Akcje

Ślepi na umysł i akcja edukacyjno-społeczna Być jak autystyczny hipster

W ramach kampanii edukacyjno-społecznej na rzecz akceptacji osób ze spektrum autyzmu pod hasłem „Być jak autystyczny hipster”, organizowanej przez Fundację pro Liberis et Arte młodzi ludzie przejdą pogłębione szkolenia ze zrozumienia autyzmu oraz umiejętności przygotowania kampanii społecznych. Akcji patronuje magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kie­dy prze­sta­je­my widzieć róż­ni­ce mię­dzy bar­wa­mi, mówi­my o śle­po­cie na kolo­ry. Kie­dy ktoś cier­pi na agno­zję wzor­ko­wą, poja­wia­ją się pro­ble­my w widze­niu róż­nić mię­dzy obraz­ka­mi, a u dzie­ci poja­wia się nie­chęć do czy­ta­nia i pisa­nia. Wie­my, że pro­ble­my z per­cep­cją sta­ło­ści obiek­tów czy widze­niem ste­reo­sko­po­wym skut­ku­ją bra­kiem odpo­wied­niej oce­ny głę­bi, odle­gło­ści, wła­ści­wym spo­strze­ga­niem przed­mio­tów w prze­strze­ni, co prze­szka­dza w koor­dy­na­cji i nawi­ga­cji nasze­go cia­ła mię­dzy inny­mi obiek­ta­mi. Scho­dze­nie po scho­dach sta­je się zmo­rą i życio­wym wyzwa­niem. Para­dok­sal­nie, więk­szość z tych scho­rzeń moż­na w jakimś sen­sie zre­kom­pen­so­wać. Jeśli ktoś ma wadę wzro­ku zwa­ną dal­to­ni­zmem, pole­ga­ją­cą na tym, że kolor czer­wo­ny widzi jako zie­lo­ny i odwrot­nie, moż­na prze­cież nauczyć się ją kon­tro­lo­wać, np. na przej­ściu prze­cho­dzić na „czer­wo­nym” świe­tle, a nie na „zie­lo­nym”. Moż­na też defi­cyt w funk­cjo­no­wa­niu jed­nej modal­no­ści zmy­sło­wej rekom­pen­so­wać dru­gą modal­no­ścią – np. świat wizu­al­ny (wzro­ku) sta­je się wte­dy świa­tem dotyku.

Kie­dy jed­nak poja­wia się śle­po­ta umy­słu: śle­po­ta na coś, co trud­no zakwa­li­fi­ko­wać jako daną zmy­sło­wą lub jako bodziec zewnętrz­ny, świat wokół nas prze­cho­dzi naj­bar­dziej rady­kal­ną trans­for­ma­cję. Para­dok­sal­nie brak widze­nia umy­słu, nie­po­wią­za­ny prze­cież z jakąś kon­kret­ną sfe­rą bodź­ców i danych zmy­sło­wych, wywra­ca nasz sys­tem per­cep­cyj­ny do góry noga­mi. Zni­ka chęć i potrze­ba nawią­za­nia kon­tak­tu wzro­ko­we­go. Mowa cia­ła – coś takie­go już nie ist­nie­je. Nie ma twa­rzy: są oczy, policz­ki, usta i nos. Emo­ti­ko­ny są tyl­ko żół­te. Moje lub two­je oczy wpa­trzo­ne w daną oso­bę nie prze­ka­zu­ją zain­te­re­so­wa­nia i zdzi­wie­nia. Nie jesteś dla niej (oso­by auty­stycz­nej) już dłu­żej zagad­ką z tym, co masz na myśli, i z tym, co czu­jesz. Para­dok­sal­nie możesz być cał­ko­wi­cie szcze­ry. Są dźwię­ki wydo­by­wa­ne z two­ich ust, ale oso­ba z śle­po­tą umy­słu nie dostrze­ga w nich iro­nii i żar­tu. Nie­od­par­cie towa­rzy­szy ci wra­że­nie, że patrząc w two­ją stro­nę, oso­ba ze spek­trum auty­zmu nie widzi cie­bie, choć śle­dzi małą musz­kę, któ­ra prze­cha­dza się po two­im koł­nie­rzu, widzi wysta­ją­cą nit­kę z ręka­wa i dostrze­ga nie­sy­me­trycz­ność przy­szy­tych guzi­ków. Sens w widze­niu świa­ta zawar­ty jest w szcze­gó­łach, tło jest jak­by figu­rą, a naj­le­piej gdy­by moż­na było klat­kę per­cep­cyj­ną zatrzy­mać na dłu­żej i cią­gle powie­le­kroć prze­wi­jać przed ocza­mi. Sto i tysiąc razy. Tak rady­kal­nie moż­na opi­sać zmy­sło­wy świat oso­by autystycznej.

Po przy­po­mnie­niu w ramach Świa­to­we­go Dnia Auty­zmu, że oso­by auty­stycz­ne są wśród nas, przy­szedł czas na dzia­ła­nie i prze­ku­cie idei w czy­ny. Mło­dzież ze szkół śred­nich pod­ję­ła się tru­du przy­go­to­wa­nia pla­ka­tów spo­łecz­nych oraz spo­tów rekla­mo­wych, któ­re nam (spo­łe­czeń­stwu) mają pomóc zro­zu­mieć i włą­czyć w nasz świat per­cep­cji, pra­cy, zabaw, wypo­czyn­ku oso­by auty­stycz­ne. Niech nie żyją obok nas, ale z nami. Naucz­my się patrzeć jak one i pomóż­my im prze­sy­łać sygna­ły dla nich zrozumiałe.

W ramach kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej na rzecz akcep­ta­cji osób ze spek­trum auty­zmu, pod hasłem Być jak auty­stycz­ny hip­ster, któ­rą wspie­ra i któ­rej patro­nu­je maga­zyn „Filo­zo­fuj!” mło­dzi ludzie z róż­nych szkół przej­dą pogłę­bio­ne szko­le­nia z rozu­mie­nia auty­zmu oraz umie­jęt­no­ści przy­go­to­wa­nia kam­pa­nii spo­łecz­nych. Jest to zada­nie zło­żo­ne i trud­ne. Szko­le­nia i edu­ka­cji mło­dzie­ży pod­ję­ły się oso­by o ogrom­nej kom­pe­ten­cji i z duszą wolun­ta­riu­sza. Doko­nu­ją się one w obsza­rze nastę­pu­ją­cych zagad­nień: czym jest autyzm? jak jest dia­gno­zo­wa­ny? jak wyglą­da świat spo­strze­żeń i zapa­chów dla oso­by auty­stycz­nej? dla­cze­go z jej hory­zon­tu zni­ka świat myśli i uczuć oraz emo­cji? O tym wszyst­kim uczyć będą Agniesz­ka Jabłoń­ska z Sto­wa­rzy­sze­nia Wyjąt­ko­we Ser­ce w Olsz­ty­nie, dr Mał­go­rza­ta Moszyń­ska, kie­row­nik Cen­trum Dia­gno­sty­ki, Lecze­nia i Tera­pii Auty­zmu w Woje­wódz­kim Spe­cja­li­stycz­nym Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym w Olsz­ty­nie oraz Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki KUL.

Prze­wi­dzia­ne są też zaję­cia na tema­ty: jak przy­go­to­wać kam­pa­nię spo­łecz­ną? jak robić pla­kat oraz spot rekla­mo­wy? co zro­bić, aby pod­ję­te dzia­ła­nia wpły­wa­ły na zmia­nę postaw? O tym wszyst­kim szko­lić będą Mał­go­sia Szwarc z fir­my BLACK PEARL COMMUNICATION oraz wolon­ta­riu­sze z Fun­da­cji Roz­wo­ju Miche­lin oraz dr Andrzej Zyku­bek KUL (twór­ca pla­ka­tu konkursowego).

Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem akcji jest Fun­da­cji Pro Libe­ris et Arte (Arka­diusz i Lidia Gut). Zespół, któ­re­go pla­kat i spot zosta­nie oce­nio­ny naj­wy­żej, będzie bene­fi­cjen­tem kil­ku­ty­sięcz­ne­go bonu­su wakacyjnego.

Uczest­ni­cy (mło­dzież ze szkół średnich):

LO VI im. G. Naru­to­wi­cza w Olsztynie
LO I im. A. Mic­kie­wi­cza w Olsztynie
LO V im. Wspól­nej Euro­py w Olsztynie
Zespół Szkól Mecha­nicz­no-Ener­ge­tycz­nych im. T. Kościusz­ki w  Olsztynie
Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 im. E. Orzesz­ko­wej w Bartoszycach
Zespół Szkół im. Kon­sty­tu­cji 3 maja w Iławie

Orga­ni­za­to­rzy:

Fun­da­cja pro Libe­ris et Arte
Sto­wa­rzy­sze­niem Wyjąt­ko­we Ser­ce w Olsztynie
Cen­trum Dia­gno­sty­ki, Lecze­nia i Tera­pii Auty­zmu w Woje­wódz­kim Spe­cja­li­stycz­nym Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym w Olsztynie
Fun­da­cja Roz­wo­ju Michelin
Mał­go­rza­ta Szwarc con­tent mana­ger z fir­my BLACK PEARL COMMUNICATION
Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki KUL
Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Stro­na Fundacji

 Pro­fil Fun­da­cji na Facebooku


 


Arka­diusz Gut – Pra­cow­nik Wydzia­łu Filo­zo­fii KUL, koor­dy­na­tor kie­run­ku kogni­ty­wi­sty­ka na tej uczel­ni. Współ­pra­cow­nik kie­run­ku sino­lo­gia (KUL). Dwu­krot­ny sty­pen­dy­sta Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej, Fun­da­cji Ful­bri­gh­ta, Fun­da­cji Bato­re­go. Pro­wa­dzi Fun­da­cję Pro Libe­ris et Arte.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy