Filozofia kultury Spotkanie

Frunze w meczecie. Spotkanie autorskie wokół książki Cezarego Kościelniaka

Pod filozoficznymi sterami wypływamy na wody kulturoznawstwa! Zapraszamy na promocję reportażu kulturowego poznańskiego filozofa, którego akademickie przygody zaprowadziły aż na koniec świata. O Kirgizji, którą wciąż zamieszkuje homo sovieticus autor opowie nam 30 maja o godz. 18 w gdańskiej Bibliotece Manhattan. Zapraszamy!

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kir­gi­zja jest na koń­cu. Na koń­cu świa­ta.
Nie­wie­lu ludzi wie, gdzie jest Kir­gi­zja, a jesz­cze mniej – czym ona jest. Pań­stwo zupeł­nie nie­zna­ne, w któ­rym czas pły­nie wol­niej.

Jedy­nym pań­stwem Azji Cen­tral­nej, któ­re zagnieź­dzi­ło się w świa­do­mo­ści Euro­pej­czy­ków, pozo­sta­je Afga­ni­stan. Daw­ne repu­bli­ki radziec­kie: Tadży­ki­stan, Turk­me­ni­stan, Uzbe­ki­stan i Kir­gi­stan, zle­wa­ją się w jakąś bez­kształt­ną całość, ich ist­nie­nie umy­ka świa­do­mo­ści Euro­pej­czy­ków. I tyl­ko dzię­ki temu, że sta­ły się pań­stwa­mi koń­ca, zacho­wa­ły one sta­ry, nie­ko­niecz­nie dobry świat. Pozo­sta­ły pro­bie­rzem tego, czym było impe­rium radziec­kie i co po sobie zosta­wi­ło – na każ­dej moż­li­wej płasz­czyź­nie: poli­tycz­nej, gospo­dar­czej, reli­gij­nej, kul­tu­ro­wej, spo­łecz­nej.

Realia życia w tej tajem­ni­czej daw­nej repu­bli­ce radziec­kiej przy­bli­ży na spo­tka­niu autor książ­ki Frun­ze w mecze­cie – Ceza­ry Kościel­niak, filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, ese­ista i felie­to­ni­sta. Spo­tka­nie repor­ta­żo­wo-podróż­ni­czo-filo­zo­ficz­ne popro­wa­dzi red. Nata­lia Mar­ci­now­ska z redak­cji maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Chęć wzię­cia udzia­łu w wyda­rze­niu możesz zgło­sić > tutaj.

Chcesz, żeby­śmy zor­ga­ni­zo­wa­li pro­mo­cję Two­jej książ­ki? Skon­tak­tuj się z nami. Umie­my to robić jak nikt inny! Spójrz na nasze deba­ty > tutaj. Napisz do nas: redakcja@filozofuj.eu.

30 maja, godz. 18.00

Biblio­te­ka Man­hat­tan, al. Grun­wal­dza 82, Gdańsk-Wrzeszcz



Autor:

Dr Ceza­ry Kościel­niak – Filo­zof, adiunkt w Insty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa UAM,
współ­pra­cow­nik maga­zy­nów: „Plus Minus” i „Pres­sje”. Ostat­nio opu­bli­ko­wał książ­ki Frun­ze w mecze­cie (2016) oraz Uni­wer­sy­tet, roz­wój, kul­tu­ra (2016).

 


Pro­wa­dzą­cy:

Nata­lia Mar­ci­now­ska – Absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, obec­nie współ­pra­cu­je nauko­wo z Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści. Jako człon­ki­ni redak­cji „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się współ­or­ga­ni­zo­wa­niem debat w Gdań­sku. Pry­wat­nie skrzy­pacz­ka, miło­śnicz­ka gór i dobrych ksią­żek.


Organizator

Risultati immagini per wydawnictwo św. wojciech

Partnerzy

                             

Patroni

         

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy