Akcje

Ślepi na umysł i akcja edukacyjno-społeczna Być jak autystyczny hipster

W ramach kampanii edukacyjno-społecznej na rzecz akceptacji osób ze spektrum autyzmu pod hasłem „Być jak autystyczny hipster”, organizowanej przez Fundację pro Liberis et Arte młodzi ludzie przejdą pogłębione szkolenia ze zrozumienia autyzmu oraz umiejętności przygotowania kampanii społecznych. Akcji patronuje magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Kiedy przes­ta­je­my widzieć różnice między bar­wa­mi, mówimy o śle­pocie na kolory. Kiedy ktoś cier­pi na agnozję wzorkową, pojaw­ia­ją się prob­le­my w widze­niu różnić między obrazka­mi, a u dzieci pojaw­ia się niechęć do czy­ta­nia i pisa­nia. Wiemy, że prob­le­my z per­cepcją stałoś­ci obiek­tów czy widze­niem stere­oskopowym skutku­ją brakiem odpowied­niej oce­ny głębi, odległoś­ci, właś­ci­wym spostrze­ganiem przed­miotów w przestrzeni, co przeszkadza w koor­dy­nacji i naw­igacji naszego ciała między inny­mi obiek­ta­mi. Schodze­nie po schodach sta­je się zmorą i życiowym wyzwaniem. Paradok­sal­nie, więk­szość z tych schorzeń moż­na w jakimś sen­sie zrekom­pen­sować. Jeśli ktoś ma wadę wzroku zwaną dal­tonizmem, pole­ga­jącą na tym, że kolor czer­wony widzi jako zielony i odwrot­nie, moż­na prze­cież nauczyć się ją kon­trolować, np. na prze­jś­ciu prze­chodz­ić na „czer­wonym” świ­etle, a nie na „zielonym”. Moż­na też defi­cyt w funkcjonowa­niu jed­nej modal­noś­ci zmysłowej rekom­pen­sować drugą modal­noś­cią – np. świat wiz­ual­ny (wzroku) sta­je się wtedy światem dotyku.

Kiedy jed­nak pojaw­ia się śle­pota umysłu: śle­pota na coś, co trud­no zak­wal­i­fikować jako daną zmysłową lub jako bodziec zewnętrzny, świat wokół nas prze­chodzi najbardziej radykalną trans­for­ma­cję. Paradok­sal­nie brak widzenia umysłu, niepow­iązany prze­cież z jakąś konkret­ną sferą bodźców i danych zmysłowych, wywraca nasz sys­tem per­cep­cyjny do góry noga­mi. Zni­ka chęć i potrze­ba naw­iąza­nia kon­tak­tu wzrokowego. Mowa ciała – coś takiego już nie ist­nieje. Nie ma twarzy: są oczy, policz­ki, usta i nos. Emotikony są tylko żółte. Moje lub two­je oczy wpa­tr­zone w daną osobę nie przekazu­ją zain­tere­sowa­nia i zdzi­wienia. Nie jesteś dla niej (oso­by autysty­cznej) już dłużej zagad­ką z tym, co masz na myśli, i z tym, co czu­jesz. Paradok­sal­nie możesz być całkowicie szcz­ery. Są dźwię­ki wydoby­wane z twoich ust, ale oso­ba z śle­potą umysłu nie dostrze­ga w nich ironii i żar­tu. Nieod­par­cie towarzyszy ci wraże­nie, że patrząc w two­ją stronę, oso­ba ze spek­trum autyz­mu nie widzi ciebie, choć śledzi małą muszkę, która przechadza się po twoim kołnierzu, widzi wys­ta­jącą nitkę z rękawa i dostrze­ga niesym­e­tryczność przyszy­tych guzików. Sens w widze­niu świa­ta zawarty jest w szczegółach, tło jest jak­by fig­urą, a najlepiej gdy­by moż­na było klatkę per­cep­cyjną zatrzy­mać na dłużej i cią­gle powielekroć przewi­jać przed ocza­mi. Sto i tysiąc razy. Tak radykalnie moż­na opisać zmysłowy świat oso­by autysty­cznej.

Po przy­pom­nie­niu w ramach Świa­towego Dnia Autyz­mu, że oso­by autysty­czne są wśród nas, przyszedł czas na dzi­ałanie i przeku­cie idei w czyny. Młodzież ze szkół śred­nich pod­jęła się trudu przy­go­towa­nia plakatów społecznych oraz spotów reklam­owych, które nam (społeczeńst­wu) mają pomóc zrozu­mieć i włączyć w nasz świat per­cepcji, pra­cy, zabaw, wypoczynku oso­by autysty­czne. Niech nie żyją obok nas, ale z nami. Nauczmy się patrzeć jak one i pomóżmy im przesyłać syg­nały dla nich zrozu­mi­ałe.

W ramach kam­panii eduka­cyjnej na rzecz akcep­tacji osób ze spek­trum autyz­mu, pod hasłem Być jak autysty­czny hip­ster, którą wspiera i której patronu­je mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” młodzi ludzie z różnych szkół prze­jdą pogłębione szkole­nia z rozu­mienia autyz­mu oraz umiejęt­noś­ci przy­go­towa­nia kam­panii społecznych. Jest to zadanie złożone i trudne. Szkole­nia i edukacji młodzieży pod­jęły się oso­by o ogrom­nej kom­pe­tencji i z duszą wol­un­tar­iusza. Dokonu­ją się one w obszarze następu­ją­cych zagad­nień: czym jest autyzm? jak jest diag­no­zowany? jak wyglą­da świat spostrzeżeń i zapachów dla oso­by autysty­cznej? dlaczego z jej hory­zon­tu zni­ka świat myśli i uczuć oraz emocji? O tym wszys­tkim uczyć będą Agniesz­ka Jabłońs­ka z Sto­warzyszenia Wyjątkowe Serce w Olsz­tynie, dr Mał­gorza­ta Moszyńs­ka, kierown­ik Cen­trum Diag­nos­ty­ki, Leczenia i Ter­apii Autyz­mu w Wojew­ódzkim Spec­jal­isty­cznym Szpi­talu Dziecię­cym w Olsz­tynie oraz Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki KUL.

Przewidziane są też zaję­cia na tem­aty: jak przy­go­tować kam­panię społeczną? jak robić plakat oraz spot reklam­owy? co zro­bić, aby pod­jęte dzi­ała­nia wpły­wały na zmi­anę postaw? O tym wszys­tkim szkolić będą Mał­gosia Szwarc z firmy BLACK PEARL COMMUNICATION oraz wolon­tar­iusze z Fun­dacji Roz­wo­ju Miche­lin oraz dr Andrzej Zykubek KUL (twór­ca plakatu konkur­sowego).

Pomysło­daw­cą i orga­ni­za­torem akcji jest Fun­dacji Pro Liberis et Arte (Arka­diusz i Lidia Gut). Zespół, którego plakat i spot zostanie oce­niony najwyżej, będzie benefic­jen­tem kilku­tysięcznego bonusu waka­cyjnego.

Uczest­ni­cy (młodzież ze szkół śred­nich):

LO VI im. G. Naru­tow­icza w Olsz­tynie
LO I im. A. Mick­iewicza w Olsz­tynie
LO V im. Wspól­nej Europy w Olsz­tynie
Zespół Szkól Mechan­iczno-Ener­gety­cznych im. T. Koś­ciusz­ki w  Olsz­tynie
Zespół Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bar­toszy­cach
Zespół Szkół im. Kon­sty­tucji 3 maja w Iław­ie

Orga­ni­za­torzy:

Fun­dac­ja pro Liberis et Arte
Sto­warzysze­niem Wyjątkowe Serce w Olsz­tynie
Cen­trum Diag­nos­ty­ki, Leczenia i Ter­apii Autyz­mu w Wojew­ódzkim Spec­jal­isty­cznym Szpi­talu Dziecię­cym w Olsz­tynie
Fun­dac­ja Roz­wo­ju Miche­lin
Mał­gorza­ta Szwarc con­tent man­ag­er z firmy BLACK PEARL COMMUNICATION
Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki KUL
Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Strona Fun­dacji

 Pro­fil Fun­dacji na Face­booku


 


Arka­diusz Gut – Pra­cown­ik Wydzi­ału Filo­zofii KUL, koor­dy­na­tor kierunku kog­ni­ty­wisty­ka na tej uczel­ni. Współpra­cown­ik kierunku sinolo­gia (KUL). Dwukrot­ny stype­ndys­ta Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej, Fun­dacji Ful­brigh­ta, Fun­dacji Batorego. Prowadzi Fun­dację Pro Liberis et Arte.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy