Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Pomagać czy nie pomagać? Ewentualnie jak pomagać? Czy powinniśmy ich przyjąć? Czy mają żyć z nami czy jednak obok nas? Pytania, które ostatnio sobie zadajemy coraz częściej, rozważając problem uchodźczy,  padły także podczas trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, tematycznie osnutego wokół siódmego numeru naszego magazynu. Odbyło się ono 8 marca 2016 roku, jak zwykle w De Revolutionibus Books&Cafe. Wzięło w nim udział czterech znakomitych filozofów: dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. Piotr Bartula, dr Michał Bizoń oraz dr Artur Szutta, ale także ponad czterdziestu pasjonatów filozofii. Spotkanie prowadziła Agata Dziuba.

Zapisz się do naszego newslettera

Nie było jed­no­myśl­no­ści wśród dys­ku­tan­tów. Dys­ku­sja była więc bar­dzo gorą­ca, acz mery­to­rycz­na i kul­tu­ral­na. Jak na filo­zo­fów przy­sta­ło. Prócz odnie­sie­nia do tema­tu uchodź­ców padło też ze stro­ny publicz­no­ści pyta­nie o cel całe­go spo­tka­nia i miej­sce myśli­cie­la two­rzą­ce­go mode­le teo­re­tycz­ne w aktu­al­nej sytu­acji spo­łecz­nej, kie­dy – jak się wyda­je – liczy się prze­cież dzia­ła­nie, czyn, a nie teo­re­ty­zo­wa­nie. Roz­mo­wa trwa­ła aż do zamknię­cia kawiar­ni i nie dało się jej prze­rwać. Pytań, wąt­pli­wo­ści, argu­men­tów nie było koń­ca. Roz­wia­ło to więc wszel­kie wąt­pli­wo­ści w kwe­stii bez­ce­lo­wo­ści filo­zo­ficz­nych dys­put na temat dotych­czas zare­zer­wo­wa­ny dla kształ­tu­ją­cych opi­nię publicz­ną debat poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych. Mar­co­we spo­tka­nie kra­kow­skie­go Klu­bu „Filo­zo­fuj!” udo­wod­ni­ło, że dys­ku­sja filo­zo­ficz­na jest nie­zbęd­na w roz­wo­ju inte­lek­tu­al­nym czło­wie­ka, pozwa­la nam doj­rzeć wie­le dotych­czas nie­do­strze­ga­nych przez nas zagad­nień, argu­men­tów i punk­tów spor­nych. Udo­wod­ni­ło, że oto­cze­ni książ­ka­mi, popi­ja­jąc kawę, wspól­nie może­my roz­wa­żyć nie tak łatwe do roz­strzy­gnię­cia dyle­ma­ty moral­ne, zasta­no­wić się nad nimi i wspól­nie poszu­kać roz­wią­zań.

Czy więc ist­nie­ją filo­zo­ficz­ne racje do roz­wią­za­nia kwe­stii uchodź­ców? Czy spo­łe­czeń­stwo wie­lo­kul­tu­ro­we jest szan­są czy zagro­że­niem? I w koń­cu – czy filo­zo­fia ginie wśród innych dys­cy­plin roz­wa­ża­ją­cych pro­blem uchodź­ców? Zachę­cam każ­de­go do zasta­no­wie­nia się nad odpo­wie­dzia­mi na te pyta­nia i skon­fron­to­wa­nia ich z wypo­wie­dzia­mi naszych gości. Zapra­szam wszyst­kich ser­decz­nie do obej­rze­nia rela­cji wideo lub wysłu­cha­nia rela­cji audio z nasze­go spo­tka­nia.

Aga­ta Dziu­ba


No Sli­de Found In Sli­der.

Fot. Mał­go­rza­ta Kop­ciuch


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia za orga­ni­za­cję i pro­mo­cję spo­tka­nia skła­da­my:

  • Aga­cie Dziu­bie – mózg i ser­ce dzia­łań orga­ni­za­cyj­nych, pro­wa­dzą­ca spo­tka­nie,
  • Zbi­gnie­wo­wi Gra­bow­skie­mu – dzię­ki Nie­mu mamy rela­cję audio i wideo ze spo­tka­nia,
  • Mał­go­rza­cie Kop­ciuch – aktyw­na przy wszyst­kich spo­tka­niach Klu­bu w Kra­ko­wie, to od Niej pocho­dzą foto­gra­fie,
  • Larze Malan-Wood­ga­te – pro­mo­cja offli­ne :),
  • Marii Bart­kow­skiej – świet­na robo­ta przy pro­mo­cji wyda­rze­nia na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomo­cy.

Dzię­ku­je­my też wspa­nia­łej publicz­no­ści spo­tka­nia za przy­by­cie i cie­ka­we pyta­nia!


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłu­chać:


Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia.

***


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy