Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Trzynasty numer „Filozofuj!”: Zagadka tożsamości już 7 marca!

Od 7 marca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay będzie można kupić trzynasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Zagadka tożsamości. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 30 marca Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w przedsprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Rafał Tryścień.


Dro­dzy Czytelnicy,

spo­glą­da­li­ście zapew­ne nie­raz na swo­je foto­gra­fie z dzie­ciń­stwa, słu­cha­li­ście być może opo­wie­ści Waszych rodzi­ców lub dziad­ków o Waszych doko­na­niach w cza­sach, do któ­rych led­wie, jeśli w ogó­le, się­ga­cie pamię­cią. Czy macie jed­nak pew­ność, że to wła­śnie o Was – czy­ta­ją­cych w tej chwi­li te sło­wa – są te histo­rie? Czy te uśmie­cha­ją­ce się (a może pła­czą­ce) posta­ci na foto­gra­fiach to Wy? Na pozór takie pyta­nie może wyda­wać się sza­lo­ne. „Czy redak­to­rzy „Filo­zo­fuj!” suge­ru­ją, że ktoś, jakiś kar­te­zjań­ski demon, wsta­wił nas, czy­tel­ni­ków, na miej­sce innych istot żyją­cych przed nami?”. Otóż nic z tych rze­czy! Cho­ciaż i tego wyklu­czyć nie moż­na. Pyta­nie o toż­sa­mość oso­bo­wą, a dokład­niej o to, na jakiej pod­sta­wie może­my stwier­dzić, że jeste­śmy tą samą oso­bą w cza­sie, nie jest bynaj­mniej pozba­wio­ne pod­staw. Po pierw­sze, czy w peł­ni zda­je­my sobie spra­wę, co rozu­mie­my przez „bycie tą samą oso­bą w cza­sie”? Po dru­gie, czy potra­fi­my okre­ślić, dzię­ki cze­mu jeste­śmy tą samą oso­bą w czasie?

Oka­zu­je się, że nie są to łatwe kwe­stie. Pod­le­ga­my nie­ustan­nym zmia­nom, zarów­no psy­cho­lo­gicz­nym, jak i fizycz­nym. Nasze umy­sły, ich treść – prze­ko­na­nia, pra­gnie­nia, wspo­mnie­nia, uspo­so­bie­nia – pod­le­ga­ją cią­głym zmia­nom. Jeśli wie­rzyć naukow­com, w naszych orga­ni­zmach co kil­ka lat docho­dzi do cał­ko­wi­tej wymia­ny ato­mów. Sko­ro tak się dzie­je, to co gwa­ran­tu­je nasze trwa­nie jako ta sama oso­ba? Co wię­cej, filo­zo­fo­wie nie usta­ją w gene­ro­wa­niu eks­pe­ry­men­tów myślo­wych (sta­tek Teze­usza, ope­ra­cje mózgu, tele­por­ta­cja), w świe­tle któ­rych poję­cie toż­sa­mo­ści oso­bo­wej wyda­je się jesz­cze bar­dziej tajemnicze.

Jest ono tajem­ni­cze, ale też waż­ne zarów­no dla roz­wią­zy­wa­nia innych pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych, jak i dla naszych fun­da­men­tal­nych decy­zji życio­wych. Na przy­kład jeśli nie potra­fi­my okre­ślić toż­sa­mo­ści danej oso­by w cza­sie, to w jaki spo­sób może­my przy­pi­sy­wać jej autor­stwo, a tym samym zasłu­gi lub odpo­wie­dzial­ność za czy­ny z prze­szło­ści? Nasza toż­sa­mość jako skła­do­wa tego, kim jeste­śmy, ma też zna­cze­nie dla okre­śle­nia, jaki sens ma nasze życie. Toż­sa­mość to nie tyl­ko rela­cja mię­dzy mną teraź­niej­szym a mną w prze­szło­ści, ale tak­że mną w przy­szło­ści. Czy moje „ja” umrze już jutro, a może umie­ra już w tej chwi­li, czy też prze­trwa jesz­cze kil­ka, kil­ka­dzie­siąt lat? Może war­to dbać o zdro­wie, dobrze się odży­wiać, ćwi­czyć cia­ło i umysł? Nie dla kogoś inne­go, ale dla nas samych. Jeśli obie­cu­ję tej jedy­nej wybra­nej prze­ze mnie oso­bie, że nie opusz­czę jej aż do śmier­ci, to co te sło­wa mogą zna­czyć, o jakiej przy­szło­ści w nich mowa? Jak widać, pro­blem toż­sa­mo­ści to poważ­na spra­wa, poważ­na i cie­ka­wa – i wła­śnie dla­te­go uczy­ni­li­śmy go tema­tem 13. już nume­ru „Filo­zo­fuj!”.

Na począ­tek pro­po­nu­je­my Wam dwa eks­pe­ry­men­ty myślo­we uka­zu­ją­ce pro­ble­my doty­czą­ce toż­sa­mo­ści: jeden o stat­ku Teze­usza, autor­stwa Kri­stie Mil­ler, dru­gi o tajem­ni­czej ope­ra­cji, napi­sa­ny przez Eri­ca Olso­na. Pewien wgląd w to, jak to jest mieć kło­po­ty z toż­sa­mo­ścią daje nam napi­sa­ny w for­mie dzien­ni­ka esej Woj­cie­cha Lewan­dow­skie­go „Urlop od toż­sa­mo­ści”. Bar­dziej cało­ścio­wą pró­bę ana­li­zy pro­ble­mu toż­sa­mo­ści pro­po­nu­ją auto­rzy dwóch kolej­nych arty­ku­łów: Tomasz Kąkol oraz Rafał Try­ścień. Z kolei Ken­neth Kemp pyta o toż­sa­mość w innym jesz­cze sen­sie, zasta­na­wia­jąc się, czy ist­nie­je coś takie­go jak toż­sa­mość naro­do­wa. Jak zwy­kle część tema­tycz­ną zamy­ka­my wywia­dem ze zna­nym i uzna­nym filo­zo­fem. W tym nume­rze jest to Richard Swin­bur­ne, któ­ry zasa­dy toż­sa­mo­ści oso­bo­wej dopa­tru­je się w nie­ma­te­rial­nej duszy.

Wie­le tek­stów tego nume­ru znaj­du­ją­cych się poza czę­ścią tema­tycz­ną tak­że na róż­ne spo­so­by poru­sza kwe­stię toż­sa­mo­ści. Są to: wypo­wiedź Jana Woleń­skie­go, felie­ton Ada­ma Gro­ble­ra, eks­pe­ry­ment myślo­wy Artu­ra Szut­ty, kolej­na część filo­zo­fii w lite­ra­tu­rze autor­stwa Nata­szy Szut­ty, a tak­że kolej­ny odci­nek gre­ki i łaci­ny z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi napi­sa­ny przez Micha­ła Bizo­nia. Odmien­ne spoj­rze­nie na toż­sa­mość uję­tą jako nar­ra­cyj­ne rozu­mie­nie sie­bie pro­po­nu­ją w swo­ich tek­stach Adria­na Warm­bier i Jacek Jaś­tal. Pewien humo­ry­stycz­ny akcent sta­no­wi kalo­pej­ska reflek­sja nad toż­sa­mo­ścią „y” autor­stwa nie­za­wod­ne­go Pio­tra Bar­tu­li. Oczy­wi­ście zapra­sza­my tak­że do inspi­ru­ją­cej lek­tu­ry naszych pozo­sta­łych dzia­łów, a tak­że do inte­li­gent­nej roz­ryw­ki, któ­rej dostar­czą Wam filo­zo­ficz­ne zoo, krzy­żów­ka i anegdoty.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 1(13)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy