Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #32: Bronx czy Brooklyn?

stacja metro Bronx Brooklyn
W tym tygodniu zapraszamy do Nowego Jorku, gdzie pewnemu mężczyźnie rozkład jazdy metra spłatał figla.

Zapisz się do naszego newslettera

Pewien młody mężczyz­na miesz­ka na Man­hat­tanie, w pobliżu stacji szy­bkiego metra. Ma on dwie przy­jaciół­ki: jed­na miesz­ka na Brook­lynie, a dru­ga na Bronx­ie. Aby odwiedz­ić przy­jaciółkę na Brook­lynie, wybiera pociąg po jed­nej stron­ie per­onu; aby odwiedz­ić przy­jaciółkę na Bronx­ie – wybiera pociąg z drugiej strony tego samego per­onu. Ponieważ jed­nakowo lubi obie dziew­czyny, po pros­tu wsi­a­da do pier­wszego pociągu, który pojawi się na per­onie. W ten sposób pozwala przy­pad­kowi zde­cy­dować, którą przy­jaciółkę odwiedzi. Mężczyz­na zjaw­ia się na per­onie metra w losowym momen­cie każdego sobot­niego popołud­nia. Pocią­gi w kierunku Brook­lynu i Bronxu przy­jeżdża­ją na stację z jed­nakową częs­totli­woś­cią – co 10 min­ut. Po jakimś cza­sie młody człowiek stwierdz­ił, że o wiele więcej cza­su, a dokład­niej: śred­nio dziewięć na dziesięć sobót, spędza z przy­jaciółką mieszka­jącą na Brook­lynie.

I oto zagad­ka: Czy moż­na w przekonu­ją­cy sposób wyjaśnić, dlaczego los tak moc­no faworyzu­je jego przy­jaciółkę z Brook­lynu?


Źródło: Mar­tin Gard­ner, Moje ulu­bione zagad­ki matem­aty­czne i log­iczne, przeł. T. Gronek, Poz­nań 2018.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy