Historia filozofii starożytnej Nowości wydawnicze Ontologia

Trójjęzyczne wydanie Metafizyki Arystotelesa

Właśnie ukazało się trójjęzyczne – grecko-łacińsko-polskie – wydanie Metafizyki Arystotelesa – dzieła, które miało ogromny wpływ na historię filozofii, ale też na kulturę europejską. Nowe wydanie zostało przygotowane z okazji 2400. rocznicy urodzin Filozofa ze Stagiry. Miło nam poinformować, że maczaliśmy w tym palce. Opracowanie typograficzne, skład i łamanie wykonało Studio DTP Academicon. To wiekopomne dzieło można zakupić w Księgarni Academicon.

Zapisz się do naszego newslettera

Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται ϕύσει.

Omnes homines natu­ra scire desider­ant.

Wszys­tkim ludziom wrod­zone jest prag­nie­nie poz­na­nia.

Arys­tote­les, Metafizy­ka, 980 a 22 [sen­tenc­ja otwier­a­ją­ca pier­wszą księgę]

Metafizy­ka należy do grupy pism akroa­maty­cznych, czyli ezoterycznych, przez­nac­zonych dla Szkoły, a więc napisanych w formie szkicu do wykładów, z typowy­mi skró­ta­mi i niedomówieni­a­mi. Pis­ma te jed­nak nie stanow­iły żad­nej wiedzy dla wta­jem­nic­zonych, lecz jedynie były pomyślane jako pis­ma filo­zoficzne o trud­niejszej prob­lematyce, nieo­pra­cow­ane przy tym według przyjętego zwycza­ju, np. w formie dia­logu. Były to więc pis­ma w ówczes­nym rozu­mie­niu naukowe, gdzie nie zwracano uwa­gi na styl (Aris­tote­les insig­nis in scriben­do neg­li­gen­tia), lecz jedynie na maksy­mal­ną ścisłość. I sko­ro naukowa kadra w tam­tych cza­sach ogranicza­ła się właś­ci­wie do grona uczest­ników studiów, głównie uczniów, nic dzi­wnego, że pis­ma akroa­maty­czne nie były pub­likac­ja­mi przez­nac­zony­mi dla bib­liotek, lecz raczej manuskrypta­mi pry­wat­ny­mi.

[…] Sam Arys­tote­les nigdy nie wydał swej Metafizy­ki, ale praw­dopodob­nie powierzył ją najwierniejsze­mu swe­mu uczniowi, Eudemosowi, który miał ją wydać po raz pier­wszy, i to dla wąskiego grona uczniów i przy­jaciół. Z tego też tytułu nie była znana ogółowi aż do cza­sów Andronikosa.

Mieczysław A. Krą­piec
Wprowadze­nie do „Metafizy­ki” Arys­tote­le­sa

 

Metafizy­ka Arys­tote­le­sa należy do tego rodza­ju skar­bów kul­tu­ry filo­zoficznej, które nie tyle umieszcza się w muzeach, by je podzi­wiać, lecz po które się się­ga, by z nich cią­gle na nowo uczyć się rzetel­nej i odpowiedzial­nej filo­zofii. Dostęp do ory­gi­nal­nych tek­stów Metafizy­ki Arys­tote­le­sa w XI, XIIXIII wieku miał znaczą­cy wpływ na uksz­tał­towanie się oblicza kul­tu­ry europe­jskiej.

Mieczysław A. Krą­piec, Andrzej Mary­niar­czyk
Słowo od redakcji


Spis treści

Słowo od redakcji

Wprowadze­nie do „Metafizy­ki” Arys­tote­le­sa

Arys­tote­les Metafizy­ka, księ­gi A–N [1–14], tek­sty w językach greckim, łacińskim i pol­skim

Bib­li­ografia

Słown­ik-indeks ter­minów grec­kich, łacińs­kich i pol­s­kich (oprac. A. Gudaniec)


Sposób cytowa­nia: Arys­tote­les, Metafizy­ka, tekst pol­s­ki opra­cow­ali Mieczysław A. Krą­piec, Andrzej Mary­niar­czyk na pod­staw­ie tłu­maczenia Tadeusza Żeleźni­ka, wprowadze­nie Mieczysław A. Krą­piec, red. Andrzej Mary­niar­czyk, Pol­skie Towarzyst­wo Tomasza z Akwinu, Lublin 2017, wydanie 2, 944 s.


Autor: Arys­tote­les
Tytuł: Metafizy­ka
Tekst pol­s­ki opra­cow­ali: Mieczysław A. Krą­piec, Andrzej Mary­niar­czyk
na pod­staw­ie tłu­maczenia Tadeusza Żeleźni­ka

Miejsce i rok wyda­nia: Lublin 2017
Stron: 944
ISBN: 978–83-65792–00‑6
Oprawa: twar­da 


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Uwaga! Atrakcyjne rabaty na książki filozoficzne w Księgarni Academicon! Promocja do 31 października. Zob. TUTAJ.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy