Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Pomagać czy nie pomagać? Ewentualnie jak pomagać? Czy powinniśmy ich przyjąć? Czy mają żyć z nami czy jednak obok nas? Pytania, które ostatnio sobie zadajemy coraz częściej, rozważając problem uchodźczy,  padły także podczas trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, tematycznie osnutego wokół siódmego numeru naszego magazynu. Odbyło się ono 8 marca 2016 roku, jak zwykle w De Revolutionibus Books&Cafe. Wzięło w nim udział czterech znakomitych filozofów: dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. Piotr Bartula, dr Michał Bizoń oraz dr Artur Szutta, ale także ponad czterdziestu pasjonatów filozofii. Spotkanie prowadziła Agata Dziuba.

Zapisz się do naszego newslettera

Nie było jed­no­myśl­noś­ci wśród dysku­tan­tów. Dyskus­ja była więc bard­zo gorą­ca, acz mery­to­rycz­na i kul­tur­al­na. Jak na filo­zofów przys­tało. Prócz odniesienia do tem­atu uchodźców padło też ze strony pub­licznoś­ci pytanie o cel całego spotka­nia i miejsce myśli­ciela tworzącego mod­ele teo­re­ty­czne w aktu­al­nej sytu­acji społecznej, kiedy – jak się wyda­je – liczy się prze­cież dzi­ałanie, czyn, a nie teo­re­ty­zowanie. Roz­mowa trwała aż do zamknię­cia kaw­iarni i nie dało się jej prz­er­wać. Pytań, wąt­pli­woś­ci, argu­men­tów nie było koń­ca. Rozwiało to więc wszelkie wąt­pli­woś­ci w kwestii bezcelowoś­ci filo­zoficznych dys­put na tem­at doty­chczas zarez­er­wowany dla ksz­tał­tu­ją­cych opinię pub­liczną debat poli­ty­cznych i eko­nom­icznych. Mar­cowe spotkanie krakowskiego Klubu „Filo­zo­fuj!” udowod­niło, że dyskus­ja filo­zoficz­na jest niezbęd­na w roz­wo­ju intelek­tu­al­nym człowieka, pozwala nam dojrzeć wiele doty­chczas niedostrze­ganych przez nas zagad­nień, argu­men­tów i punk­tów spornych. Udowod­niło, że otoczeni książka­mi, popi­ja­jąc kawę, wspól­nie może­my rozważyć nie tak łatwe do rozstrzyg­nię­cia dylematy moralne, zas­tanow­ić się nad nimi i wspól­nie poszukać rozwiązań.

Czy więc ist­nieją filo­zoficzne rac­je do rozwiąza­nia kwestii uchodźców? Czy społeczeńst­wo wielokul­tur­owe jest szan­są czy zagroże­niem? I w końcu – czy filo­zofia ginie wśród innych dyscy­plin rozważa­ją­cych prob­lem uchodźców? Zachę­cam każdego do zas­tanowienia się nad odpowiedzi­a­mi na te pyta­nia i skon­fron­towa­nia ich z wypowiedzi­a­mi naszych goś­ci. Zapraszam wszys­t­kich serdecznie do obe­jrzenia relacji wideo lub wysłucha­nia relacji audio z naszego spotka­nia.

Aga­ta Dzi­u­ba


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Mał­gorza­ta Kop­ci­uch


Szczególne podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cję i pro­mocję spotka­nia składamy:

  • Aga­cie Dzi­u­bie – mózg i serce dzi­ałań orga­ni­za­cyjnych, prowadzą­ca spotkanie,
  • Zbig­niewowi Grabowskiemu – dzię­ki Niemu mamy relację audio i wideo ze spotka­nia,
  • Mał­gorza­cie Kop­ci­uch – akty­w­na przy wszys­t­kich spotka­ni­ach Klubu w Krakowie, to od Niej pochodzą fotografie,
  • Larze Malan-Woodgate – pro­moc­ja offline :),
  • Marii Bartkowskiej – świet­na rob­o­ta przy pro­mocji wydarzenia na por­ta­lach społecznoś­ciowych.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Dzięku­je­my też wspani­ałej pub­licznoś­ci spotka­nia za przy­by­cie i ciekawe pyta­nia!


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.

***


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy