Aktualności

IV edycja Górskiego Filozofowania – i wszystko jasne!

Górskie Filozofowanie to coś więcej niż konferencja naukowa! To ogólnopolski projekt, mający na celu propagowanie filozofii oraz budowanie i integrowanie społeczności filozoficznej (nie tylko akademickiej!) poprzez wspólne wędrowanie po górach, filozoficzną refleksję i dialog wokół fundamentalnych kwestii związanych z ludzką egzystencją w ich współczesnej odsłonie; to także towarzyskie spotkanie połączone z nocowaniem w schronisku. Macierzą tegoż ruchu jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Magazyn i portal „Filozofuj!”objęło patronatem to wydarzenie.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

W dniach 9–11 czerw­ca w Schro­ni­sku „Szre­ni­ca”, ulo­ko­wa­nym u szczy­tu góry o tej samej nazwie w Kar­ko­no­szach, na wyso­ko­ści 1362 m. n.p.m., odby­ła się IV edy­cja Gór­skie­go Filo­zo­fo­wa­nia – ogól­no­pol­skiej (wię­cej niż!) kon­fe­ren­cji nauko­wej, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez śro­do­wi­sko filo­zo­ficz­ne Aka­de­mii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie (repre­zen­to­wa­ne przez dra hab. Macie­ja Woź­nicz­kę, mgra Micha­ła Płó­cien­ni­ka i Koło Nauko­we Filo­zo­fów AJD) oraz Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go (repre­zen­to­wa­ne przez dra hab. Janu­sza Jaskó­łę i mgra Mak­sy­ma Adam­cza­ka). Tema­tem prze­wod­nim była kwe­stia: Jak żyć? Co ma wspól­ne­go filo­zo­fia z życiem codzien­nym? Naj­waż­niej­sze wyzwa­nia aksjo­lo­gicz­no-etycz­ne współ­cze­sno­ści.

Idea Gór­skie­go Filo­zo­fo­wa­nia opar­ta jest na prze­ni­ka­niu się życia i myśle­nia-reflek­sji, zgod­nie z Sokra­te­so­wym stwier­dze­niem, iż „nie­prze­my­śla­nym życiem czło­wie­ko­wi żyć nie war­to” oraz inte­gral­nym podej­ściem do filo­zo­fo­wa­nia, w któ­rym obec­ny jest cały try­cho­to­micz­nie rozu­mia­ny czło­wiek: cia­ło (stąd wysi­łek gór­skiej wędrów­ki), psy­chi­ka (duża daw­ka – nie tyl­ko inte­lek­tu­al­nej – aktyw­no­ści) oraz duch (któ­ry to, dzię­ki syn­te­ty­zu­ją­cej kon­tem­pla­cji w oto­cze­niu gór, doświad­cze­niu wspól­no­ty, a tak­że namy­sło­wi nad tym, co naj­waż­niej­sze – bo czym­że innym zaj­mu­je się filo­zo­fia? – może się wręcz nie­kie­dy otrzeć o doświad­cze­nia mistycz­ne) – oczy­wi­ście we wszyst­kich tych wymia­rach uczest­ni­czy zawsze cały czło­wiek. Gór­skie Filo­zo­fo­wa­nie stano­wi tak­że, i to wła­ści­wie od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia, pró­bę inte­gra­cji: z jed­nej stro­ny, pol­skie­go śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go, z dru­giej – tych wszyst­kich, dla któ­rych filo­zo­fia sta­no­wi punkt życio­we­go odnie­sie­nia. Prze­kra­cza tym samym sztyw­ny podział na filo­zo­fię aka­de­mic­ką i poza­aka­de­mic­ką. For­mą potwier­dze­nia, że jest to wła­ści­wy kie­ru­nek zda­je się być sta­le rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie udzia­łem w kon­fe­ren­cji (w ostat­nich dwóch latach licz­ba uczest­ni­ków oscy­lo­wa­ła w oko­li­cach 50 osób), a tak­że licz­ne wspar­cie patro­nac­kie (tak­że spo­za ści­śle poję­tych filo­zo­ficz­nych przestrzeni).

Tego­rocz­na edy­cja przy­bra­ła for­mę semi­na­ryj­ną – wygło­szo­nych zosta­ło trzy­na­ście pół­go­dzin­nych refe­ra­tów, a każ­de­mu z nich poświę­co­no tyleż samo cza­su pod­czas dys­ku­sji. W swo­ich wystą­pie­niach pre­le­gen­ci sta­ra­li się podejść do tytu­ło­wej pro­ble­ma­ty­ki z moż­li­wie róż­nych – i róż­no­rod­nych – stron. Pro­ble­ma­ty­ka ta wyda­je się być bowiem kwe­stią istot­ną nie tyl­ko w śro­do­wi­sku filo­zo­ficz­nym (wszak to jeden z leit­mo­ti­vów filo­zo­fo­wa­nia), ale tak­że w prze­strze­ni spo­łecz­nej, jako że filo­zo­fia nie­ustan­nie ska­zy­wa­na jest na koniecz­ność uza­sad­nia­nia wła­snej sen­sow­no­ści i przy­dat­no­ści dla tzw. życia codzien­ne­go, a jej nie­odzow­ność i nie­usu­wal­ność nigdzie chy­ba współ­cze­śnie nie docho­dzi tak bar­dzo do gło­su, jak w kon­tek­ście bie­żą­cych spo­rów aksjo­lo­gicz­no-etycz­nych. Praw­dzi­wy dia­log, będą­cy kwin­te­sen­cją filo­zo­fo­wa­nia i – tym samym – sta­no­wią­cy pul­su­ją­ce ser­ce Gór­skie­go Filo­zo­fo­wa­nia nie jest jed­na­ko­woż moż­li­wy jedy­nie poprzez mówie­nie do sie­bie, ale tak­że poprzez bycie ze sobą jako mówie­nie sobą i z sie­bie w prze­strze­ni tego, co codzien­ne. Nie­śmia­ło, ale i z nadzie­ją ów wzo­rzec sta­ra się naśla­do­wać Gór­skie Filo­zo­fo­wa­nie, widząc w tym przy­szłość zarów­no dla śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go, jak i kul­tu­ral­no-spo­łecz­ne­go. Tak rozu­mia­ne filo­zo­fo­wa­nie doko­ny­wa­ło się pod­czas tego­rocz­nej edy­cji nie tyl­ko w momen­tach bar­dziej sfor­ma­li­zo­wa­nych (pre­lek­cje i dys­ku­sje nad nimi), ale tak­że w trak­cie codzien­nych wycie­czek gór­skich oraz spo­tka­nia towa­rzy­skie­go w posta­ci wspól­ne­go prze­by­wa­nia w schro­ni­sku górskim.

Gór­skie Filo­zo­fo­wa­nie jest jed­nym z wie­lu gło­sów w toczą­cej się obec­nie deba­cie o miej­sce i kształt filo­zo­fii hic et nunc, gło­sem kry­tycz­nym wobec nie­któ­rych pro­po­zy­cji, ale jed­no­cze­śnie zapra­sza­ją­cym do dia­lo­gu, do wspól­ne­go poszu­ki­wa­nia, do pod­ję­cia wyzwa­nia i potrak­to­wa­nia filo­zo­fii na poważ­nie. O jakie wyzwa­nie cho­dzi i w jakim sen­sie nale­ży potrak­to­wać filo­zo­fię na poważ­nie – to moż­na odczuć i zro­zu­mieć, bio­rąc udział w kolej­nej edy­cji Gór­skie­go Filo­zo­fo­wa­nia, do cze­go ser­decz­nie zachę­ca­my. Nie mamy tu do czy­nie­nia z neu­tral­ną świa­to­po­glą­do­wo i filo­zo­ficz­nie pro­po­zy­cją – ale czy tako­we są w ogó­le moż­li­we? — ale z zapro­sze­niem i swe­go rodza­ju świa­dec­twem tych, któ­rzy (gór­ską) filo­zo­fię kocha­ją i tą miło­ścią chcą zara­żać innych. A jako że „wia­ry­god­na jest tyl­ko miłość” (H.U. von Bal­tha­sar), może war­to dać się zara­zić i zapro­sić do wspól­ne­go gór­sko-filo­zo­ficz­ne­go spo­tka­nia opar­te­go na dia­lo­gicz­nym współbyciu?

Orga­ni­za­to­rzy:

dr hab. Maciej Woźniczka

mgr Michał Płóciennik

Koło Nauko­we Filo­zo­fów AJD

dr hab. Janusz Jaskóła

mgr Mak­sym Adamczak

Patro­nem wyda­rze­nia był m.in. maga­zyn i por­tal „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy