Omówienia i recenzje Relacje i reportaże

Agata Dziuba: Film „Mustang” – w walce o wolność [omówienie-relacja]

Film Mustang w reżyserskim debiucie Deniz Gamze Ergüven to wzruszająca opowieść o pięciu siostrach dorastających w konserwatywnym tureckim miasteczku i walczących o swoje prawo do wolności. Przedpremierowa projekcja filmu stała się okazją do filozoficznej dyskusji, której patronował magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

mustang
Kadr z fil­mu Mustang.


Pięk­ny, wzru­sza­ją­cy por­tret cał­ko­wi­cie róż­nych mło­dych kobiet zdo­był uzna­nie kry­ty­ków i został nomi­no­wa­ny do Osca­ra w kate­go­rii film nie­an­glo­ję­zycz­ny. Mustang to histo­ria  dora­sta­ją­cych w nad­mor­skim, turec­kim mia­stecz­ku sióstr, któ­re wycho­wy­wa­ne są przez bab­cię i wuja. Dziew­czy­ny chcą się bawić. Tań­czyć, ubie­rać się po swo­je­mu, pły­wać, oglą­dać mecze pił­ki noż­nej, uma­wiać się z chłop­ca­mi, wyjść za tego, któ­re­go kocha­ją (jeśli w ogó­le mają brać ślub), mieć wła­sne pie­nią­dze, nauczyć się pro­wa­dzić samo­chód i zoba­czyć świat, któ­ry jest poza ich zamknię­tym, kon­ser­wa­tyw­nym mia­stecz­kiem. Sło­wem chcą żyć po swo­je­mu i być wol­ne, uwal­nia­jąc się spod suro­we­go i bez­względ­ne­go oka doro­słych. Nawet jeśli ozna­cza to pod­ję­cie dra­stycz­nych kro­ków.

Sie­lan­ko­we życie dziew­cząt zmie­nia się dia­me­tral­nie jed­ne­go let­nie­go dnia, kie­dy, wra­ca­jąc ze szko­ły, bio­rą udział w zaba­wie w morzu z chłop­ca­mi. Zda­niem sąsiad­ki zaba­wa wca­le nie jest nie­win­na i decy­du­je się nie­zwłocz­nie poin­for­mo­wać opie­ku­nów o nie­sto­sow­no­ści i nie­oby­czaj­no­ści zacho­wań mło­dych kobiet. W wyni­ku decy­zji wuja dziew­czy­nek dom zmie­nia się w wię­zie­nie i szko­lę dla przy­szłych żon i gospo­dyń domo­wych. Sio­stry pró­bu­ją wal­czyć o swo­ją wol­ność, czę­sto pła­cąc za to bar­dzo wyso­ką cenę. Mustang jest fil­mem o pra­wie do wol­no­ści czło­wie­ka i jej ogra­ni­cze­niach narzu­ca­nych przez kul­tu­rę, spo­łe­czeń­stwo i czę­sto naszych naj­bliż­szych. Uka­zu­je tak­że pięć zna­ko­mi­tych syl­we­tek dziew­cząt i rodzą­cej się w nich kobie­co­ści, bo dzie­ło turec­kiej reży­ser­ki to nie tyl­ko obraz same­go doj­rze­wa­nia, ale i rodze­nia się świa­do­mo­ści wła­sne­go cia­ła uwi­kła­ne­go w tra­dy­cję i sil­ny sys­tem patriar­chal­ny.

Po pro­jek­cji fil­mu dys­ku­sję w ramach Spo­tkań Filo­zo­ficz­nych popro­wa­dzi­ła dr hab. Joan­na Hań­de­rek (UJ), któ­ra już na samym począt­ku posta­wi­ła dwa głów­ne pro­ble­my pre­zen­to­wa­ne w oma­wia­nym fil­mie. Pierw­szy doty­czył praw czło­wie­ka, któ­re dla wie­lu są jedy­nie zapi­sem i nie każ­dy jest ich świa­do­my. Dru­gi pro­blem nato­miast sku­piał się na zawłasz­cza­niu i uprzed­mio­ta­wia­niu dru­gie­go czło­wie­ka. Dys­ku­tan­ci szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­li się ode­bra­niem sio­strom ich wol­no­ści cie­le­snej oraz tym, do cze­go zdol­ni byli ich opie­ku­no­wie, któ­rzy powo­li, krok po kro­ku, zamie­nia­li dom rodzin­ny w wię­zie­nie. Roz­mo­wa trwa­ła zale­d­wie nie­co ponad trzy­dzie­ści minut i nie doty­czy­ła tyl­ko pro­ble­mu wol­no­ści, któ­ry zda­wał się jej przy­świe­cać na samym począt­ku. Inte­re­su­ją­ce dla uczest­ni­ków były tak­że pro­ble­my femi­ni­stycz­ne, a dokład­niej, miej­sce kobiet i ich rela­cje mię­dzy sobą w turec­kim mało­mia­stecz­ko­wym śro­do­wi­sku. Dys­ku­sja mogła­by trwać nawet do bia­łe­go rana, gdy­by nie była ogra­ni­czo­na kolej­ną pro­jek­cją.

Z pew­no­ścią takie spo­tka­nia są bar­dzo potrzeb­ne, pozwa­la­ją spoj­rzeć na dany pro­blem, wywo­ła­ny obej­rza­nym fil­mem, z innej per­spek­ty­wy. Sta­no­wią świet­ną ini­cja­ty­wę dla każ­de­go, kto choć tro­chę lubi zasta­no­wić się nad tym, co go ota­cza. Dają nam szan­sę wypo­wie­dzieć się na każ­dy temat i skon­fron­to­wać nasze zda­nie ze zda­niem innych. Nie pozwa­la­ją odło­żyć pro­ble­mu na bok, bo są fil­my, któ­re powin­ny zostać w nas na nie­co dłu­żej.


Aga­ta Dziu­ba – student­ka II stop­nia MISHu w Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Inte­re­su­je się pro­ble­mem pamię­ci w kon­tek­ście antro­po­lo­gicz­no-kul­tu­ro­wym, filo­zo­ficz­nym i psy­cho­lo­gicz­nym.


Spo­tka­nie Filo­zo­ficz­ne, o któ­rym mowa, odby­ło się 16 mar­ca 2016 w Kinie pod Bara­na­mi w Kra­ko­wie i jest orga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go.


Pyta­nia do dys­ku­sji:

  1. Jakie są więc gra­ni­ce wol­no­ści, jeśli w ogó­le one ist­nie­ją?
  2. Co kie­ru­je ludź­mi, któ­rzy ogra­ni­cza­ją wol­ność innych i odbie­ra­ją im pod­mio­to­wość?

Czas: 1 godz. 37 min.
reży­se­ria: Deniz Gam­ze Ergüven
sce­na­riusz: Deniz Gam­ze Ergüve­nA­li­ce Wino­co­ur
gatu­nek: Dra­mat
pro­duk­cja: Fran­cja­Niem­cy­Tur­cja­Ka­tar
pre­mie­ra: 8 kwiet­nia 2016 (Pol­ska) 19 maja 2015 (świat)

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy