Nowości wydawnicze Ontologia

Trzydziesty pierwszy numer „Filozofuj!”: Istota rzeczy już od dzisiaj!

numer 1/2020 istota rzeczy
Od 3 stycznia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Istota rzeczy. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Numer ten dedy­ku­je­my 109 naszym hoj­nym Dar­czyń­com, dzię­ki któ­rym mogli­śmy sfi­nan­so­wać jego druk oraz część prac redak­cyj­nych i gra­ficz­nych. Oto oni:

Maciej Grzy­wacz, Jan, Justy­na Hor­bow­ska, Wik­tor Słup­ski, Jacek Weso­łow­ski, Jakub Cie­ślar, tri­stan tre­sar, Adam Mazur, Wal­de­mar Miotk, Robert Bajek, Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Justy­na Zasad­ni, Edy­ta Rosiak, Wik­tor Kasz­czy­szyn, Elż­bie­ta Zajel­ska, Prze­mek Czu­ma, Anna Golę­dzi­now­ska, Jaro­sław Grun­wald, Krzysz­tof Rojek, Anie­la Jaworw­ska, Agniesz­ka Bogo­niew­ska, Prze­my­sław Urba­now­ski, Piotr Elfin­ger, Wło­dzi­mierz Sko­czy­las, Michał Śliw­ka, Joan­na, Jago­da, Maciej Nie­chwia­do­wicz, Agniesz­ka Maciąg, mate­łusz bro­ku­łow­ski, Michał Świ­der, Dariusz Dziu­biń­ski, Kaje­tan Lemań­ski, Jakub Szyt­niew­ski, Mag­da­le­na Koczor, Tomasz Błasz­czyk, Piotr Ptak, Jacek Kaliń­ski, Mariusz Wasi­lew­ski, Iwo­na Soj­ka, Mariusz Mostek, Kon­rad Wiśniew­ski, Woj­ciech Sta­warz, Andrzej Koło­dziej, Nicol Hane­bach, Jan Kowal­ski, Joan­na Basz­kow­ska, Bar­tosz Woź­ni­ca, Tobiasz Zajusz, sdf, Damian Bar­nat, Agniesz­ka Gal­bier­czyk, neon, Mar­cin Kró­lak, Michał Kon­dra­tiuk, Paweł Gie­ra­da, Mr Krzysz­tof Lewan­dow­ski, Krze­si­mir Sza­ra­fiń­ski, Bła­żej Gębu­ra, Lidia Luda, Tomek, Piotr Ban­der, Zuzan­na Wiliń­ska, Micha­li­na Gra­biń­ska, Doro­ta Tra­czyk, Jan Rychert, Anna, Anna Kor­naś, Marek Pakosz, Karo­li­na Stęp­niak, Beata, Albert Gutow­ski, Maria Bart­kow­ska, Kry­stian Majew­ski, Mar­cin Kosty­ra, Jerzy Fuda­la, Julia Pniew­ska, Dariusz Gorst­ka, Andrzej Zie­liń­ski, Mar­cin Balic­ki, Andrzej Koniuk, Lew Toł­stoj, Jago­da F, Nata­lia Kulik, Jaro­sław Grun­wald, Jacek Toma­szew­ski, Zbi­gniew Sza­fra­niec, Paweł Koło­dziń­ski, Pau­li­na Daniew­ska, Tomasz Król, Iwo­na Bia­lo­pio­tro­wicz, Jacek Lor­kow­ski, Lukasz Krzy­won, Agniesz­ka Gąsio­rek, Mal­go­rza­ta Kali­szew­ska, Justy­na Rado­miń­ska, Mar­ta, Ewa Wyręb­ska-Đer­ma­no­vić, Zofia Kusz­tal, tri­stan tre­sar, Adam Kisiel, Jaro­sław Marek Spy­cha­ła, Kata­rzy­na Myr­cik, Mał­go­rza­ta Dębic­ka, Leszek Para.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my! „Filo­zo­fuj!” może nadal się uka­zy­wać dzię­ki Wam!


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: mgr Karol Lenart

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Ani Zych, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mał­go­rza­cie Szo­stak, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Annie Kory­zmie, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ryszar­do­wi Pęzie, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Sta­ni­sła­wo­wi Baj­kow­skie­mu, Woj­cie­cho­wi Pacior­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Domi­ni­ce Sza­fran, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Jaro­sła­wo­wi Spy­cha­le, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

Jeśli zasta­no­wić się nad tym, co tak napraw­dę przy­cią­ga ludzi do upra­wia­nia filo­zo­fii, to na myśl przy­cho­dzą od razu dwie „pew­ne” kan­dy­da­tu­ry: etycz­na i meta­fi­zycz­na. Nie­któ­rych kusi bowiem per­spek­ty­wa odkry­cia sen­su życia, wokół któ­re­go moż­na upo­rząd­ko­wać swo­je dąże­nia i moty­wa­cje, zaś inni pró­bu­ją za wszel­ką cenę usta­lić, czym jest ota­cza­ją­cy nas świat. Jak się w nim poru­szać? Cze­go się po nim spo­dzie­wać? Nie cho­dzi tu jed­nak tyl­ko o naszą pla­ne­tę, a nawet cały fizycz­ny kosmos, lecz o całe byto­we uni­ver­sum, a więc wszyst­ko, co w jakiś spo­sób ist­nie­je. Wyda­je się, że w celu uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na te pyta­nia nale­ży naj­pierw roz­strzy­gnąć, czym są róż­ne­go rodza­ju przed­mio­ty, któ­re go wypełniają.

Jakie cechy przed­mio­tów są dla nich istot­ne, a więc takie, że bez nich przed­miot nie mógł­by ist­nieć? Co nale­ży do isto­ty danej rze­czy? A może przed­mio­ty są jedy­nie wiąz­ka­mi cech i poszu­ki­wa­nie w nich jakie­goś sta­łe­go ele­men­tu byto­we­go, któ­ry miał­by gwa­ran­to­wać im toż­sa­mość w cza­sie, jest z góry ska­za­ne na klę­skę? Wyda­je się, że tego typu pro­ble­my zmu­sza­ją nas do roz­strzy­gnię­cia, czy słusz­nym sta­no­wi­skiem jest esen­cja­lizm, a więc pogląd, w myśl któ­re­go przed­mio­ty posia­da­ją isto­tę, czy­li ele­ment, któ­ry deter­mi­nu­je, czym jest dana rzecz. Mamy nadzie­ję, że wybór zagad­nie­nia isto­ty rze­czy na temat nume­ru jest traf­ny i przy­czy­ni się do uru­cho­mie­nia waszych wła­snych refleksji.

Wewnątrz nume­ru znaj­dzie­cie sta­łe dzia­ły pisma: wywiad, recen­zję książ­ki, krzy­żów­kę, sce­na­riusz lek­cji, filo­zo­fię w fil­mie, frag­ment z kla­sy­ka, kolej­ny odci­nek kur­su argu­men­ta­cji i kalen­da­rium pro­ble­mo­we. Waszą szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na tek­sty poświę­co­ne tema­to­wi nume­ru, gdyż są one wyni­kiem pra­cy nie­zwy­kle doświad­czo­nych i kom­pe­tent­nych w tej pro­ble­ma­ty­ce auto­rów, zarów­no pol­skich, jak i zagra­nicz­nych. Jeśli uzna­cie, że lek­tu­ra naj­now­sze­go F! była war­ta wasze­go cen­ne­go cza­su, to zachę­ca­my do wspar­cia zbiór­ki na wyda­nie kolej­ne­go nume­ru. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 1(31)/2020:

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, prze­glą­da­łem już ten nr wczo­raj w empi­ku, przy wtó­rze jakiejś tan­det­nej, nie­ste­ty pol­skiej, popo­wej pap­ki, jakiej woko­ło peł­no i coraz wię­cej cha cha.
    Jest oki, ale pro­szę wię­cej textów źró­dło­wych i opra­co­wań, komen­ta­rzy i przypisów/bibliografii — co jest naj­cie­kaw­sze — obco­ję­zycz­nych, spo­za nasze­go pięk­ne­go kra­ju. Inny punkt widze­nia, postrze­ga­nia, rozu­mie­nia! To też będzie bar­dziej nauko­we, poży­tecz­ne i użyteczne.
    Good job!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy