Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #11 – Arystoteles: Rodzaje przyjaźni

Według Arystotelesa człowiek jest z natury istotą społeczną, a najważniejszą formą relacji międzyludzkich jest przyjaźń. VIII księga Etyki nikomachejskiej stanowi, obok dialogu Platona Lizys, najważniejszy starożytny tekst na temat przyjaźni.

Poniż­szy frag­ment doty­czy róż­nych rodza­jów przy­jaź­ni, w tym przy­jaź­ni dosko­na­łej mię­dzy ludź­mi rozum­ny­mi i cno­tli­wy­mi. Może­my przy­pusz­czać, że wśród nauk, jakie Ary­sto­te­les wpo­ił swo­je­mu wycho­wan­ko­wi Alek­san­dro­wi Mace­doń­skie­mu, było nie tyl­ko umi­ło­wa­nie wie­dzy, lecz tak­że wła­śnie rozu­mie­nie przy­jaź­ni. Alek­san­der w cza­sie swo­ich pod­bo­jów zawsze podró­żo­wał w oto­cze­niu uczo­nych, a swo­je­mu nauczy­cie­lo­wi wysy­łał w dowód wdzięcz­no­ści oka­zy rzad­kich roślin i zwierząt.

Ary­sto­te­les, Ety­ka niko­ma­chej­ska, prze­ło­ży­ła, wstę­pem i komen­ta­rzem opa­trzy­ła D. Grom­ska, w: ten­że, Dzie­ła wszyst­kie, t. 5, War­sza­wa: PWN 1996, s. 236–237, 239–241 (1155a i 1156a–1156b).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy