Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #31: Jak wyjąć monetę z butelki?

Zakor­ko­wa­ne butel­ki mogą mie­ścić wie­le rze­czy: od wina, przez minia­tu­ro­we mode­le stat­ków, po listy, jeśli zde­cy­du­je­my się wrzu­cić je do morza i pozwo­lić uno­sić na mor­skich falach. Tym razem jed­nak taka butel­ka słu­ży jako przed­miot zagad­ki. A oto i zagadka:

W ramach egza­mi­nu wstęp­ne­go do wyma­rzo­nej szko­ły dosta­jesz zakor­ko­wa­ną butel­kę z mone­tą w środ­ku. Two­im zada­niem jest wydo­sta­nie mone­ty ze środ­ka. Nie możesz jed­nak wycią­gnąć kor­ka, roz­bić butel­ki ani wydłu­bać w kor­ku dziu­ry. Śred­ni­ca mone­ty jest mniej­sza od śred­ni­cy szyj­ki butelki.

Jak wycią­gniesz mone­tę z butelki?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: J. Brem­ner, P. Car­ter, K. Rus­sel, 400 testów IQ, łami­głó­wek, zaga­dek logicz­nych, zadań mate­ma­tycz­nych, War­sza­wa 2009.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy