Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #11: Demokraci i republikanie

W tym roku wybory prezydenckie w USA. Dawno nie było tak barwnych. Na tym etapie demokraci i republikanie wybierają swoich kandydatów. Dzisiaj pomożemy im ustalić liczebność klubów. Zachęcamy do porannej gimnastyki umysłowej.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Demokraci i republikanie*

Każ­dy czło­nek pew­ne­go klu­bu był repu­bli­ka­ni­nem bądź demo­kra­tą. Pew­ne­go dnia jeden z demo­kra­tów posta­no­wił zostać repu­bli­ka­ni­nem, a gdy to nastą­pi­ło, licz­ba repu­bli­ka­nów sta­ła się rów­na licz­bie demo­kratów. W kil­ka tygo­dni póź­niej ów nowy repu­bli­ka­nin posta­no­wił znów zostać demo­kra­tą a więc wszyst­ko wró­ci­ło do pier­wot­ne­go sta­nu. Na­stępnie inny repu­bli­ka­nin posta­no­wił zostać demo­kra­tą i w tym momen­cie licz­ba demo­kra­tów sta­ła się dwu­krot­no­ścią licz­by republikanów.

Pyta­nie: Ilu człon­ków miał ten klub?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jaki sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Dama czy tygrys, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 1995.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy