Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Trzynasty numer „Filozofuj!”: Zagadka tożsamości już 7 marca!

Od 7 marca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay będzie można kupić trzynasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Zagadka tożsamości. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 30 marca Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Rafał Tryś­cień.


Drodzy Czytel­ni­cy,

spoglą­dal­iś­cie zapewne nier­az na swo­je fotografie z dziecińst­wa, słuchal­iś­cie być może opowieś­ci Waszych rodz­iców lub dzi­ad­ków o Waszych doko­na­ni­ach w cza­sach, do których led­wie, jeśli w ogóle, się­ga­cie pamię­cią. Czy macie jed­nak pewność, że to właśnie o Was – czy­ta­ją­cych w tej chwili te słowa – są te his­to­rie? Czy te uśmiecha­jące się (a może płaczące) postaci na fotografi­ach to Wy? Na pozór takie pytanie może wydawać się sza­lone. „Czy redak­torzy „Filo­zo­fuj!” sugeru­ją, że ktoś, jak­iś kartez­jańs­ki demon, wstaw­ił nas, czytel­ników, na miejsce innych istot żyją­cych przed nami?”. Otóż nic z tych rzeczy! Cho­ci­aż i tego wyk­luczyć nie moż­na. Pytanie o tożsamość osobową, a dokład­niej o to, na jakiej pod­staw­ie może­my stwierdz­ić, że jesteśmy tą samą osobą w cza­sie, nie jest byna­jm­niej pozbaw­ione pod­staw. Po pier­wsze, czy w pełni zda­je­my sobie sprawę, co rozu­miemy przez „bycie tą samą osobą w cza­sie”? Po drugie, czy potrafimy określić, dzię­ki czemu jesteśmy tą samą osobą w cza­sie?

Okazu­je się, że nie są to łatwe kwest­ie. Podlegamy nieustan­nym zmi­anom, zarówno psy­cho­log­icznym, jak i fizy­cznym. Nasze umysły, ich treść – przeko­na­nia, prag­nienia, wspom­nienia, usposo­bi­enia – podle­ga­ją ciągłym zmi­anom. Jeśli wierzyć naukow­com, w naszych orga­niz­mach co kil­ka lat dochodzi do całkowitej wymi­any atom­ów. Sko­ro tak się dzieje, to co gwaran­tu­je nasze trwanie jako ta sama oso­ba? Co więcej, filo­zo­fowie nie usta­ją w gen­erowa­niu ekspery­men­tów myślowych (statek Tezeusza, oper­ac­je mózgu, tele­por­tac­ja), w świ­etle których poję­cie tożsamoś­ci osobowej wyda­je się jeszcze bardziej tajem­nicze.

Jest ono tajem­nicze, ale też ważne zarówno dla rozwiązy­wa­nia innych prob­lemów filo­zoficznych, jak i dla naszych fun­da­men­tal­nych decyzji życiowych. Na przykład jeśli nie potrafimy określić tożsamoś­ci danej oso­by w cza­sie, to w jaki sposób może­my przyp­isy­wać jej autorstwo, a tym samym zasłu­gi lub odpowiedzial­ność za czyny z przeszłoś­ci? Nasza tożsamość jako skład­owa tego, kim jesteśmy, ma też znacze­nie dla określe­nia, jaki sens ma nasze życie. Tożsamość to nie tylko relac­ja między mną ter­aźniejszym a mną w przeszłoś­ci, ale także mną w przyszłoś­ci. Czy moje „ja” umrze już jutro, a może umiera już w tej chwili, czy też przetr­wa jeszcze kil­ka, kilka­dziesiąt lat? Może warto dbać o zdrowie, dobrze się odży­wiać, ćwiczyć ciało i umysł? Nie dla kogoś innego, ale dla nas samych. Jeśli obiecu­ję tej jedynej wybranej przeze mnie oso­bie, że nie opuszczę jej aż do śmier­ci, to co te słowa mogą znaczyć, o jakiej przyszłoś­ci w nich mowa? Jak widać, prob­lem tożsamoś­ci to poważ­na sprawa, poważ­na i ciekawa – i właśnie dlat­ego uczynil­iśmy go tem­atem 13. już numeru „Filo­zo­fuj!”.

Na początek pro­ponu­je­my Wam dwa ekspery­men­ty myślowe ukazu­jące prob­le­my doty­czące tożsamoś­ci: jeden o statku Tezeusza, autorstwa Kristie Miller, dru­gi o tajem­niczej oper­acji, napisany przez Eri­ca Olsona. Pewien wgląd w to, jak to jest mieć kłopo­ty z tożsamoś­cią daje nam napisany w formie dzi­en­ni­ka esej Woj­ciecha Lewandowskiego „Urlop od tożsamoś­ci”. Bardziej całoś­ciową próbę anal­izy prob­le­mu tożsamoś­ci pro­ponu­ją autorzy dwóch kole­jnych artykułów: Tomasz Kąkol oraz Rafał Tryś­cień. Z kolei Ken­neth Kemp pyta o tożsamość w innym jeszcze sen­sie, zas­tanaw­ia­jąc się, czy ist­nieje coś takiego jak tożsamość nar­o­dowa. Jak zwyk­le część tem­aty­czną zamykamy wywia­dem ze znanym i uznanym filo­zofem. W tym numerze jest to Richard Swin­burne, który zasady tożsamoś­ci osobowej dopa­tru­je się w nie­ma­te­ri­al­nej duszy.

Wiele tek­stów tego numeru zna­j­du­ją­cych się poza częś­cią tem­aty­czną także na różne sposo­by porusza kwest­ię tożsamoś­ci. Są to: wypowiedź Jana Woleńskiego, feli­eton Adama Grob­lera, ekspery­ment myślowy Artu­ra Szut­ty, kole­j­na część filo­zofii w lit­er­aturze autorstwa Nataszy Szut­ty, a także kole­jny odcinek gre­ki i łaciny z wielki­mi klasyka­mi napisany przez Michała Bizo­nia. Odmi­enne spo­jrze­nie na tożsamość ujętą jako nar­ra­cyjne rozu­mie­nie siebie pro­ponu­ją w swoich tek­stach Adri­ana Warm­bier i Jacek Jaś­tal. Pewien humorysty­czny akcent stanowi kalope­js­ka reflek­s­ja nad tożsamoś­cią „y” autorstwa nieza­wod­nego Pio­tra Bar­tuli. Oczy­wiś­cie zaprasza­my także do inspiru­jącej lek­tu­ry naszych pozostałych dzi­ałów, a także do inteligent­nej rozry­w­ki, której dostar­czą Wam filo­zoficzne zoo, krzyżówka i aneg­do­ty.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 1(13)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy