Akcje Aktualności Bez kategorii

III edycja „Filozofuj!” w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn

Rozpoczynamy trzecią edycję akcji pod hasłem: „Filozofuj w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn”, która ma na celu poinformowanie bibliotek o istnieniu naszego magazynu. Zachęcamy do przyłączenia się do niej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Dro­dzy obec­ni i przy­szli Czytelnicy,

już trze­ci rok uka­zu­je się nasz maga­zyn poświę­co­ny popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i dzie­je się tak głów­nie dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu pasjo­na­tów tej dys­cy­pli­ny – czy­li Wam. Chce­my by „Filo­zo­fuj!” było dostęp­ne dla każ­de­go rów­nież w wer­sji papie­ro­wej, nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia, dla­te­go sta­ra­my się tra­fić z naszym cza­so­pi­smem do jak naj­więk­szej ilo­ści bibliotek.

Sytu­acja z roku na rok jest coraz lep­sza, m.in dzię­ki Waszej akcji infor­ma­cyj­nej, jed­nak wciąż wie­lu biblio­te­ka­rzy nie sły­sza­ło o naszym czasopiśmie.
Pomóż nam zmie­nić tę sytu­ację i zapy­taj biblio­te­ka­rza o dostęp­ność nasze­go czasopisma.

Udo­stęp­nij to wyda­rze­nie, zaproś zna­jo­mych, a przede wszyst­kim zapy­taj w swo­jej biblio­te­ce o maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do naszej akcji!

Ser­decz­ne dzię­ki za Wasze wsparcie,
Zało­ga F
www.filozofuj.eu

Kon­takt ws. prenumeraty:

Robert Kryń­ski
E-mail: redakcja@filozofuj.eu
Tele­fon: 603 072 530

Pre­nu­me­ra­ta 2018

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy