Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Odcinek 4: Sokrates

Jesteśmy na półmetku! Dziś oddajemy w wasze ręce czwarty film z 8-odcinkowego kursu e-learningowego, który zrealizowaliśmy w ramach programu „Kultura w sieci”. Czego się z niego dowiecie?

Przez dzi­siej­szy odci­nek prze­pro­wa­dza nas Sokra­tes. Filo­zo­fa tego uwa­ża się za naj­słyn­niej­szą i jed­ną z naj­waż­niej­szych posta­ci filo­zo­fii grec­kiej. Tak jak joń­skim filo­zo­fom przy­ro­dy zawdzię­cza się powsta­nie kul­tu­ry nauko­wej, tak Sokra­te­so­wi – powsta­nie kul­tu­ry huma­ni­stycz­nej. Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych poglą­dów tego filo­zo­fa jest inte­lek­tu­alizm etycz­ny, wedle któ­re­go cno­ta to wie­dza. W dzie­jach filo­zo­fii zapi­sa­ła się rów­nież histo­ria zwią­za­na z jego śmier­cią. Sokra­tes został ska­za­ny przez sąd ateń­ski na naj­wyż­szy wymiar kary za rze­ko­mą bez­boż­ność i zły wpływ na mło­dzież. Mowę obroń­czą  z tego pro­ce­su odtwa­rza dia­log Obro­na Sokra­te­sa autor­stwa jego ucznia, Pla­to­na (o samym Pla­to­nie będzie­cie mogli posłu­chać w kolej­nym odcin­ku). Sokra­tes przy­jął karę z god­no­ścią, zapi­su­jąc się w pamię­ci tych wszyst­kich, któ­rzy poszu­ku­ją ide­ału człowieczeństwa.


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej?

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Kolej­ny odci­nek już w ponie­dzia­łek o 15:00, a w nim o Pla­to­nie. Cze­ka­my na Wasze opi­nie! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

5 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Każ­dy uwa­ża że ma swo­ją rację nie­za­leż­nie od racji innych.Jeżeli poja­wia­ją się poję­cia, idee (np.demokracja, wia­ra w Boga) zysku­ją­ce sze­ro­kie uzna­nie natych­miast wyko­rzy­sty­wa­ne są one jako para­wan zasła­nia­ją­cy dzia­ła­nia chcą­ce być ano­ni­mo­wy­mi (powią­za­nia z poli­ty­ką) sprzecz­ne z tymi zasadami.Przykład Sokra­te­sa poka­zu­je praw­dzi­wy obraz demo­kra­cji dale­ki od jej wzor­co­we­go zamysłu.Plusem demo­kra­cji jest nato­miast to iż mimo takich czy innych naru­szeń zasad i bez­stron­no­ści, wszy­scy pod­po­rząd­ko­wu­ją się rezul­ta­tom wybo­rów uni­ka­jąc nie­uchron­nych kon­flik­tów wyni­ka­ją­cych z kon­fron­ta­cji odmien­nych poglądów.

  • Tak, fak­tycz­nie, rze­czy­wi­ście, Sokra­tes jak wie­lu innych wiel­kich wów­czas /np. Arystoteles/ oraz jego następ­cy, współ­cze­śni /choćby Cio­ran, Spen­gler, Gas­set, Witkiewicz/, był chy­ba pierw­szym kon­se­kwent­nym w swo­im zacho­wa­niu i egzy­sten­cji otwar­tym kry­ty­kiem i wro­giem demokracji/demoracji/ochlokracji…

   Vide: te wszyst­kie par­la­men­ta­ry­zmy, sej­mo­kra­cye, wybo­ry, gło­so­wa­nia, wystą­pie­nia, deba­ty, pole­mi­ki, try­bu­ny, masy, łusz­cze, hoło­ta, motłoch, opo­zy­cje, uli­ca; potem bun­ty, rewo­lu­cje, socy­ali­zmy, refor­my etc. I tak w kół­ko od wie­ków aż do kom­plet­nej destruk­cji i chaosu. 

   Nie ma nic głup­sze­go niż demokracja”,
   “Demo­kra­cya jest zna­mie­niem upadku”,
   “To jest wła­dza tłumu”.

   Ps… Tutaj nie ma żad­nych plu­sów… chy­ba że fusy, ale to są minusy…

 • Sokrat dziś praw­do­po­dob­nie zała­mał­by się współ­cze­sno­ścią AD 2020: demokracya/ochlokrayca, socyalizm;
  nowa komuna/neomarxizm, post/postmodernizm;
  rzą­dy lewi­cy, parlamentaryzm/seymokracya, głosowania/polemiki/opozycje, oświadczenia/wystąpienia/marsze/protesty;
  nowe oświe­ce­nie, nowy anty­hu­ma­nizm, nega­cja świa­ta antycz­ne­go, zachod­nie­go, łaciń­skie­go, rzymsko-greckiego;
  wal­ka z wie­dzą, nauką, odwa­gą, indy­wi­du­ali­zmem, nie­za­leż­no­ścią, wszel­ką oso­bo­wo­ścią, praw­dzi­wym autorytetem;
  tole­ran­cja, postęp, nowoczesność;
  kolej­ne rzą­dy nowej kla­sy robot­ni­czej wyło­nio­nej z tłu­mu poprzez wybory;
  powszech­ne doma­ga­nie się abor­cji tj. usu­wa­nia ciąży/zabijanie, eutanazja/zabijanie, usta­wo­wy brak kary śmier­ci, brak jakiej­kol­wiek etyki/nauki o moral­no­ści, zasad, wartości…
  Dobrze że tego nie docze­kał, nie zoba­czył, nie prze­żył na wła­snej skórze…
  A był On napraw­dę wiel­ki obok Ary­sto­te­le­sa, jedy­ny w swo­im rodza­ju i może dla­te­go znie­na­wi­dzo­ny przez ówcze­sną masę, tłum, społeczeństwo.
  Koniec bli­sko — teraz nasz; kolej na nas…
  RIP?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy