Praca Pracodawca

Zatrudnimy Filozofa w dziale DTP

Fundacja Academicon zatrudni osobę, najchętniej z wykształceniem filozoficznym, do prac DTP (Desktop Publishing).

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Pra­ce w dzia­le DTP obej­mu­ją:

  • skład i łama­nie tek­stów,
  • two­rze­nie i umiesz­cza­nie wpi­sów w ser­wi­sie www.

Wyma­ga­my:

  • umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się opro­gra­mo­wa­niem Ado­be: InDe­sign, Pho­to­shop, Illu­sta­tor,
  • rze­tel­no­ści, dokład­no­ści i kre­atyw­no­ści w wyko­ny­wa­nej pra­cy.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą: zdol­no­ści w zakre­sie gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej, umie­jęt­ność mon­ta­żu fil­mów oraz – last but not least – pasja filo­zo­ficz­na.

Pra­ca sta­cjo­nar­na, w Lubli­nie. 

Ofer­ty wraz z CV, listem moty­wa­cyj­nym i pro­po­zy­cją wyna­gro­dze­nia mie­sięcz­ne­go pro­si­my słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy