Audycja Radio

Zapowiedź audycji o tożsamości i „Filozofuj!” w Radiu MORS

1 czerwca o godz. 14 w radiu Mors będziecie mogli wysłuchać rozmowy z dr. Tomaszem Kąkolem na temat tożsamości osobowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wspól­nie ze słuchacza­mi dr Tomasz Kąkol zas­tanowi się nad poję­ciem tożsamoś­ci w uję­ciu indy­wid­u­al­nym, jak i społecznym.

Audy­c­ja rozpocznie się dzisi­aj o godzinie 14:00 na ante­nie uni­w­er­syteck­iego Radia Mors, którego może­cie posłuchać online na stron­ie mors.ug.edu.pl. Dla każdego, kto o tej porze nie może sobie poz­wolić na wysłuchanie inspiru­jącej roz­mowy, audy­c­ja będzie powtór­zona również w najbliższą niedzielę, 4.06 oraz w przyszłym tygod­niu.

Jeśli zas­tanaw­iasz się, kim jesteśmy, dokąd zmierza­my, a zagad­ka tożsamoś­ci jest dla Ciebie fas­cynu­ją­cym aspek­tem, zaprasza­my do wysłucha­nia audy­cji.

Dr Tomasz Kąkol jest adi­unk­tem Zakładu Metafizy­ki, Filo­zofii Religii i Filo­zofii Współczes­nej na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Jest autorem artykułu „Ja, sub­stanc­ja duchowa” w numerze poświę­conym tożsamoś­ci [„Filo­zo­fuj!” 2017 nr 1], który moż­na przeczy­tać tutaj.


Audycji można na żywo wysłuchać > tutaj

Wystarczy kliknąć dzisiaj o 14.00!


Audy­cję moż­na też odsłuchać jako pod­cast w ser­wisie inter­ne­towym radia.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy