Etyka Zapowiedzi wydawnicze

Siedemnasty numer „Filozofuj!”: Edukacja moralna już od 2 października!

Od 2 października w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić siedemnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Edukacja moralna. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za miesiąc . Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: dr Natasza Szut­ta


Drodzy Czytel­ni­cy,

wszyscy rodz­imy się bar­barzyń­ca­mi. Nie znamy języ­ka, nie posi­adamy żad­nej wiedzy o świecie, o lit­er­aturze, o wartoś­ci­ach. Gdy­by zostaw­ić nas w takim położe­niu samym sobie, dba­jąc jedynie, jak w przy­pad­ku roślin, o odpowied­nie żywie­nie, życie nasze było­by marne, żad­ną miarą człowiecze. Moż­na dom­niemy­wać – wbrew temu, co twierdz­ił Jean Jacque Rosseau – że było­by ono krótkie, pełne prze­mo­cy, stra­chu i cier­pi­enia. Człowiek rodzi się pełen możli­woś­ci, z szan­są na pięknego i szla­chetne życie, i nie jest to potenc­jał czys­to bio­log­iczny, w przy­pad­ku którego wystar­czy orga­niz­mowi dostar­czyć odpowied­nich skład­ników, a on sam, podąża­jąc za instrukc­ja­mi zapisany­mi w DNA, będzie się rozwi­jał i wzras­tał. Umiejęt­ność dobrego i szla­chet­nego życia trze­ba w człowieku ksz­tał­tować najpierw w roztrop­nym pro­ce­sie wychowywa­nia przez innych, a następ­nie tworząc sprzy­ja­jące warun­ki do jego samowychowywa­nia.

Stąd pytanie o wychowanie moralne sta­je się pod­wójnie doniosłe. Po pier­wsze jest to pro­ces sam w sobie tajem­niczy, pow­iązany z taki­mi kwes­t­i­a­mi – dla filo­zo­fa niezwyk­le istot­ny­mi – jak dobro, wartoś­ci czy wol­ność. Z drugiej strony ma niesły­chaną wagę z prak­ty­cznego punk­tu widzenia. Nie tylko dlat­ego, że doty­czy pyta­nia, „jak żyć?”, ale także dlat­ego, że ma istotne kon­sek­wenc­je dla życia społecznego. Jak to pięknie ujął kan­clerz koron­ny Jan Zamoys­ki, funda­tor Akademii Zamo­jskiej, „takie będą Rzeczy­pospo­lite, jakie ich młodzieży chowanie”.

W niniejszym – siedem­nastym już – numerze „Filo­zo­fuj!” zachę­camy Was do reflek­sji nad moral­nym wychowaniem. Czym ono jest? Na czym pole­ga? Jakie są jego cele? Czym różni się od indok­try­nacji? Jaką rolę w wychowa­niu odgry­wa­ją wzorce i auto­ry­te­ty? Na ile wychowanie współpracu­je z autonomią młodego człowieka, respek­tu­je jego wol­ną wolę i racjon­al­ność? Czy moż­na wychowywać przez lit­er­aturę? Czy dopuszczalne jest świadome prowokowanie sytu­acji, w której ktoś może uczynić coś złego? A może wychowanie ogranicza się jedynie do asys­towa­nia w pro­ce­sie tworzenia przez młodego człowieka włas­nych wartoś­ci? Jakich cnót potrze­bu­je­my w naszych demokraty­cznych społeczeńst­wach? Na te i inne pyta­nia odpowiada­ją nasi autorzy.

Pon­ad­to, jak w każdym numerze, pro­ponu­je­my Wam kole­jne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki dyskusji, ekspery­ment myślowy, ety­czne reflek­sje inspirowane lit­er­aturą piękną, filmem, ese­je naszych stałych autorów. Zaprasza­my także do reflek­sji nad fenomen­em coraz bardziej pop­u­larnego coachin­gu…

Nie mogło też zabraknąć por­cji filo­zoficznej rozry­w­ki. Mamy nadzieję, że odpręży­cie się, czy­ta­jąc filo­zoficzne żar­ty i sprawdzi­cie efek­ty lek­tu­ry numeru, rozwiązu­jąc filo­zoficzną krzyżówkę.

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 5(17)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

    • Przeprasza­my! Mieliśmy m.in. trochę zamiesza­nia z przenosi­na­mi ser­wisu (który bard­zo się rozrósł i dzi­ała wol­no) na nowy ser­w­er, co ostate­cznie się jed­nak nie udało. 🙁 Ale się nie pod­da­je­my.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy