Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #32: Bronx czy Brooklyn?

stacja metro Bronx Brooklyn
W tym tygodniu zapraszamy do Nowego Jorku, gdzie pewnemu mężczyźnie rozkład jazdy metra spłatał figla.

Pewien mło­dy męż­czy­zna miesz­ka na Man­hat­ta­nie, w pobli­żu sta­cji szyb­kie­go metra. Ma on dwie przy­ja­ciół­ki: jed­na miesz­ka na Bro­okly­nie, a dru­ga na Bro­nxie. Aby odwie­dzić przy­ja­ciół­kę na Bro­okly­nie, wybie­ra pociąg po jed­nej stro­nie pero­nu; aby odwie­dzić przy­ja­ciół­kę na Bro­nxie – wybie­ra pociąg z dru­giej stro­ny tego same­go pero­nu. Ponie­waż jed­na­ko­wo lubi obie dziew­czy­ny, po pro­stu wsia­da do pierw­sze­go pocią­gu, któ­ry poja­wi się na pero­nie. W ten spo­sób pozwa­la przy­pad­ko­wi zde­cy­do­wać, któ­rą przy­ja­ciół­kę odwie­dzi. Męż­czy­zna zja­wia się na pero­nie metra w loso­wym momen­cie każ­de­go sobot­nie­go popo­łu­dnia. Pocią­gi w kie­run­ku Bro­okly­nu i Bro­nxu przy­jeż­dża­ją na sta­cję z jed­na­ko­wą czę­sto­tli­wo­ścią – co 10 minut. Po jakimś cza­sie mło­dy czło­wiek stwier­dził, że o wie­le wię­cej cza­su, a dokład­niej: śred­nio dzie­więć na dzie­sięć sobót, spę­dza z przy­ja­ciół­ką miesz­ka­ją­cą na Brooklynie.

I oto zagad­ka: Czy moż­na w prze­ko­nu­ją­cy spo­sób wyja­śnić, dla­cze­go los tak moc­no fawo­ry­zu­je jego przy­ja­ciół­kę z Brooklynu?


Źró­dło: Mar­tin Gard­ner, Moje ulu­bio­ne zagad­ki mate­ma­tycz­ne i logicz­ne, przeł. T. Gro­nek, Poznań 2018.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy