Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Naukowa „Filozofii w praktyce” przyznana!

Czasopismo „Filozofia w praktyce” podjęło inicjatywę przyznania nagrody naukowej autorowi pracy opublikowanej w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016. W konkursie rozpatrywane są pozycje autorstwa doktorantów lub pracowników polskich jednostek naukowych. Pierwszą laureatką nagrody została dr Joanna K. Malinowska.

Zapisz się do naszego newslettera

Joan­na K. Mali­now­ska posia­da dok­to­rat z filo­zo­fii (UAM) i magi­ste­rium sztu­ki (UAP). Wykła­da w Scho­ol of Form (SWPS), jest akty­wist­ką spo­łecz­ną; nauko­wo zwią­za­na z Insty­tu­tem Filo­zo­fii UAM. Wspo­mnia­ną nagro­dę otrzy­ma­ła za arty­kuł pt.: Cul­tu­ral neu­ro­scien­ce and the cate­go­ry of race: the case of the other-race effect, opu­bli­ko­wa­ny w  cza­so­pi­śmie „Syn­the­se”. Popu­lar­no­nau­ko­wa wer­sja tek­stu uka­za­ła się na łamach „Filo­zo­fii w Prak­ty­ce” pt.: Ponad kate­go­rią rasy: roz­po­zna­wa­nie przed­sta­wi­cie­li grup etnicz­nych a efekt jed­no­rod­no­ści nieznanego.

Dla zobra­zo­wa­nia tre­ści arty­ku­łu – poniż­sze streszczenie:

Efek­tem innej rasy naj­czę­ściej okre­śla się zja­wi­sko pole­ga­ją­ce na pro­ble­mach z róż­ni­co­wa­niem i roz­po­zna­wa­niem przed­sta­wi­cie­li innych grup etnicz­nych. Czę­sto opi­su­je się go jako wra­że­nie, że „oni wszy­scy wyglą­da­ją tak samo”. W tek­ście opu­bli­ko­wa­nym pier­wot­nie w „Syn­the­se” poka­zu­ję, że efekt innej rasy rozu­mia­ny jako odręb­ny feno­men po pro­stu nie ist­nie­je. Pro­ble­my z roz­po­zna­wa­niem i róż­ni­co­wa­niem przed­sta­wi­cie­li innych grup etnicz­nych są jedy­nie jed­ny­mi z wie­lu przy­kła­dów zja­wi­ska, któ­re nazy­wam efek­tem jed­no­rod­no­ści nie­zna­ne­go, zacho­dzą­cym wte­dy, gdy to, co obce, wyda­je nam się jednorodne.

Popu­lar­no­nau­ko­wa wer­sja pra­cy jest dostęp­na > tutaj.

Nagro­da przy­zna­wa­na jest przez Inter­dy­scy­pli­nar­ne Cen­trum Ety­ki UJ (wydaw­ca „Filo­zo­fii w Prak­ty­ce”) oraz Pol­skie Towa­rzy­stwo Bio­etycz­ne, a spon­so­rem FwP w roku 2017 są Fun­da­cja PZU i Insty­tut Filo­zo­fii UJ.

Filo­zo­fia w prak­ty­ce” orga­ni­zu­je rów­nież kon­kurs dla stu­den­tów na pra­cę z zakre­su tzw. filo­zo­fii prak­tycz­nej. Punk­tem wyj­ścia do ana­liz filo­zo­ficz­nych mia­ło być bie­żą­ce wyda­rze­nie, pro­ces spo­łecz­ny lub odkry­cie nauko­we wią­żą­ce się np. ze zdro­wiem publicz­nym, eko­lo­gią czy kon­flik­ta­mi zbrojnymi.

Wśród gro­na lau­re­atów zna­leź­li się Szy­mon Sau­er, Igor Awdie­jew, a zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su zosta­ła Wero­ni­ka Uryś, któ­rej przy­zna­no nagro­dę za pra­cę: Odpo­wie­dzial­ność jed­no­stek za zbrod­nie wojenne.

Filo­zo­fia w prak­ty­ce” to cza­so­pi­smo i por­tal, któ­ry ma na celu popu­la­ry­zo­wa­nie filo­zo­fii jako dzie­dzi­ny atrak­cyj­nej dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka. „Filo­zo­fia w prak­ty­ce” to miej­sce, gdzie podej­mu­je się tema­ty zwią­za­ne ze współ­cze­sny­mi kon­flik­ta­mi i spo­glą­da na nie z per­spek­ty­wy oso­by zgłę­bia­ją­cej filozofię.

 

Wię­cej informacji:
http://filozofiawpraktyce.pl/konkurs/
http://filozofiawpraktyce.pl/

Opra­co­wa­ła: Julia Skakovska

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy