Fragment z klasyka

Herodot: O stosunku wobec zmarłych

Źró­dło: Hero­dot, Dzie­je, przeł. S. Ham­mer, War­sza­wa 2015, s. 184.


Wszak gdy­by wszyst­kim ludziom zapro­po­no­wa­no, żeby ze wszyst­kich zwy­cza­jów wybra­li sobie naj­lep­sze, wów­czas wszy­scy po dokład­nym zba­da­niu wybra­li wła­sne; do tego stop­nia jest każ­dy prze­ko­na­ny, że jego zwy­cza­je bez­spor­nie są naj­lep­sze. Dla­te­go nie jest praw­do­po­dob­ne, żeby inny czło­wiek niż sza­le­niec kpił sobie z takich rze­czy. Że jed­nak istot­nie wszy­scy ludzie tak o swo­ich zwy­cza­jach myślą, moż­na to obok wie­lu innych dowo­dów tak­że z tego wno­sić. Dariusz powo­łał raz za swe­go pano­wa­nia Hel­le­nów, któ­rych miał u sie­bie, i zapy­tał ich: za jaką cenę byli­by skłon­ni spo­żyć zmar­łych ojców? Wte­dy oni oświad­czy­li, że nie zro­bi­li­by tego za żad­ną cenę. Potem wezwał Dariusz tak zwa­nych Kala­tiów, ple­mię indyj­skie, któ­re zja­da swo­ich rodzi­ców, i zapy­tał ich w obec­no­ści Hel­le­nów, któ­rym odpo­wiedź prze­tłu­ma­czo­no: za jaką cenę zgo­dzi­li­by się zmar­łych ojców spa­lić na sto­sie? Wte­dy ci wyda­li okrzyk zgro­zy i wezwa­li go, aby zanie­chał bez­boż­nych słów. Taka to jest siła zwy­cza­ju, a poeta Pin­dar, jak mi się zda­je, ma słusz­ność, mówiąc w swym utwo­rze, że zwy­czaj jest kró­lem wszystkiego.


Pobierz tekst w PDF.


Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy