Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #21: Jubiler

zagadka logiczna jubiler

Kasia i Michał sie­dzie­li z czar­no­księż­ni­kiem na weran­dzie i popi­ja­li lemo­nia­dę, gdy temu przy­po­mnia­ła się kolej­na zagad­ka, któ­rą zadał mu w dzie­ciń­stwie jego stryj. Boha­te­rem tej zagad­ki jest miej­sco­wy jubi­ler, któ­re­go przed logicz­nym wyzwa­niem posta­wił eks­cen­trycz­ny kolek­cjo­ner biżu­te­rii Pafnucy.

A zagad­ka ta brzmi tak:

Paf­nu­cy przy­niósł do jubi­le­ra sześć łań­cusz­ków, z któ­rych każ­dy miał pięć oczek. Chciał zro­bić z nich jeden zamknię­ty łań­cuch i zapy­tał jubi­le­ra, ile to będzie kosz­to­wać. Jubi­ler odpo­wie­dział: „Za otwar­cie i zamknię­cie każ­de­go oczka bio­rę zło­tów­kę. Ponie­waż jest sześć łań­cusz­ków, a ty chcesz zro­bić zamknię­ty łań­cuch, będzie to kosz­to­wać sześć złotych”.

Nie­ko­niecz­nie” – odpo­wie­dział Paf­nu­cy  – „moż­na to zro­bić taniej”.

I oto zagad­ka: jak zro­bić to taniej?

I nie, nie cho­dzi o nego­cja­cję ceny. 😉


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Sza­tan, Can­tor i nie­skoń­czo­ność oraz inne łami­głów­ki, War­sza­wa 2005.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy