Historia filozofii starożytnej Video Źródła mądrości

Odcinek 2: Pierwsze spory filozoficzne

Przed Wami drugi odcinek naszego filozoficznego kursu e-learningowego na podstawie podręcznika do filozofii „Źródła mądrości”. Jakie treści poruszamy w dzisiejszym filmie?

Pró­by odpo­wie­dzi na pyta­nie o zasa­dę przy­ro­dy (zob. poprzed­ni odci­nek) dopro­wa­dzi­ły do spo­rów mię­dzy filo­zo­fa­mi. Dwie głów­ne ich osie spro­wa­dza­ły się do pyta­nia o to, czy świat osta­tecz­nie cechu­je jed­ność czy wie­lość oraz czy zasa­dą rze­czy­wi­sto­ści jest zmien­ność czy sta­łość. Kwe­stie te podej­mo­wa­li m.in. Empe­do­kles z Agry­gen­tu, Hera­klit z Efe­zu i Par­me­ni­des z Elei. W póź­niej­szych wie­kach spo­ry te nie uci­chły i dys­ku­sje: monizm vs. plu­ra­lizm oraz waria­bi­lizm vs. sta­tyzm kon­ty­nu­owa­ne m.in. przez G. W. F. Hegla i A. N. Whi­te­he­ada trwa­ją do dziś.


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej? 

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Kolej­ny odci­nek już jutro o 15:00, a w nim o ato­mi­zmie. Daj­cie znać, co sądzi­cie o naszej mul­ti­me­dial­nej dzia­łal­no­ści! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Gwa­ran­cja zmien­no­ści jest naj­bar­dziej sta­łą cechą naszej rzeczywistości.Wszystko ist­nie­je pod posta­cia­mi róż­nych form ener­gii a for­my infor­ma­cji i ducho­we war­to­ści cho­ciaż same w sobie ener­gią nie są, to jed­nak są od niej uza­leż­nio­ne i są prze­ja­wem zmien­nej różnorodności.To cha­rak­te­ry­stycz­ne że for­my infor­ma­cji któ­re same w sobie nie są ener­gią lecz jej wyra­zem to podob­nie jak ona oddzia­łu­ją ze sobą two­rząc wyż­szy stan rzeczywistości.

 • Ps. Nie­ste­ty, dzi­siej­sza nauka, /niby odkry­cia + jakieś bada­nia, pseudowynalazki/ sta­je się coraz bar­dziej jało­wa, tan­det­na, gro­te­sko­wa i przy­po­mi­na zaba­wę w cudzej pia­skow­ni­cy… sta­jąc się jed­no­cze­śnie, coraz bar­dziej, o zgro­zo, dro­gą i kosz­tow­ną przy mier­nych efek­tach i takichż ade­kwat­nych anty­skut­kach społecznych!
  Cała nadzie­ja jest m.in. w… filo­zo­fii; jed­nak innej, nowej, prze­ło­mo­wej, per­spek­ty­wicz­nej, two­rzo­nej na nowych warun­kach, zasa­dach i nie­ogra­ni­cze­niach, wyzwo­lo­na i jesz­cze nie­po­zna­na jak… ogrom­ny kosmos, cały wszech­świat, nowe pla­ne­ty, gwiaz­dy, słońca!

 • Nie­ste­ty, to były i są spo­ry pierw­sze i ostat­nie. Dziś już takich /chyba/ nie ma, bo gdzie, z kim, jak i o co istot­ne­go waż­ne­go, per­spek­ty­wicz­ne­go, ku przyszłości.
  Żyje­my w dobie nowoczesności/postępu, post/postmodernizmu, nowe­go postoświecenia/belle epo­que bis /?!/, logi­ko­lo­gii, wypa­lo­ne­go i zde­gra­do­wa­ne­go przez… ludzi personalizmu/tomizmu, jało­wej i coraz bar­dziej pustej feno­me­no­lo­gii, kogni­ty­wi­sty­ki zaj­mu­ją­cej się upa­da­ją­cą, współ­cze­sną nauką /np. fizy­ka uczel­nia­na i laboratoryjna/ oraz robotami/maszynami/infonetem, czy­li de fac­to mate­ma­tycz­no — tech­nicz­nym abstraktem…
  W sumie więc powsta­je błęd­ne koło. Na otar­cie łez pozo­sta­je tyl­ko prze­szłość, źró­dła, kla­sy­ka, ale to nic nowe­go, twór­cze­go i odkryw­cze­go. Sto­imy w miej­scu patrząc bez­rad­nie niczym dzie­ci jak nam upa­da cywi­li­za­cja… teraz dodat­ko­wo z powo­du jakie­goś wiru­sa i pani­ki dużej czę­ści ludzkości.
  A liczą się tyl­ko takie dys­pu­ty, roz­wią­za­nia, pomy­sły, wyna­laz­ki, odkry­cia, jakie wno­szą coś napraw­dę nowe­go, odmien­ne­go, wyna­laz­cze­go w nauce, wie­dzy, filozofii…
  Cze­ka­jąc na ciąg dal­szy — autor­ski film, ini­cja­ty­wa, fun­da­men­ty — good job, oki…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy