Filozofia w szkole Ogłoszenia Studia filozoficzne

Matura 2017: Już za chwilę egzamin maturalny z filozofii!

W piątek 12 maja o godzinie 14:00 w całym kraju rozpocznie się egzamin maturalny z filozofii. Liczba zadeklarowanych abiturientów do tegorocznej matury z filozofii wynosi blisko 950 osób. Arkusze prosto z CKE znajdziecie u nas tego samego dnia, zatem bądźcie z nami na bieżąco! Zajrzyjcie też do najnowszego numeru „Filozofuj!”. Znajdziecie tam dodatek maturalny, w którym przygotowaliśmy dla was listę ośrodków filozoficznych, na które warto aplikować.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Poza przed­mio­ta­mi obo­wiąz­ko­wy­mi na matu­rze ucznio­wie mogą zda­wać tak­że przed­mio­ty dodat­ko­we. Egza­min z filo­zo­fii jest jed­nym z tych, do któ­re­go abi­tu­rien­ci pod­cho­dzą dobro­wol­nie, a jego wynik bra­ny jest pod uwa­gę pod­czas rekru­ta­cji na więk­szość huma­ni­stycz­nych kie­run­ków.

Egza­min na pozio­mie pod­sta­wo­wym trwa 120 minut; na pozio­mie roz­sze­rzo­nym – godzi­nę dłu­żej. W tym cza­sie matu­rzy­ści roz­wią­zu­ją arkusz skła­da­ją­cy się z dwóch czę­ści. Na pozio­mie pod­sta­wo­wym (do któ­re­go pod­cho­dzą jedy­nie oso­by zda­ją­ce egza­min zgod­nie ze „sta­rą for­mu­łą”) pierw­sza z czę­ści ma for­mę testu, któ­re­go zagad­nie­nia zwią­za­ne są z filo­zo­ficz­ną wie­dzą ogól­ną, dru­ga nato­miast pole­ga na kry­tycz­nej ana­li­zie tek­stu oraz udzie­le­niu odpo­wie­dzi na pyta­nia.

Poziom roz­sze­rzo­ny jest bar­dziej wyma­ga­ją­cy. Pierw­sza część egza­mi­nu to zada­nia opar­te na ana­li­zie mate­ria­łów źró­dło­wych. W czę­ści dru­giej matu­rzy­ści przy­go­to­wu­ją wypo­wiedź pisem­ną na jeden z dwóch poda­nych tema­tów. Łącz­na licz­ba punk­tów do uzy­ska­nia na obu pozio­mach wyno­si 50.

Pisem­ne egza­mi­ny matu­ral­ne zakoń­czą się 24 maja, a ich wyni­ki zosta­ną poda­ne 30 czerw­ca. Zachę­ca­my do śle­dze­nia naszej stro­ny oraz odwie­dze­nia zakład­ki Stu­dia Filo­zo­ficz­ne, gdzie dowie­cie się m.in., dla­cze­go war­to stu­dio­wać filo­zo­fię oraz gdzie ją moż­na stu­dio­wać. W maju zmie­ści­my szer­sze infor­ma­cje o wybra­nych ośrod­kach aka­de­mic­kich. 

Trzy­ma­my kciu­ki za wszyst­kich abi­tu­rien­tów oraz życzy­my poła­ma­nia dłu­go­pi­sów!


Zob. listę ośrodków akademickich, w których można studiować filozofię.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylew­ska

Źró­dło: Cen­tral­na Komi­sja Edu­ka­cyj­na

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy