Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #30: Ostatnia próba króla Zorna

Tak oto, mój dro­gi mini­strze, nad­szedł moment, kie­dy prze­pro­wa­dzi­my ostat­nią pró­bę. W celi został tyl­ko jeden wię­zień – wszy­scy pozo­sta­li wyszli na wol­ność. Przy­go­tuj­my więc nową zagadkę!”

Oczy­wi­ście, wasza wyso­kość”, odparł minister.

Straż! Wpro­wa­dzić ostat­nie­go więźnia!”

W ostat­niej pró­bie kró­la Zor­na ponow­nie mamy tro­je drzwi. Za dwoj­giem z nich czy­ha niedź­wiedź, a za jed­ny­mi znaj­du­je się gar­niec zło­ta. Co wię­cej, napis na drzwiach poko­ju, w któ­rym znaj­du­je się gar­niec, jest praw­dzi­wy, a co naj­mniej jeden z dwóch pozo­sta­łych napi­sów jest fał­szy­wy. A oto napisy:

POKÓJ I: Niedź­wiedź jest w poko­ju II.

POKÓJ II: W tym poko­ju jest niedźwiedź.

POKÓJ III: Niedź­wiedź jest w poko­ju I.

I oto zagad­ka: któ­re drzwi powi­nien wybrać więzień?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: Ray­mond Smul­ly­an, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki logicz­ne, War­sza­wa 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy