Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Naukowa „Filozofii w praktyce” przyznana!

Czasopismo „Filozofia w praktyce” podjęło inicjatywę przyznania nagrody naukowej autorowi pracy opublikowanej w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016. W konkursie rozpatrywane są pozycje autorstwa doktorantów lub pracowników polskich jednostek naukowych. Pierwszą laureatką nagrody została dr Joanna K. Malinowska.

Joan­na K. Mali­now­ska posia­da dok­to­rat z filo­zo­fii (UAM) i magi­ste­rium sztu­ki (UAP). Wykła­da w Scho­ol of Form (SWPS), jest akty­wist­ką spo­łecz­ną; nauko­wo zwią­za­na z Insty­tu­tem Filo­zo­fii UAM. Wspo­mnia­ną nagro­dę otrzy­ma­ła za arty­kuł pt.: Cul­tu­ral neu­ro­scien­ce and the cate­go­ry of race: the case of the other-race effect, opu­bli­ko­wa­ny w  cza­so­pi­śmie „Syn­the­se”. Popu­lar­no­nau­ko­wa wer­sja tek­stu uka­za­ła się na łamach „Filo­zo­fii w Prak­ty­ce” pt.: Ponad kate­go­rią rasy: roz­po­zna­wa­nie przed­sta­wi­cie­li grup etnicz­nych a efekt jed­no­rod­no­ści nieznanego.

Dla zobra­zo­wa­nia tre­ści arty­ku­łu – poniż­sze streszczenie:

Efek­tem innej rasy naj­czę­ściej okre­śla się zja­wi­sko pole­ga­ją­ce na pro­ble­mach z róż­ni­co­wa­niem i roz­po­zna­wa­niem przed­sta­wi­cie­li innych grup etnicz­nych. Czę­sto opi­su­je się go jako wra­że­nie, że „oni wszy­scy wyglą­da­ją tak samo”. W tek­ście opu­bli­ko­wa­nym pier­wot­nie w „Syn­the­se” poka­zu­ję, że efekt innej rasy rozu­mia­ny jako odręb­ny feno­men po pro­stu nie ist­nie­je. Pro­ble­my z roz­po­zna­wa­niem i róż­ni­co­wa­niem przed­sta­wi­cie­li innych grup etnicz­nych są jedy­nie jed­ny­mi z wie­lu przy­kła­dów zja­wi­ska, któ­re nazy­wam efek­tem jed­no­rod­no­ści nie­zna­ne­go, zacho­dzą­cym wte­dy, gdy to, co obce, wyda­je nam się jednorodne.

Popu­lar­no­nau­ko­wa wer­sja pra­cy jest dostęp­na > tutaj.

Nagro­da przy­zna­wa­na jest przez Inter­dy­scy­pli­nar­ne Cen­trum Ety­ki UJ (wydaw­ca „Filo­zo­fii w Prak­ty­ce”) oraz Pol­skie Towa­rzy­stwo Bio­etycz­ne, a spon­so­rem FwP w roku 2017 są Fun­da­cja PZU i Insty­tut Filo­zo­fii UJ.

Filo­zo­fia w prak­ty­ce” orga­ni­zu­je rów­nież kon­kurs dla stu­den­tów na pra­cę z zakre­su tzw. filo­zo­fii prak­tycz­nej. Punk­tem wyj­ścia do ana­liz filo­zo­ficz­nych mia­ło być bie­żą­ce wyda­rze­nie, pro­ces spo­łecz­ny lub odkry­cie nauko­we wią­żą­ce się np. ze zdro­wiem publicz­nym, eko­lo­gią czy kon­flik­ta­mi zbrojnymi.

Wśród gro­na lau­re­atów zna­leź­li się Szy­mon Sau­er, Igor Awdie­jew, a zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su zosta­ła Wero­ni­ka Uryś, któ­rej przy­zna­no nagro­dę za pra­cę: Odpo­wie­dzial­ność jed­no­stek za zbrod­nie wojenne.

Filo­zo­fia w prak­ty­ce” to cza­so­pi­smo i por­tal, któ­ry ma na celu popu­la­ry­zo­wa­nie filo­zo­fii jako dzie­dzi­ny atrak­cyj­nej dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka. „Filo­zo­fia w prak­ty­ce” to miej­sce, gdzie podej­mu­je się tema­ty zwią­za­ne ze współ­cze­sny­mi kon­flik­ta­mi i spo­glą­da na nie z per­spek­ty­wy oso­by zgłę­bia­ją­cej filozofię.

 

Wię­cej informacji:
http://filozofiawpraktyce.pl/konkurs/
http://filozofiawpraktyce.pl/

Opra­co­wa­ła: Julia Skakovska

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy