Nowości wydawnicze Ontologia

Trzydziesty pierwszy numer „Filozofuj!”: Istota rzeczy już od dzisiaj!

numer 1/2020 istota rzeczy
Od 3 stycznia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Istota rzeczy. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Numer ten dedyku­je­my 109 naszym hojnym Dar­czyń­com, dzię­ki którym mogliśmy sfi­nan­sować jego druk oraz część prac redak­cyjnych i graficznych. Oto oni:

Maciej Grzywacz, Jan, Justy­na Hor­bows­ka, Wik­tor Słup­s­ki, Jacek Wesołows­ki, Jakub Cieślar, tris­tan tre­sar, Adam Mazur, Walde­mar Miotk, Robert Bajek, Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka, Justy­na Zasad­ni, Edy­ta Rosi­ak, Wik­tor Kaszczyszyn, Elż­bi­eta Zajel­s­ka, Prze­mek Czu­ma, Anna Golędzi­nows­ka, Jarosław Grun­wald, Krzysztof Rojek, Aniela Jawor­ws­ka, Agniesz­ka Bogo­niews­ka, Prze­mysław Urbanows­ki, Piotr Elfin­ger, Włodz­imierz Skoczy­las, Michał Śli­wka, Joan­na, Jago­da, Maciej Niech­wiad­ow­icz, Agniesz­ka Maciąg, matełusz brokułows­ki, Michał Świder, Dar­iusz Dzi­u­bińs­ki, Kaje­tan Lemańs­ki, Jakub Szyt­niews­ki, Mag­dale­na Koc­zor, Tomasz Błaszczyk, Piotr Ptak, Jacek Kalińs­ki, Mar­iusz Wasilews­ki, Iwona Soj­ka, Mar­iusz Mostek, Kon­rad Wiśniews­ki, Woj­ciech Stawarz, Andrzej Kołodziej, Nicol Hanebach, Jan Kowal­s­ki, Joan­na Baszkows­ka, Bar­tosz Woźni­ca, Tobi­asz Zajusz, sdf, Dami­an Bar­nat, Agniesz­ka Gal­bier­czyk, neon, Marcin Królak, Michał Kon­dratiuk, Paweł Gier­a­da, Mr Krzysztof Lewandows­ki, Krzes­imir Szarafińs­ki, Błażej Gębu­ra, Lidia Luda, Tomek, Piotr Ban­der, Zuzan­na Wil­ińs­ka, Michali­na Gra­bińs­ka, Doro­ta Traczyk, Jan Rychert, Anna, Anna Kor­naś, Marek Pakosz, Karoli­na Stęp­ni­ak, Bea­ta, Albert Gutows­ki, Maria Bartkows­ka, Krys­t­ian Majew­s­ki, Marcin Kostyra, Jerzy Fudala, Julia Pniews­ka, Dar­iusz Gorstka, Andrzej Zielińs­ki, Marcin Bal­ic­ki, Andrzej Koniuk, Lew Tołs­toj, Jago­da F, Natalia Kulik, Jarosław Grun­wald, Jacek Tomaszews­ki, Zbig­niew Szafraniec, Paweł Kołodz­ińs­ki, Pauli­na Daniews­ka, Tomasz Król, Iwona Bialo­p­i­otrow­icz, Jacek Lorkows­ki, Lukasz Krzy­won, Agniesz­ka Gąsiorek, Mal­go­rza­ta Kaliszews­ka, Justy­na Radomińs­ka, Mar­ta, Ewa Wyręb­s­ka-Đer­manović, Zofia Kusz­tal, tris­tan tre­sar, Adam Kisiel, Jarosław Marek Spy­chała, Katarzy­na Myr­cik, Mał­gorza­ta Dębic­ka, Leszek Para.

Serdecznie dzięku­je­my! „Filo­zo­fuj!” może nadal się ukazy­wać dzię­ki Wam!


Redak­tor prowadzą­cy numeru: mgr Karol Lenart

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Maciejowi Wój­cikowi, Ani Zych, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Mał­gorza­cie Szostak, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Zuzan­nie Bołtryk, Wik­torii Jabłońskiej, Annie Koryzmie, Markowi Mosorowi, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Ryszardowi Pęzie, Łukas­zowi Szostakowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Stanisła­wowi Bajkowskiemu, Woj­ciechowi Paciorkowi, Alicji Pietras, Tomas­zowi Stepińskiemu, Dominice Szafran, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Jarosła­wowi Spy­chale, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

Jeśli zas­tanow­ić się nad tym, co tak naprawdę przy­cią­ga ludzi do upraw­ia­nia filo­zofii, to na myśl przy­chodzą od razu dwie „pewne” kandy­datu­ry: ety­cz­na i metafizy­cz­na. Niek­tórych kusi bowiem per­spek­ty­wa odkrycia sen­su życia, wokół którego moż­na uporząd­kować swo­je dąże­nia i motywac­je, zaś inni próbu­ją za wszelką cenę ustal­ić, czym jest otacza­ją­cy nas świat. Jak się w nim poruszać? Czego się po nim spodziewać? Nie chodzi tu jed­nak tylko o naszą plan­etę, a nawet cały fizy­czny kos­mos, lecz o całe bytowe uni­ver­sum, a więc wszys­tko, co w jak­iś sposób ist­nieje. Wyda­je się, że w celu uzyska­nia odpowiedzi na te pyta­nia należy najpierw rozstrzygnąć, czym są różnego rodza­ju przed­mio­ty, które go wypeł­ni­a­ją.

Jakie cechy przed­miotów są dla nich istotne, a więc takie, że bez nich przed­miot nie mógł­by ist­nieć? Co należy do isto­ty danej rzeczy? A może przed­mio­ty są jedynie wiązka­mi cech i poszuki­wanie w nich jakiegoś stałego ele­men­tu bytowego, który miał­by gwaran­tować im tożsamość w cza­sie, jest z góry skazane na klęskę? Wyda­je się, że tego typu prob­le­my zmusza­ją nas do rozstrzyg­nię­cia, czy słusznym stanowiskiem jest esenc­jal­izm, a więc pogląd, w myśl którego przed­mio­ty posi­ada­ją istotę, czyli ele­ment, który deter­min­u­je, czym jest dana rzecz. Mamy nadzieję, że wybór zagad­nienia isto­ty rzeczy na tem­at numeru jest trafny i przy­czyni się do uru­chomienia waszych włas­nych reflek­sji.

Wewnątrz numeru zna­jdziecie stałe dzi­ały pis­ma: wywiad, recen­zję książ­ki, krzyżówkę, sce­nar­iusz lekcji, filo­zofię w filmie, frag­ment z klasy­ka, kole­jny odcinek kur­su argu­men­tacji i kalen­dar­i­um prob­le­mowe. Waszą szczegól­ną uwagę zwracamy na tek­sty poświę­cone tem­atowi numeru, gdyż są one wynikiem pra­cy niezwyk­le doświad­c­zonych i kom­pe­tent­nych w tej prob­lematyce autorów, zarówno pol­s­kich, jak i zagranicznych. Jeśli uzna­cie, że lek­tu­ra najnowszego F! była warta waszego cen­nego cza­su, to zachę­camy do wspar­cia zbiór­ki na wydanie kole­jnego numeru. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 1(31)/2020:

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, przeglą­dałem już ten nr wczo­raj w empiku, przy wtórze jakiejś tandet­nej, nieste­ty pol­skiej, popowej pap­ki, jakiej wokoło pełno i coraz więcej cha cha.
    Jest oki, ale proszę więcej tex­tów źródłowych i opra­cow­ań, komen­tarzy i przypisów/bibliografii — co jest naj­ciekawsze — obco­języ­cznych, spoza naszego pięknego kra­ju. Inny punkt widzenia, postrze­ga­nia, rozu­mienia! To też będzie bardziej naukowe, pożyteczne i użyteczne.
    Good job!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy