Aktualności Konferencje

Ogólnopolska Konferencja „Sukces i motywacja to nie wszystko”

Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 21–22 kwietnia 2017 roku organizuje konferencję pt. „Sukces i motywacja to nie wszystko”. Jej podstawowym celem jest naukowe spojrzenie na sens pogoni za sukcesem oraz promocja najlepszych praktyk rozwojowych. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go i będzie się skła­dać z wystą­pień dwu­dzie­stu pre­le­gen­tów, któ­rzy będą roz­wa­żać m.in. temat gra­nic coachin­gu i sen­sow­no­ści współ­cze­sne­go para­dyg­ma­tu suk­ce­su, a tak­że posta­ra­ją się udo­wod­nić, że coaching to w rze­czy­wi­sto­ści coś wię­cej niż tyl­ko mowy i tech­ni­ki moty­wa­cyj­ne. Swo­je wystą­pie­nia zapre­zen­tu­ją zarów­no stu­den­ci oraz absol­wen­ci jak i spe­cjal­nie zapro­sze­ni spe­cja­li­ści. Wstęp na kon­fe­ren­cję jest otwar­ty, dla­te­go orga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie zapra­sza­ją na nią wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą tematyką.

Wyda­je się być ona szcze­gól­nie istot­na w momen­cie, gdy o coachin­gu mówi się prak­tycz­nie wszę­dzie i to pod bar­dzo róż­nym kątem. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: “Coaching opa­no­wał świat. Mówi się o coachin­gu ducho­wym, die­te­tycz­nym, medycz­nym, rodzi­ciel­skim, part­ner­skim… Dużą sła­wę zyska­ły oso­by, nazy­wa­ją­ce się coacha­mi i mówią­ce innym jak żyć i co zro­bić, by osią­gnąć wyma­rzo­ny suk­ces”. Tym­cza­sem w tej pogo­ni za suk­ce­sem i bogac­twem czę­sto zapo­mi­na się o reflek­syj­nym spoj­rze­niu na sie­bie, swo­je życie i ota­cza­ją­cy nas świat. Orga­ni­zo­wa­na w Kato­wi­cach kon­fe­ren­cja ma na celu spraw­dze­nie na ile lan­so­wa­na wizja suk­ce­su pozo­sta­je spój­na z tym co jest naj­waż­niej­sze, a więc z oso­bi­stą wizją szczę­ścia każ­de­go człowieka.

Orga­ni­za­tor:

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Doradz­twa Filo­zo­ficz­ne­go i Coachingu

Patro­ni:

Samo­rząd Stu­denc­ki Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego
Wydział Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego


Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Katowicach
21 -22.04.2017
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy