Zadania

Zadanie #15: Zarządzanie działem omówień i recenzji książek

 1. Typ zada­nia: zarzą­dza­nie, redagowanie.
 2. Zakres: kon­tak­ty z wydaw­ca­mi i reda­go­wa­nie działu.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 

Zada­nie pole­ga na:

 1. stwo­rze­nia sie­ci kon­tak­tów z wydawcami,
 2. przy­go­to­wa­nie dla nich ofer­ty współpracy,
 3. nawią­za­nia i utrzy­my­wa­nia z współpracy,
 4. pozy­ski­wa­nie omó­wień i recen­zji ksią­żek do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go czasopisma.

Dotąd w cza­so­pi­śmie zaini­cjo­wa­no nastę­pu­ją­ce sek­cje w ramach działu:

 1. Filo­zo­ficz­na ini­cja­cja, czy­li prze­gląd ksią­żek dla począt­ku­ją­cych filozofów.
 2. Nie tyl­ko dla dzie­ci, czy­li jak być mądrym rodzicem.
 3. Jak to jest?, czy­li inte­re­su­ją­ca monografia.
 4. Lek­tu­ra a pro­pos, czy­li mono­gra­fia zwią­za­na z tema­tem numeru.

Zob. „Filo­zo­fuj!” 2015 nr 2, s. 53.

Korzy­ści dla Ciebie:

 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawodowego
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespołem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obowiązkami)
 • refe­ren­cje
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • zain­te­re­so­wa­nie obsza­rem mar­ke­tin­gu – mile widziane
 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • kre­atyw­ność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • stwo­rze­nie baz wydawców
 • opra­co­wa­nie strategii/ścieżki dostę­pu do osób decyzyjnych
 • opra­co­wa­nie ofer­ty współpracy
 • nawią­za­nie i pod­trzy­my­wa­nie współpracy
 • kon­tak­ty z auto­ra­mi omó­wień i recenzji
 • pozy­ski­wa­nie omó­wień i recen­zji ksią­żek do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go czasopisma

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.


Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: bartosz.kurkowski@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy