Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #11 – Arystoteles: Rodzaje przyjaźni

Według Arystotelesa człowiek jest z natury istotą społeczną, a najważniejszą formą relacji międzyludzkich jest przyjaźń. VIII księga Etyki nikomachejskiej stanowi, obok dialogu Platona Lizys, najważniejszy starożytny tekst na temat przyjaźni.

Poniż­szy frag­ment doty­czy róż­nych rodza­jów przy­jaź­ni, w tym przy­jaź­ni dosko­na­łej mię­dzy ludź­mi rozum­ny­mi i cno­tli­wy­mi. Może­my przy­pusz­czać, że wśród nauk, jakie Ary­sto­te­les wpo­ił swo­je­mu wycho­wan­ko­wi Alek­san­dro­wi Mace­doń­skie­mu, było nie tyl­ko umi­ło­wa­nie wie­dzy, lecz tak­że wła­śnie rozu­mie­nie przy­jaź­ni. Alek­san­der w cza­sie swo­ich pod­bo­jów zawsze podró­żo­wał w oto­cze­niu uczo­nych, a swo­je­mu nauczy­cie­lo­wi wysy­łał w dowód wdzięcz­no­ści oka­zy rzad­kich roślin i zwierząt.

Ary­sto­te­les, Ety­ka niko­ma­chej­ska, prze­ło­ży­ła, wstę­pem i komen­ta­rzem opa­trzy­ła D. Grom­ska, w: ten­że, Dzie­ła wszyst­kie, t. 5, War­sza­wa: PWN 1996, s. 236–237, 239–241 (1155a i 1156a–1156b).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy