Etyka Nowości wydawnicze Ontologia

Najnowszy numer jest już w salonikach prasowych!

Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od dziś w dobrych salonikach prasowych w całej Polsce możecie kupić najnowszy, już 35. numer „Filozofuj!”. Zadajemy sobie w nim pytanie o to, czym jest zło, jaka jest jego natura czy w końcu o to, jak my – jako ludzie – możemy wpływać na stopień obecności zła na świecie.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Zachę­ca­my do lek­tu­ry! Mamy nadzie­ję, że Auto­rzy spro­wo­ku­ją Was do reflek­sji nad tym, jak odróż­nić zło moral­ne od fizycz­ne­go, czy nad tym, jakie w ogó­le są korze­nie zła. War­to też pochy­lić się nad kwe­stią ist­nie­nia zła w kon­tek­ście wia­ry i Boga. Zasta­nów­my się nad banal­no­ścią zła i ludz­ką fascy­na­cją tym zja­wi­skiem. Czy może­my uwol­nić się od zła? Co może­my zro­bić (jeśli w ogó­le coś może­my), by nie wpusz­czać zła do nasze­go świata?

Jeże­li chce­cie dowie­dzieć się wię­cej na temat zawar­to­ści nume­ru – zer­k­nij­cie do spi­su tre­ści i wstęp­nia­ka. Tra­dy­cyj­nie już, bez­płat­ny dostęp do tego nume­ru damy Wam za oko­ło dwa miesiące. 

Pamię­taj­cie, że ten numer (i wszyst­kie pozo­sta­łe!) może­cie zamó­wić onli­ne w naszym e‑sklepie. Wystar­czy klik­nąć i zło­żyć zamó­wie­nie. Sta­cjo­nar­nie dosta­nie­cie nas w salo­ni­kach pra­so­wych w całym kra­ju: Empi­ku, Świe­cie Pra­sy, Ruchu, Inme­dio, Relay itd. 

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Annie Kory­zmie, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Danie­lo­wi Kozie, Syl­wii Kuchar­czak, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Jano­wi Rycher­to­wi, Toma­szo­wi Ste­pin­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.

Jeże­li ceni­cie sobie „Filo­zo­fuj!” i ogrom pra­cy, jaki wkła­da­my w jego powsta­wa­nie, udo­stęp­niaj­cie ten wpis. Niech to wyda­nie dotrze do jak naj­więk­szej licz­by pasjo­na­tów myśli filozoficznej!


CZY WIESZ, ŻE…

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy