Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #32: Bronx czy Brooklyn?

stacja metro Bronx Brooklyn
W tym tygodniu zapraszamy do Nowego Jorku, gdzie pewnemu mężczyźnie rozkład jazdy metra spłatał figla.

Zapisz się do naszego newslettera

Pewien mło­dy męż­czy­zna miesz­ka na Man­hat­ta­nie, w pobli­żu sta­cji szyb­kie­go metra. Ma on dwie przy­ja­ciół­ki: jed­na miesz­ka na Bro­okly­nie, a dru­ga na Bro­nxie. Aby odwie­dzić przy­ja­ciół­kę na Bro­okly­nie, wybie­ra pociąg po jed­nej stro­nie pero­nu; aby odwie­dzić przy­ja­ciół­kę na Bro­nxie – wybie­ra pociąg z dru­giej stro­ny tego same­go pero­nu. Ponie­waż jed­na­ko­wo lubi obie dziew­czy­ny, po pro­stu wsia­da do pierw­sze­go pocią­gu, któ­ry poja­wi się na pero­nie. W ten spo­sób pozwa­la przy­pad­ko­wi zde­cy­do­wać, któ­rą przy­ja­ciół­kę odwie­dzi. Męż­czy­zna zja­wia się na pero­nie metra w loso­wym momen­cie każ­de­go sobot­nie­go popo­łu­dnia. Pocią­gi w kie­run­ku Bro­okly­nu i Bro­nxu przy­jeż­dża­ją na sta­cję z jed­na­ko­wą czę­sto­tli­wo­ścią – co 10 minut. Po jakimś cza­sie mło­dy czło­wiek stwier­dził, że o wie­le wię­cej cza­su, a dokład­niej: śred­nio dzie­więć na dzie­sięć sobót, spę­dza z przy­ja­ciół­ką miesz­ka­ją­cą na Bro­okly­nie.

I oto zagad­ka: Czy moż­na w prze­ko­nu­ją­cy spo­sób wyja­śnić, dla­cze­go los tak moc­no fawo­ry­zu­je jego przy­ja­ciół­kę z Bro­okly­nu?


Źró­dło: Mar­tin Gard­ner, Moje ulu­bio­ne zagad­ki mate­ma­tycz­ne i logicz­ne, przeł. T. Gro­nek, Poznań 2018.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy