Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Odcinek 6: Arystoteles

Zapraszamy do obejrzenia szóstego odcinka naszego filozoficznego kursu e-learningowego. Dziś Arystoteles. A co o nim? Oglądajcie!

Ary­sto­te­les, uczeń Pla­to­na (zob. poprzed­ni odci­nek) to jeden z naj­więk­szych uczo­nych w histo­rii ludz­ko­ści; twór­ca szko­ły, nazwa­nej Like­jo­nem; wycho­waw­ca Alek­san­dra Wiel­kie­go. Dzie­ła Ary­sto­te­le­sa wywar­ły wiel­ki wpływ na filo­zo­fię śre­dnio­wiecz­ną (w tym szcze­gól­nie na myśl św. Toma­sza z Akwi­nu), a jego fizy­ka domi­no­wa­ła w nauce aż do XVII w. 


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej?

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Kolej­ny odci­nek już jutro o 15:00, a w nim wywiad z Epi­ku­rem. Cze­ka­my na Wasze opi­nie! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Har­mo­nia, zgra­nie, dopa­so­wa­nie wzglę­dem sie­bie róż­nych ele­men­tów cało­ści jest tym, co szcze­gól­nie sprzy­ja jej trwa­niu w czasie.Człowiek mają­cy świa­do­mość powi­nien raczej wspo­ma­gać pro­ces zgod­no­ści niż pre­fe­ro­wać domi­na­cję pro­wa­dzą­cą do zabu­rzeń w równowadze.

  Cytat z Wikipedii:
  “Zda­niem Ary­sto­te­le­sa czło­wiek jest zwie­rzę­ciem poli­tycz­nym (ζῷον πολιτικόν zoon poli­ti­kon) – jest stwo­rzo­ny do życia w pań­stwie. Za czło­wie­ka Ary­sto­te­les uwa­żał wyłącz­nie męż­czy­znę, kobie­ta nie będąc w peł­ni czło­wie­kiem nie mogła zaj­mo­wać się polityką”.

  Stra­cił w mojej oce­nie pre­stiż i ran­gę jako filo­zof mówią­cy o har­mo­nii i rów­no­wa­dze tak waż­nych dla róż­nych prze­ja­wów życia.Pośrednio, mimo woli wyra­ził nega­tyw­ny cha­rak­ter poli­ty­ki (odpo­wied­niej dla męż­czyzn z wyłą­cze­niem kobiet) jako sfe­ry bez­względ­nej wal­ki o wpły­wy, domi­na­cję i wła­dzę a więc sprzecz­ny­mi z ideą har­mo­nii któ­rą głosił.

 • Cie­ka­we, gdy­by tak Aryst uro­dził się po naro­dze­niu Chrystusa…
  Pierw­szy chrześcijanin?!
  Wów­czas tomizm nie miał­by racji bytu?! Zbęd­ne powtó­rze­nie?! To co wtedy?!

 • Tak, i na tym /na nim/ wła­śnie koń­czy się nor­mal­na, zwy­czaj­na, sen­sow­na filozofia/mądrość, myśle­nie, wie­dza, nauka…
  Schade

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy