Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #31: Jak wyjąć monetę z butelki?

Zapisz się do naszego newslettera

Zakor­ko­wa­ne butel­ki mogą mie­ścić wie­le rze­czy: od wina, przez minia­tu­ro­we mode­le stat­ków, po listy, jeśli zde­cy­du­je­my się wrzu­cić je do morza i pozwo­lić uno­sić na mor­skich falach. Tym razem jed­nak taka butel­ka słu­ży jako przed­miot zagad­ki. A oto i zagadka:

W ramach egza­mi­nu wstęp­ne­go do wyma­rzo­nej szko­ły dosta­jesz zakor­ko­wa­ną butel­kę z mone­tą w środ­ku. Two­im zada­niem jest wydo­sta­nie mone­ty ze środ­ka. Nie możesz jed­nak wycią­gnąć kor­ka, roz­bić butel­ki ani wydłu­bać w kor­ku dziu­ry. Śred­ni­ca mone­ty jest mniej­sza od śred­ni­cy szyj­ki butelki.

Jak wycią­gniesz mone­tę z butelki?


Opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: J. Brem­ner, P. Car­ter, K. Rus­sel, 400 testów IQ, łami­głó­wek, zaga­dek logicz­nych, zadań mate­ma­tycz­nych, War­sza­wa 2009.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy