Etyka Nowości wydawnicze Numer Ontologia

Najnowszy numer jest już w salonikach prasowych!

Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od dziś w dobrych salonikach prasowych w całej Polsce możecie kupić najnowszy, już 35. numer „Filozofuj!”. Zadajemy sobie w nim pytanie o to, czym jest zło, jaka jest jego natura czy w końcu o to, jak my – jako ludzie – możemy wpływać na stopień obecności zła na świecie.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
(będące na liś­cie punk­towanych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­grafię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Zachę­camy do lek­tu­ry! Mamy nadzieję, że Autorzy sprowoku­ją Was do reflek­sji nad tym, jak odróżnić zło moralne od fizy­cznego, czy nad tym, jakie w ogóle są korze­nie zła. Warto też pochylić się nad kwest­ią ist­nienia zła w kon­tekś­cie wiary i Boga. Zas­tanówmy się nad banal­noś­cią zła i ludzką fas­cy­nacją tym zjawiskiem. Czy może­my uwol­nić się od zła? Co może­my zro­bić (jeśli w ogóle coś może­my), by nie wpuszczać zła do naszego świa­ta?

Jeżeli chce­cie dowiedzieć się więcej na tem­at zawartoś­ci numeru – zerkni­j­cie do spisu treś­ci i wstęp­ni­a­ka. Trady­cyjnie już, bezpłat­ny dostęp do tego numeru damy Wam za około dwa miesiące. 

Pamię­ta­j­cie, że ten numer (i wszys­tkie pozostałe!) może­cie zamówić online w naszym e‑sklepie. Wystar­czy kliknąć i złożyć zamówie­nie. Stacjonarnie dostaniecie nas w salonikach pra­sowych w całym kra­ju: Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay itd. 

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Grafikom:  Natalii Biesi­adzie-Myszak, Paulin­ie Bel­carz, Han­nie Byt­niewskiej, Flo­ri­a­nen vinsi’Siegereith, Annie Koryzmie, Mał­gorza­cie Uglik, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Rober­towi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Krzyszto­fowi Dąbkowskiemu, Kacprowi Dyrdzie, Danielowi Kozie, Syl­wii Kuchar­czak, Mateuszowi Ozimkowi, Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Janowi Rycher­towi, Tomas­zowi Stepin­skiemu, Janowi Swian­iewic­zowi, Zbig­niewowi Szafrań­cowi, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józe­fowi Zonowi, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.

Jeżeli ceni­cie sobie „Filo­zo­fuj!” i ogrom pra­cy, jaki wkładamy w jego pow­stawanie, udostęp­ni­a­j­cie ten wpis. Niech to wydanie dotrze do jak najwięk­szej licz­by pasjonatów myśli filo­zoficznej!


CZY WIESZ, ŻE…

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy