Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Pomagać czy nie pomagać? Ewentualnie jak pomagać? Czy powinniśmy ich przyjąć? Czy mają żyć z nami czy jednak obok nas? Pytania, które ostatnio sobie zadajemy coraz częściej, rozważając problem uchodźczy,  padły także podczas trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, tematycznie osnutego wokół siódmego numeru naszego magazynu. Odbyło się ono 8 marca 2016 roku, jak zwykle w De Revolutionibus Books&Cafe. Wzięło w nim udział czterech znakomitych filozofów: dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. Piotr Bartula, dr Michał Bizoń oraz dr Artur Szutta, ale także ponad czterdziestu pasjonatów filozofii. Spotkanie prowadziła Agata Dziuba.

Nie było jed­no­myśl­noś­ci wśród dysku­tan­tów. Dyskus­ja była więc bard­zo gorą­ca, acz mery­to­rycz­na i kul­tur­al­na. Jak na filo­zofów przys­tało. Prócz odniesienia do tem­atu uchodźców padło też ze strony pub­licznoś­ci pytanie o cel całego spotka­nia i miejsce myśli­ciela tworzącego mod­ele teo­re­ty­czne w aktu­al­nej sytu­acji społecznej, kiedy – jak się wyda­je – liczy się prze­cież dzi­ałanie, czyn, a nie teo­re­ty­zowanie. Roz­mowa trwała aż do zamknię­cia kaw­iarni i nie dało się jej prz­er­wać. Pytań, wąt­pli­woś­ci, argu­men­tów nie było koń­ca. Rozwiało to więc wszelkie wąt­pli­woś­ci w kwestii bezcelowoś­ci filo­zoficznych dys­put na tem­at doty­chczas zarez­er­wowany dla ksz­tał­tu­ją­cych opinię pub­liczną debat poli­ty­cznych i eko­nom­icznych. Mar­cowe spotkanie krakowskiego Klubu „Filo­zo­fuj!” udowod­niło, że dyskus­ja filo­zoficz­na jest niezbęd­na w roz­wo­ju intelek­tu­al­nym człowieka, pozwala nam dojrzeć wiele doty­chczas niedostrze­ganych przez nas zagad­nień, argu­men­tów i punk­tów spornych. Udowod­niło, że otoczeni książka­mi, popi­ja­jąc kawę, wspól­nie może­my rozważyć nie tak łatwe do rozstrzyg­nię­cia dylematy moralne, zas­tanow­ić się nad nimi i wspól­nie poszukać rozwiązań.

Czy więc ist­nieją filo­zoficzne rac­je do rozwiąza­nia kwestii uchodźców? Czy społeczeńst­wo wielokul­tur­owe jest szan­są czy zagroże­niem? I w końcu – czy filo­zofia ginie wśród innych dyscy­plin rozważa­ją­cych prob­lem uchodźców? Zachę­cam każdego do zas­tanowienia się nad odpowiedzi­a­mi na te pyta­nia i skon­fron­towa­nia ich z wypowiedzi­a­mi naszych goś­ci. Zapraszam wszys­t­kich serdecznie do obe­jrzenia relacji wideo lub wysłucha­nia relacji audio z naszego spotka­nia.

Aga­ta Dzi­u­baWarn­ing: count(): Para­me­ter must be an array or an object that imple­ments Count­able in /home/fuaca/domains/filozofuj.eu/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 17

KF Kraków Uchodźcy

Fot. Mał­gorza­ta Kop­ci­uch


Szczególne podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cję i pro­mocję spotka­nia składamy:

  • Aga­cie Dzi­u­bie – mózg i serce dzi­ałań orga­ni­za­cyjnych, prowadzą­ca spotkanie,
  • Zbig­niewowi Grabowskiemu – dzię­ki Niemu mamy relację audio i wideo ze spotka­nia,
  • Mał­gorza­cie Kop­ci­uch – akty­w­na przy wszys­t­kich spotka­ni­ach Klubu w Krakowie, to od Niej pochodzą fotografie,
  • Larze Malan-Woodgate – pro­moc­ja offline :),
  • Marii Bartkowskiej – świet­na rob­o­ta przy pro­mocji wydarzenia na por­ta­lach społecznoś­ciowych.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Dzięku­je­my też wspani­ałej pub­licznoś­ci spotka­nia za przy­by­cie i ciekawe pyta­nia!


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.

***


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy