Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Pomagać czy nie pomagać? Ewentualnie jak pomagać? Czy powinniśmy ich przyjąć? Czy mają żyć z nami czy jednak obok nas? Pytania, które ostatnio sobie zadajemy coraz częściej, rozważając problem uchodźczy,  padły także podczas trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, tematycznie osnutego wokół siódmego numeru naszego magazynu. Odbyło się ono 8 marca 2016 roku, jak zwykle w De Revolutionibus Books&Cafe. Wzięło w nim udział czterech znakomitych filozofów: dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. Piotr Bartula, dr Michał Bizoń oraz dr Artur Szutta, ale także ponad czterdziestu pasjonatów filozofii. Spotkanie prowadziła Agata Dziuba.

Nie było jed­no­myśl­no­ści wśród dys­ku­tan­tów. Dys­ku­sja była więc bar­dzo gorą­ca, acz mery­to­rycz­na i kul­tu­ral­na. Jak na filo­zo­fów przy­sta­ło. Prócz odnie­sie­nia do tema­tu uchodź­ców padło też ze stro­ny publicz­no­ści pyta­nie o cel całe­go spo­tka­nia i miej­sce myśli­cie­la two­rzą­ce­go mode­le teo­re­tycz­ne w aktu­al­nej sytu­acji spo­łecz­nej, kie­dy – jak się wyda­je – liczy się prze­cież dzia­ła­nie, czyn, a nie teo­re­ty­zo­wa­nie. Roz­mo­wa trwa­ła aż do zamknię­cia kawiar­ni i nie dało się jej prze­rwać. Pytań, wąt­pli­wo­ści, argu­men­tów nie było koń­ca. Roz­wia­ło to więc wszel­kie wąt­pli­wo­ści w kwe­stii bez­ce­lo­wo­ści filo­zo­ficz­nych dys­put na temat dotych­czas zare­zer­wo­wa­ny dla kształ­tu­ją­cych opi­nię publicz­ną debat poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych. Mar­co­we spo­tka­nie kra­kow­skie­go Klu­bu „Filo­zo­fuj!” udo­wod­ni­ło, że dys­ku­sja filo­zo­ficz­na jest nie­zbęd­na w roz­wo­ju inte­lek­tu­al­nym czło­wie­ka, pozwa­la nam doj­rzeć wie­le dotych­czas nie­do­strze­ga­nych przez nas zagad­nień, argu­men­tów i punk­tów spor­nych. Udo­wod­ni­ło, że oto­cze­ni książ­ka­mi, popi­ja­jąc kawę, wspól­nie może­my roz­wa­żyć nie tak łatwe do roz­strzy­gnię­cia dyle­ma­ty moral­ne, zasta­no­wić się nad nimi i wspól­nie poszu­kać rozwiązań.

Czy więc ist­nie­ją filo­zo­ficz­ne racje do roz­wią­za­nia kwe­stii uchodź­ców? Czy spo­łe­czeń­stwo wie­lo­kul­tu­ro­we jest szan­są czy zagro­że­niem? I w koń­cu – czy filo­zo­fia ginie wśród innych dys­cy­plin roz­wa­ża­ją­cych pro­blem uchodź­ców? Zachę­cam każ­de­go do zasta­no­wie­nia się nad odpo­wie­dzia­mi na te pyta­nia i skon­fron­to­wa­nia ich z wypo­wie­dzia­mi naszych gości. Zapra­szam wszyst­kich ser­decz­nie do obej­rze­nia rela­cji wideo lub wysłu­cha­nia rela­cji audio z nasze­go spotkania.

Aga­ta Dziuba


No Sli­de Found In Slider.

Fot. Mał­go­rza­ta Kopciuch


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia za orga­ni­za­cję i pro­mo­cję spo­tka­nia składamy:

  • Aga­cie Dziu­bie – mózg i ser­ce dzia­łań orga­ni­za­cyj­nych, pro­wa­dzą­ca spotkanie,
  • Zbi­gnie­wo­wi Gra­bow­skie­mu – dzię­ki Nie­mu mamy rela­cję audio i wideo ze spotkania,
  • Mał­go­rza­cie Kop­ciuch – aktyw­na przy wszyst­kich spo­tka­niach Klu­bu w Kra­ko­wie, to od Niej pocho­dzą fotografie,
  • Larze Malan-Wood­ga­te – pro­mo­cja offline :),
  • Marii Bart­kow­skiej – świet­na robo­ta przy pro­mo­cji wyda­rze­nia na por­ta­lach społecznościowych.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.

Dzię­ku­je­my też wspa­nia­łej publicz­no­ści spo­tka­nia za przy­by­cie i cie­ka­we pytania!


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.

***


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy