszyst­kich egzem­pla­rzy, będą musie­li dopła­cić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu nale­ży w koszy­ku, w opcjach wysył­ki wybrać: Prze­sył­ka pole­co­na x 6 — pre­nu­me­ra­ta.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzy­my miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy