Warsztaty filozoficzne

Warsztaty filozoficzne dla dzieci w sezonie 2020/2021 [wideorelacja]

We wtorek 21 września rusza pierwszy cykl warsztatów filozoficznych dla dzieci w tym roku szkolnym organizowany przez „Filozofuj!”. A już teraz zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z zeszłorocznych zajęć.

Poni­żej przed­sta­wia­my frag­men­ty zajęć pt. Czy decy­du­je­my, kim jeste­śmy?II blo­ku tema­tycz­ne­go „Pozna­wa­nie świa­ta”. W warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych zdal­nie w czerw­cu ubie­głe­go roku szkol­ne­go wzię­ły udział dzie­ci w wie­ku 10–12 lat. Pisa­li­śmy o tym > tutaj i > tutaj.

 

Zarów­no warsz­ta­ty zeszło­rocz­ne, jak i tego­rocz­ne pro­wa­dzi Doro­ta Mon­kie­wicz, redak­tor­ka nasze­go dzia­łu Edu­ka­cja filo­zo­ficz­na i współ­au­tor­ka książ­ki Filo­zo­fuj z dzieć­mi i mło­dzie­żą tom II, któ­rą wyda­li­śmy w tym mie­sią­cu. Doro­ta Mon­kie­wicz jest absol­went­ką histo­rii UMCS i filo­zo­fii teo­re­tycz­nej KUL, nauczy­ciel­ką ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie, człon­kiem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków Filo­zo­fii dla Dzie­ci SOPHIA. Wię­cej na stro­nie www.dia-ti.com.


Zapra­sza­my do udzia­łu w III blo­ku tema­tycz­nym warsz­ta­tów „Życie w spo­łe­czeń­stwie”. Zapi­sy do 17 wrze­śnia. Wię­cej na temat tego cyklu > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy