Etyka Zapowiedzi wydawnicze

Siedemnasty numer „Filozofuj!”: Edukacja moralna już od 2 października!

Od 2 października w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić siedemnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Edukacja moralna. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za miesiąc . Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr Nata­sza Szutta


Dro­dzy Czytelnicy,

wszy­scy rodzi­my się bar­ba­rzyń­ca­mi. Nie zna­my języ­ka, nie posia­da­my żad­nej wie­dzy o świe­cie, o lite­ra­tu­rze, o war­to­ściach. Gdy­by zosta­wić nas w takim poło­że­niu samym sobie, dba­jąc jedy­nie, jak w przy­pad­ku roślin, o odpo­wied­nie żywie­nie, życie nasze było­by mar­ne, żad­ną mia­rą czło­wie­cze. Moż­na domnie­my­wać – wbrew temu, co twier­dził Jean Jacque Ros­se­au – że było­by ono krót­kie, peł­ne prze­mo­cy, stra­chu i cier­pie­nia. Czło­wiek rodzi się pełen moż­li­wo­ści, z szan­są na pięk­ne­go i szla­chet­ne życie, i nie jest to poten­cjał czy­sto bio­lo­gicz­ny, w przy­pad­ku któ­re­go wystar­czy orga­ni­zmo­wi dostar­czyć odpo­wied­nich skład­ni­ków, a on sam, podą­ża­jąc za instruk­cja­mi zapi­sa­ny­mi w DNA, będzie się roz­wi­jał i wzra­stał. Umie­jęt­ność dobre­go i szla­chet­ne­go życia trze­ba w czło­wie­ku kształ­to­wać naj­pierw w roz­trop­nym pro­ce­sie wycho­wy­wa­nia przez innych, a następ­nie two­rząc sprzy­ja­ją­ce warun­ki do jego samowychowywania.

Stąd pyta­nie o wycho­wa­nie moral­ne sta­je się podwój­nie donio­słe. Po pierw­sze jest to pro­ces sam w sobie tajem­ni­czy, powią­za­ny z taki­mi kwe­stia­mi – dla filo­zo­fa nie­zwy­kle istot­ny­mi – jak dobro, war­to­ści czy wol­ność. Z dru­giej stro­ny ma nie­sły­cha­ną wagę z prak­tycz­ne­go punk­tu widze­nia. Nie tyl­ko dla­te­go, że doty­czy pyta­nia, „jak żyć?”, ale tak­że dla­te­go, że ma istot­ne kon­se­kwen­cje dla życia spo­łecz­ne­go. Jak to pięk­nie ujął kanc­lerz koron­ny Jan Zamoy­ski, fun­da­tor Aka­de­mii Zamoj­skiej, „takie będą Rze­czy­po­spo­li­te, jakie ich mło­dzie­ży chowanie”.

W niniej­szym – sie­dem­na­stym już – nume­rze „Filo­zo­fuj!” zachę­ca­my Was do reflek­sji nad moral­nym wycho­wa­niem. Czym ono jest? Na czym pole­ga? Jakie są jego cele? Czym róż­ni się od indok­try­na­cji? Jaką rolę w wycho­wa­niu odgry­wa­ją wzor­ce i auto­ry­te­ty? Na ile wycho­wa­nie współ­pra­cu­je z auto­no­mią mło­de­go czło­wie­ka, respek­tu­je jego wol­ną wolę i racjo­nal­ność? Czy moż­na wycho­wy­wać przez lite­ra­tu­rę? Czy dopusz­czal­ne jest świa­do­me pro­wo­ko­wa­nie sytu­acji, w któ­rej ktoś może uczy­nić coś złe­go? A może wycho­wa­nie ogra­ni­cza się jedy­nie do asy­sto­wa­nia w pro­ce­sie two­rze­nia przez mło­de­go czło­wie­ka wła­snych war­to­ści? Jakich cnót potrze­bu­je­my w naszych demo­kra­tycz­nych spo­łe­czeń­stwach? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­da­ją nasi autorzy.

Ponad­to, jak w każ­dym nume­rze, pro­po­nu­je­my Wam kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki dys­ku­sji, eks­pe­ry­ment myślo­wy, etycz­ne reflek­sje inspi­ro­wa­ne lite­ra­tu­rą pięk­ną, fil­mem, ese­je naszych sta­łych auto­rów. Zapra­sza­my tak­że do reflek­sji nad feno­me­nem coraz bar­dziej popu­lar­ne­go coachingu…

Nie mogło też zabrak­nąć por­cji filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki. Mamy nadzie­ję, że odprę­ży­cie się, czy­ta­jąc filo­zo­ficz­ne żar­ty i spraw­dzi­cie efek­ty lek­tu­ry nume­ru, roz­wią­zu­jąc filo­zo­ficz­ną krzyżówkę.

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 5(17)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Mie­siąc minął pra­wie dwa tygo­dnie temu a naj­now­szy numer wciąż nie­do­stęp­ny. Uwol­nić orkę!!!! 🙁

    • Prze­pra­sza­my! Mie­li­śmy m.in. tro­chę zamie­sza­nia z prze­no­si­na­mi ser­wi­su (któ­ry bar­dzo się roz­rósł i dzia­ła wol­no) na nowy ser­wer, co osta­tecz­nie się jed­nak nie uda­ło. 🙁 Ale się nie poddajemy.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy