Konkursy Patronaty Relacje i reportaże

Laureaci i finaliści XXX Olimpiady Filozoficznej

Olga Żyminkowska z Poznania została zwyciężczynią tegorocznej, XXX edycji Olimpiady Filozoficznej. W tę sobotę 14 kwietnia odbyły się zawody centralne, po zakończeniu których poznaliśmy laureatów. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego OF, serdecznie gratuluje wszystkim jej laureatom oraz finalistom.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Na dzień finału czekali zarówno uczniowie i uczen­nice zak­wal­i­fikowani do eta­pu cen­tral­nego XXX OF, jaki i ich rodz­ice oraz nauczy­ciele. Od godziny 9:00 rozpoczy­nały się egza­miny ustne, których wynik miał zade­cy­dować o wygranej w konkur­sie.

Olga Żyminkowska, laureatka I miejsca XXX edycji OF
Olga Żyminkows­ka, lau­re­at­ka I miejs­ca, fot. Kamil Radziszews­ki

Przy­pom­i­namy, że  egza­min ust­ny składał się z dwóch częś­ci. Pier­wszą część stanow­iła roz­mowa z członka­mi komisji na tem­at pra­cy eta­pu szkol­nego, drugą nato­mi­ast była anal­iza krótkiego frag­men­tu tek­stu źródłowego.

Lau­re­ata­mi XXX OF zostało 32. miłośników mądroś­ci, wśród których znalazło się 4 uczest­ników Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”: dobra rob­o­ta, Kacper, Tomek, Lena i Staszek! Na podi­um znaleźli się: Olga Żminkows­ka (I miejsce, okręg poz­nańs­ki), Alek­san­dra Bujal­s­ka (II miejsce, okręgu szczecińs­ki), Weroni­ka Paz­dan (III miejsce ex aequo, okręg dol­nośląs­ki), Kacper Łepec­ki (III miejsce ex aequo, okręg szczecińs­ki), uczest­nik 2. Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim Lau­re­atom!

Przy­pom­i­namy, że dla lau­re­atów sklasy­fikowanych na pier­wszych trzech miejs­cach nasza redakc­ja ufun­dowała roczną prenu­mer­atę „Filo­zo­fuj!”. Szczegóły poz­na­cie pod­czas uroczys­tego zakończenia OF.


Zapraszamy do udziału w 3. Letniej Szkole „Filozofuj!” nt. metafizyczny problem zła. Więcej informacji > tutaj.


Na Olimpiadzie Filo­zoficznej byli też obec­ni członkowie Zakonu Feniksa. Ten między­pokole­niowy fakul­tet olimpi­js­ki z filo­zofii, założony przez Przem­ka Sta­ro­nia, tworzą ludzie, którzy sami o sobie mówią, że jara­ją się filo­zofią jak Hog­wart w VII częś­ci Sami-Wiecie-Której-Książ­ki!

Warte uwa­gi jest to, że od kilku lat członkowie Zakonu Feniksa stanow­ią jed­ną z najliczniejszych grup w finale OF. W tym roku było to aż 9 osób: 7 z II LO w Sopocie, 1 z III LO w Gdańsku i 1 z XX LO w Gdańsku. Gdańs­cy zakon­ni­cy, Mieszko Lisiec­ki i Eryk Moen­ert, zdobyli tytuły lau­re­atów. Jed­nakże członka­mi Zakonu Feniksa są różne oso­by z różnych szkół w Polsce, więc łącznie było ich 15. Sukcesy te są jed­nak dla Zakonu wartoś­cią dodaną, bo jak mówi sam założy­ciel, Prze­mek Staroń, liczy się przede wszys­tkim pas­ja, przy­jaźń, życ­zli­wość i otwartość, których nie braku­je w tej grupie.

Może być to zachętą dla innych małych ośrod­ków, że angażu­jąc w uczniów swo­ją energie i pasję, moż­na osiągnąć zaskaku­jące efek­ty.

Dzię­ki uprze­j­moś­ci Zakonu Feniksa, który udostęp­nił nam swo­je fotografie, może­my spo­jrzeć na całe wydarze­nie z innej per­spek­ty­wy (samych uczest­ników).

IMG_9801
IMG_9792
IMG_9642
IMG_9468
IMG_9465
IMG_9486
IMG_9632
IMG_9491
IMG_9654
30771596_1868802556487295_1592362607_o
30771666_1868802533153964_171557312_o(1)
IMG_9657
IMG_9660
IMG_9738
IMG_9740
IMG_9748
IMG_9795

Fot. Oli­wia Łysień

Oto pełna lista laureatów na rok szkolny 2017/2018 oraz lista finalistów XXX Olimpiady Filozoficznej (w porządku alfabetycznym).


W tym samym dniu odbyły się także elim­i­nac­je do XXVI Między­nar­o­dowej Olimpiady Filo­zoficznej (MOF). Elim­i­nac­je zwyciężyły Lena Bog­dańs­ka, uczest­nicz­ka obu edy­cji Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”, i Pauli­na Kaczyńs­ka. Dobra rob­o­ta Lena! Grat­u­lu­je­my obu zwyciężczyniom i życzymy powodzenia na kole­jnych eta­pach MOF!


Życzymy dal­szych sukcesów na drodze filo­zoficznej!

Zdję­cia: Oliwia Łysień, Kamil Radziszews­ki

Źródło: PTF

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy