Aktualności

IV edycja Górskiego Filozofowania – i wszystko jasne!

Górskie Filozofowanie to coś więcej niż konferencja naukowa! To ogólnopolski projekt, mający na celu propagowanie filozofii oraz budowanie i integrowanie społeczności filozoficznej (nie tylko akademickiej!) poprzez wspólne wędrowanie po górach, filozoficzną refleksję i dialog wokół fundamentalnych kwestii związanych z ludzką egzystencją w ich współczesnej odsłonie; to także towarzyskie spotkanie połączone z nocowaniem w schronisku. Macierzą tegoż ruchu jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Magazyn i portal „Filozofuj!”objęło patronatem to wydarzenie.

Najnowszy numer: Oblicza sprawiedliwości

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 1 czerwca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

W dni­ach 9–11 czer­w­ca w Schro­nisku „Szreni­ca”, ulokowanym u szczy­tu góry o tej samej nazwie w Karkonoszach, na wysokoś­ci 1362 m. n.p.m., odbyła się IV edy­c­ja Górskiego Filo­zo­fowa­nia – ogólnopol­skiej (więcej niż!) kon­fer­encji naukowej, zor­ga­ni­zowanej przez środowisko filo­zoficzne Akademii im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie (reprezen­towane przez dra hab. Macie­ja Woźniczkę, mgra Michała Płó­ci­en­ni­ka i Koło Naukowe Filo­zofów AJD) oraz Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego (reprezen­towane przez dra hab. Janusza Jaskółę i mgra Maksy­ma Adam­cza­ka). Tem­atem prze­wod­nim była kwes­t­ia: Jak żyć? Co ma wspól­nego filo­zofia z życiem codzi­en­nym? Najważniejsze wyzwa­nia aksjo­log­iczno-ety­czne współczes­noś­ci.

Idea Górskiego Filo­zo­fowa­nia opar­ta jest na przenika­niu się życia i myśle­nia-reflek­sji, zgod­nie z Sokrate­sowym stwierdze­niem, iż „nieprze­myślanym życiem człowiekowi żyć nie warto” oraz inte­gral­nym pode­jś­ciem do filo­zo­fowa­nia, w którym obec­ny jest cały trychotomicznie rozu­mi­any człowiek: ciało (stąd wysiłek górskiej wędrów­ki), psy­chi­ka (duża dawka – nie tylko intelek­tu­al­nej – akty­wnoś­ci) oraz duch (który to, dzię­ki syn­te­tyzu­jącej kon­tem­placji w otocze­niu gór, doświad­cze­niu wspól­no­ty, a także namysłowi nad tym, co najważniejsze – bo czymże innym zaj­mu­je się filo­zofia? – może się wręcz niekiedy otrzeć o doświad­czenia misty­czne) – oczy­wiś­cie we wszys­t­kich tych wymi­arach uczest­niczy zawsze cały człowiek. Górskie Filo­zo­fowanie stanowi także, i to właś­ci­wie od samego początku swo­jego ist­nienia, próbę inte­gracji: z jed­nej strony, pol­skiego środowiska filo­zoficznego, z drugiej – tych wszys­t­kich, dla których filo­zofia stanowi punkt życiowego odniesienia. Przekracza tym samym szty­wny podzi­ał na filo­zofię aka­demicką i poza­aka­demicką. For­mą potwierdzenia, że jest to właś­ci­wy kierunek zda­je się być stale ros­nące zain­tere­sowanie udzi­ałem w kon­fer­encji (w ostat­nich dwóch lat­ach licz­ba uczest­ników oscy­lowała w okoli­cach 50 osób), a także liczne wspar­cie patronack­ie (także spoza ściśle poję­tych filo­zoficznych przestrzeni).

Tegorocz­na edy­c­ja przy­brała for­mę sem­i­naryjną – wygłos­zonych zostało trzy­naś­cie pół­godzin­nych refer­atów, a każde­mu z nich poświę­cono tyleż samo cza­su pod­czas dyskusji. W swoich wys­tąpi­eni­ach prele­gen­ci starali się pode­jść do tytułowej prob­lematy­ki z możli­wie różnych – i różnorod­nych – stron. Prob­lematy­ka ta wyda­je się być bowiem kwest­ią istot­ną nie tylko w środowisku filo­zoficznym (wszak to jeden z leit­mo­tivów filo­zo­fowa­nia), ale także w przestrzeni społecznej, jako że filo­zofia nieustan­nie skazy­wana jest na konieczność uza­sad­ni­a­nia włas­nej sen­sownoś­ci i przy­dat­noś­ci dla tzw. życia codzi­en­nego, a jej nieod­zowność i nieusuwal­ność nigdzie chy­ba współcześnie nie dochodzi tak bard­zo do gło­su, jak w kon­tekś­cie bieżą­cych sporów aksjo­log­iczno-ety­cznych. Prawdzi­wy dia­log, będą­cy kwin­tes­encją filo­zo­fowa­nia i – tym samym – stanow­ią­cy pul­su­jące serce Górskiego Filo­zo­fowa­nia nie jest jed­nakowoż możli­wy jedynie poprzez mówie­nie do siebie, ale także poprzez bycie ze sobą jako mówie­nie sobą i z siebie w przestrzeni tego, co codzi­enne. Nieśmi­ało, ale i z nadzieją ów wzorzec stara się naślad­ować Górskie Filo­zo­fowanie, widząc w tym przyszłość zarówno dla środowiska filo­zoficznego, jak i kul­tur­al­no-społecznego. Tak rozu­mi­ane filo­zo­fowanie dokony­wało się pod­czas tegorocznej edy­cji nie tylko w momen­tach bardziej sfor­mal­i­zowanych (prelekc­je i dyskus­je nad nimi), ale także w trak­cie codzi­en­nych wycieczek górs­kich oraz spotka­nia towarzyskiego w postaci wspól­nego prze­by­wa­nia w schro­nisku górskim.

Górskie Filo­zo­fowanie jest jed­nym z wielu głosów w toczącej się obec­nie deba­cie o miejsce i ksz­tałt filo­zofii hic et nunc, głosem kry­ty­cznym wobec niek­tórych propozy­cji, ale jed­nocześnie zaprasza­ją­cym do dia­logu, do wspól­nego poszuki­wa­nia, do pod­ję­cia wyzwa­nia i potrak­towa­nia filo­zofii na poważnie. O jakie wyzwanie chodzi i w jakim sen­sie należy potrak­tować filo­zofię na poważnie – to moż­na odczuć i zrozu­mieć, biorąc udzi­ał w kole­jnej edy­cji Górskiego Filo­zo­fowa­nia, do czego serdecznie zachę­camy. Nie mamy tu do czynienia z neu­tral­ną świato­poglą­dowo i filo­zoficznie propozy­cją – ale czy takowe są w ogóle możli­we? — ale z zaprosze­niem i swego rodza­ju świadectwem tych, którzy (górską) filo­zofię kocha­ją i tą miłoś­cią chcą zarażać innych. A jako że „wiary­god­na jest tylko miłość” (H.U. von Balthasar), może warto dać się zaraz­ić i zaprosić do wspól­nego górsko-filo­zoficznego spotka­nia opartego na dia­log­icznym współby­ciu?

Orga­ni­za­torzy:

dr hab. Maciej Woźnicz­ka

mgr Michał Płó­ci­en­nik

Koło Naukowe Filo­zofów AJD

dr hab. Janusz Jaskóła

mgr Maksym Adam­czak

Patronem wydarzenia był m.in. mag­a­zyn i por­tal „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Wesprzyj nasz projekt

Polecamy