Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Naukowa „Filozofii w praktyce” przyznana!

Czasopismo „Filozofia w praktyce” podjęło inicjatywę przyznania nagrody naukowej autorowi pracy opublikowanej w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016. W konkursie rozpatrywane są pozycje autorstwa doktorantów lub pracowników polskich jednostek naukowych. Pierwszą laureatką nagrody została dr Joanna K. Malinowska.

Zapisz się do naszego newslettera

Joan­na K. Mali­nows­ka posi­a­da dok­torat z filo­zofii (UAM) i mag­is­teri­um sztu­ki (UAP). Wykła­da w School of Form (SWPS), jest akty­wistką społeczną; naukowo związana z Insty­tutem Filo­zofii UAM. Wspom­ni­aną nagrodę otrzy­mała za artykuł pt.: Cul­tur­al neu­ro­science and the cat­e­go­ry of race: the case of the oth­er-race effect, opub­likowany w  cza­sopiśmie „Syn­these”. Pop­u­larnonaukowa wer­s­ja tek­stu ukaza­ła się na łamach „Filo­zofii w Prak­tyce” pt.: Pon­ad kat­e­gorią rasy: rozpoz­nawanie przed­staw­icieli grup etnicznych a efekt jed­norod­noś­ci niez­nanego.

Dla zobra­zowa­nia treś­ci artykułu – poniższe streszcze­nie:

Efek­tem innej rasy najczęś­ciej określa się zjawisko pole­ga­jące na prob­lemach z różni­cow­aniem i rozpoz­nawaniem przed­staw­icieli innych grup etnicznych. Częs­to opisu­je się go jako wraże­nie, że „oni wszyscy wyglą­da­ją tak samo”. W tekś­cie opub­likowanym pier­wot­nie w „Syn­these” pokazu­ję, że efekt innej rasy rozu­mi­any jako odręb­ny fenomen po pros­tu nie ist­nieje. Prob­le­my z rozpoz­nawaniem i różni­cow­aniem przed­staw­icieli innych grup etnicznych są jedynie jed­ny­mi z wielu przykładów zjawiska, które nazy­wam efek­tem jed­norod­noś­ci niez­nanego, zachodzą­cym wtedy, gdy to, co obce, wyda­je nam się jed­norodne.

Pop­u­larnonaukowa wer­s­ja pra­cy jest dostęp­na > tutaj.

Nagro­da przyz­nawana jest przez Inter­dyscy­pli­narne Cen­trum Ety­ki UJ (wydaw­ca „Filo­zofii w Prak­tyce”) oraz Pol­skie Towarzyst­wo Bioe­ty­czne, a spon­sorem FwP w roku 2017 są Fun­dac­ja PZU i Insty­tut Filo­zofii UJ.

Filo­zofia w prak­tyce” orga­nizu­je również konkurs dla stu­den­tów na pracę z zakre­su tzw. filo­zofii prak­ty­cznej. Punk­tem wyjś­cia do anal­iz filo­zoficznych miało być bieżące wydarze­nie, pro­ces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem pub­licznym, ekologią czy kon­flik­ta­mi zbro­jny­mi.

Wśród grona lau­re­atów znaleźli się Szy­mon Sauer, Igor Awdiejew, a zwyciężczynią konkur­su została Weroni­ka Uryś, której przyz­nano nagrodę za pracę: Odpowiedzial­ność jed­nos­tek za zbrod­nie wojenne.

Filo­zofia w prak­tyce” to cza­sopis­mo i por­tal, który ma na celu pop­u­lary­zowanie filo­zofii jako dziedziny atrak­cyjnej dla współczes­nego człowieka. „Filo­zofia w prak­tyce” to miejsce, gdzie pode­j­mu­je się tem­aty związane ze współczes­ny­mi kon­flik­ta­mi i spoglą­da na nie z per­spek­ty­wy oso­by zgłębi­a­jącej filo­zofię.

 

Więcej infor­ma­cji:
http://filozofiawpraktyce.pl/konkurs/
http://filozofiawpraktyce.pl/

Opra­cow­ała: Julia Skakovs­ka

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy