Audycja Radio

Zapowiedź audycji o tożsamości i „Filozofuj!” w Radiu MORS

1 czerwca o godz. 14 w radiu Mors będziecie mogli wysłuchać rozmowy z dr. Tomaszem Kąkolem na temat tożsamości osobowej.

Wspól­nie ze słu­cha­cza­mi dr Tomasz Kąkol zasta­no­wi się nad poję­ciem toż­sa­mo­ści w uję­ciu indy­wi­du­al­nym, jak i społecznym.

Audy­cja roz­pocz­nie się dzi­siaj o godzi­nie 14:00 na ante­nie uni­wer­sy­tec­kie­go Radia Mors, któ­re­go może­cie posłu­chać onli­ne na stro­nie mors.ug.edu.pl. Dla każ­de­go, kto o tej porze nie może sobie pozwo­lić na wysłu­cha­nie inspi­ru­ją­cej roz­mo­wy, audy­cja będzie powtó­rzo­na rów­nież w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 4.06 oraz w przy­szłym tygodniu.

Jeśli zasta­na­wiasz się, kim jeste­śmy, dokąd zmie­rza­my, a zagad­ka toż­sa­mo­ści jest dla Cie­bie fascy­nu­ją­cym aspek­tem, zapra­sza­my do wysłu­cha­nia audycji.

Dr Tomasz Kąkol jest adiunk­tem Zakła­du Meta­fi­zy­ki, Filo­zo­fii Reli­gii i Filo­zo­fii Współ­cze­snej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Jest auto­rem arty­ku­łu „Ja, sub­stan­cja ducho­wa” w nume­rze poświę­co­nym toż­sa­mo­ści [„Filo­zo­fuj!” 2017 nr 1], któ­ry moż­na prze­czy­tać tutaj.


Audycji można na żywo wysłuchać > tutaj

Wystarczy kliknąć dzisiaj o 14.00!


Audy­cję moż­na też odsłu­chać jako pod­cast w ser­wi­sie inter­ne­to­wym radia.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Radkiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy