Nowości wydawnicze

Dwudziesty trzeci numer „Filozofuj!”: Jak działa język? – od dziś już w sprzedaży

Od dzisiaj, czyli od 2 października, w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty trzeci numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Jak działa język? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru:  Artur Szut­ta


Drodzy Czytel­ni­cy,

od pier­wszych dni naszego ist­nienia otacza­ją nas dźwię­ki języ­ka, słowa wypowiadane przez naszych rodz­iców, dzi­ad­ków, rodzeńst­wo, czy nawet całkiem obcych ludzi. Być może dlat­ego, kiedy sta­je­my się bardziej świado­mi siebie i świa­ta, jesteśmy do języ­ka (mam tu na myśli nasz język rodz­imy) tak już przyzwycza­jeni, że jest on dla nas niemal przezroczystym medi­um, jak szy­ba w oknie, przez które wyglą­damy na świat. Pewną okazją do zas­tanowienia się nad językiem może stać się kon­takt z ludź­mi, którzy mówią inaczej niż my – przy­jechali z innego kra­ju albo uży­wa­ją innego dialek­tu czy żar­gonu. Wów­czas to, co przezroczyste, odsła­nia się na moment i pobudza do myśle­nia. Słysząc egzo­ty­cznie wyglą­da­jącego dla nas Chińczy­ka, pyta­jącego o drogę (załóżmy, że zagadu­je nas albo naszych rodz­iców w języku ang­iel­skim o moc­nym chińskim akcen­cie) może­my popaść w zdzi­wie­nie. Ta sek­wenc­ja śmiesznie brzmią­cych „siuś­mi, siuś­mi, plitel­mi sze­ma sze­ma” okazu­je się dla nas tajem­niczą i nieprzeniknioną ścianą, za którą najwyraźniej coś się kry­je – jak­iś sens. Te nieprzeniknione dźwię­ki odsyła­ją do jakichś znaczeń, sen­sów. Być może zada­cie rodz­i­com pytanie, dlaczego ten pan/pani nie może „mówić nor­mal­nie”, uży­wa­jąc słów, które nat­u­ral­nie (dla nas – ale jako małe dzieci jeszcze tego nie wiedzieliś­cie) odsła­ni­a­ją swo­je znacze­nie, tylko musi wydawać takie śmieszne, nien­at­u­ralne dźwię­ki.

Filo­zof jest trochę jak dziecko – ma skłon­ność, aby patrzeć na wszys­tko, jak­by było niezrozu­mi­ałe, jak­by ukry­wało w sobie (albo za sobą) coś jeszcze, czego z codzi­en­nej per­spek­ty­wy zab­ie­ganego człowieka nie widać. Dla filo­zo­fa zagad­ką jest również język, i to nie tylko ten obcy, ale również włas­ny. Jak to możli­we, że słowa coś znaczą? Czym jest znacze­nie? Czy to jest to, co mamy na myśli (treść myśli), czy też może raczej są to przed­mio­ty, do których skierowane są nasze myśli: drze­wa, domy, inni ludzie, relac­je między tymi przed­mio­ta­mi (takie jak na przykład przy­jaźń między Janem i Joan­ną), ich cechy (np. bar­wa liś­ci drzew, spokój Jana czy jego wiek)? A może coś jeszcze innego? Co robi język? Albo raczej co my – ludzie (czy tylko ludzie?) – robimy, uży­wa­jąc języ­ka? Czy tylko wyrażamy swo­je myśli? A co z pyta­ni­a­mi, prośba­mi, rozkaza­mi albo wypowiedzi­a­mi typu „nada­ję Ci imię Bolesław”? Czy dwie oso­by, uży­wa­jąc tych samych słów, rzeczy­wiś­cie mówi to samo? Czy kiedy dwo­je młodych ludzi wyz­na­je sobie wza­jem­nie miłość za pomocą tych samych słów, rzeczy­wiś­cie ma na myśli to samo? Czy ich słowa mają ten sam sens? Albo czy jeśli jed­no z nich jest użytkown­ikiem języ­ka chińskiego, a drugie pop­u­larnego wśród Indi­an Amery­ki Połud­niowej języ­ka keczua i obo­je uży­wa­ją (opanowawszy język ang­iel­s­ki za pomocą wstęp­nego kur­su) zwro­tu „I love you”, wyraża­ją tę samą myśl? Czy ich myśli, które chcą wyraz­ić za pomocą słów, i sens tych słów są takie same?

Język to niesamowicie tajem­nicze zjawisko, a pytań filo­zoficznych, jakie moż­na na jego tem­at postaw­ić, jest znacznie więcej. Na przykład czy język deter­min­u­je nasze poz­nanie? Czy wykrzy­wia je, tworzy ilu­zo­ryczny obraz świa­ta, czy też stanowi doskonale przezroczyste medi­um, dzię­ki które­mu może­my kumu­lować wiary­godne infor­ma­c­je, rekon­struować aut­en­ty­czną wiedzę o świecie? Jak to możli­we, że za pomocą języ­ka w ogóle moż­na opisy­wać świat? Prze­cież słowa nie są jak fotografie albo małe stat­uet­ki reprezen­tu­jące cechy świa­ta – słowo „żół­ty” nie jest prze­cież żółte, a słowo „dłu­gi” nie ciąg­nie się na dwa metry. Jak to możli­we, że język respek­tu­je (cho­ci­aż w sposób niedoskon­ały) tyle reguł: gra­maty­cznych, log­icznych i innych, które potrafią nazwać tylko filo­zo­fowie albo ling­wiś­ci? Prze­cież nikt go nie wymyślił, nie zapro­jek­tował? Tak się przy­na­jm­niej wyda­je.

Na przy­na­jm­niej niek­tóre z powyższych pytań spróbu­ją odpowiedzieć nasi autorzy. Mamy nadzieję, że nawet jeśli lek­tu­ra ich artykułów nie da wam zbyt wiele ostate­cznych odpowiedzi, będzie ona dla was fas­cynu­jącą podróżą i poz­woli odkryć niesamow­itą zagad­kowość języ­ka. Oczy­wiś­cie obok tek­stów o języku pro­ponu­je­my Wam nasze stałe dzi­ały: kurs sztu­ki argu­men­tacji, ekspery­ment myślowy, etykę w lit­er­aturze, filo­zofię w filmie, feli­etony, filo­zoficzny rysunek, dow­cipy oraz krzyżówkę. Mamy nadzieję, że spotkanie już z 23. numerem „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was przy­jem­ną i wartoś­ciową przy­godą intelek­tu­al­ną. Z redak­cyjnym pozdrowie­niem – filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 5(23)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy