Anegdoty

Anegdoty filozoficzne: O George’u Berkeleyu

Geo­r­ge Ber­ke­ley był nie tyl­ko wybit­nym filo­zo­fem, ale i natchnio­nym misjo­na­rzem. Świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął w 1713 roku. Na ser­cu leżał mu trud­ny los współ­o­by­wa­te­li, bowiem w tam­tym okre­sie Irland­czy­cy gnę­bie­ni byli przez głód i roz­ma­ite cho­ro­by. Irlan­dia bory­ka­ła się z poważ­ny­mi pro­ble­ma­mi gospo­dar­czy­mi, a dodat­ko­wo sta­wić musia­ła czo­ła wewnętrz­nym kon­flik­tom reli­gij­nym i świa­to­po­glą­do­wym. W nadziei na zła­go­dze­nie ludz­kich cier­pień Ber­ke­ley pro­wa­dził inten­syw­ne bada­nia nad wła­ści­wo­ścia­mi i moż­li­wy­mi zasto­so­wa­nia­mi… wody dzieg­cio­wej, pozy­ski­wa­nej z drew­na i kory nie­któ­rych drzew i krze­wów. Takie zaan­ga­żo­wa­nie badaw­cze nie może dzi­wić – wszak empi­ryzm jest fun­da­men­tem wszel­kie­go poznania!


Źró­dło: L.A.I. Huel­ga, Ber­ke­ley. Zmyśl­ny empi­ryk, War­sza­wa 2019, s. 13–15.
Opra­co­wa­ła Anna Falana-Jafra


Anegdota została opublikowana w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2020, nr 3: Utopie


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Anegdoty i żarty filozoficzne”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy