Aktualności Historia filozofii nowożytnej Wystawy

W świecie najlepszym z możliwych – Gottfried Wilhelm Leibniz [WYSTAWA]

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? To pytanie zadał Gottfried Wilhelm Leibniz (ur. 1646, zm. 1716) – jeden z najwybitniejszych umysłów w historii. Odpowiedzi na nie można poszukać... wybierając się na wystawę do Gdańskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk (Stary Gmach, ul. Wałowa 15), którą można obejrzeć do 27 stycznia 2017 roku. Przedmiotem ekspozycji jest życie i dorobek słynnego filozofa.

Najnowszy numer: Meandry percepcji

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 28 kwietnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Nazwa­no go ostat­nim czło­wie­kiem, któ­ry wie­dział wszyst­ko, lub – jak król Anglii, Jerzy I – „cho­dzą­cą ency­klo­pe­dią”. Zasłu­żył w peł­ni na mia­no poli­ma­ta (czy też po pro­stu „czło­wie­ka rene­san­su”) jako filo­zof, etyk i teo­log, mate­ma­tyk, fizyk, inży­nier-mecha­nik, kon­struk­tor i wyna­laz­ca, praw­nik, histo­ryk, biblio­te­ka­rz, języ­ko­znaw­ca, geo­log i przy­rod­nik, a wresz­cie dyplo­ma­ta i poli­tyk.

Obok ści­śle teo­re­tycz­ny­ch roz­wa­żań nad rachun­kiem róż­nicz­ko­wym, ener­gią kine­tycz­ną i pomia­ra­mi ruchu, logi­ką mate­ma­tycz­ną, kon­cep­cją uni­wer­sal­ne­go języ­ka myśli, ideą praw­dy jako izo­me­trycz­ne­go odwzo­ro­wa­nia, logi­ką modal­ną, kon­cep­cją sądu ana­li­tycz­ne­go, teo­rią bytu, isto­tą świa­do­mo­ści, kon­cep­cją monad, poję­ciem cza­su i prze­strze­ni, teo­rią pozna­nia, zasa­da­mi upo­rząd­ko­wa­nia przy­ro­dy, pro­ble­mem pocho­dze­nia zła i dobro­ci Boga, i dzie­siąt­ka­mi inny­ch zagad­nień teo­re­tycz­ny­ch pra­co­wał Leib­niz nad pla­nem ugo­dy mię­dzy kato­li­ka­mi i pro­te­stan­ta­mi, fede­ra­cją pań­stw chrze­ści­jań­ski­ch, soju­szem mię­dzy Rosją a Cesar­stwem Nie­miec­kim, fran­cu­ską wypra­wą wojen­ną do Egip­tu, refor­mą pra­wa nie­miec­kie­go, kole­gial­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia pań­stwa­mi, reor­ga­ni­za­cją gór­nic­twa, refor­mą mone­tar­ną, kon­struk­cją maszyn wydo­byw­czy­ch, zega­rów i mecha­ni­zmów liczą­cy­ch, pod­sta­wa­mi nowo­cze­sne­go sys­te­mu binar­ne­go, orga­ni­za­cją towa­rzy­stw nauko­wy­ch, poszu­ki­wa­niem napo­ju nie­śmier­tel­no­ści, stu­dia­mi ety­mo­lo­gicz­ny­mi, sino­lo­gią, geo­me­trią, geo­lo­gią i pale­olo­gią, poszu­ki­wa­niem przej­ścia mię­dzy­kon­ty­nen­tal­ne­go Azja-Ame­ry­ka, upra­wą rze­pa­ku, nume­rycz­nym sys­te­mem kata­lo­gów rze­czo­wy­ch dla biblio­tek, histo­rią dyna­stii brunsz­wic­kiej i nad dzie­siąt­ka­mi inny­ch spraw prak­tycz­ny­ch.

Jako filo­zof opra­co­wał ory­gi­nal­ną teo­rię bytu. Według Leib­ni­za świat skła­da się z bli­żej nie­usta­lo­nej, ale ogrom­nej licz­by cał­ko­wi­cie od sie­bie odse­pa­ro­wa­ny­ch i nie wpły­wa­ją­cy­ch na sie­bie bez­po­śred­nio bytów, z któ­ry­ch każ­dy jest „całym świa­tem dla sie­bie same­go”. Te poszcze­gól­ne byty nazwał „mona­da­mi”.

Leib­niz mawiał: „Kto szu­ka praw­dy, nie powi­nien liczyć gło­sów”. Sam trzy­mał się tej zasa­dy – zaję­ty pra­cą i roz­my­śla­nia­mi umarł w samot­no­ści i zapo­mnie­niu.

W swo­im naj­więk­szym dzie­le filo­zo­ficz­nym – „Teo­dy­cei” – posta­wił tezę, że „ist­nie­je nie­skoń­czo­na ilo­ść świa­tów moż­li­wy­ch, spo­śród któ­ry­ch Bóg wybrał naj­lep­szy, gdyż nie czy­ni nicze­go, co nie było­by zgod­ne z naj­wyż­szą racją”. Wraz z Leib­ni­zem, oglą­da­jąc poświę­co­ną mu wysta­wę może­my się zasta­no­wić nad pyta­niem, czy rze­czy­wi­ście żyje­my w tym naj­lep­szym z moż­li­wy­ch świa­tów.

Autor­ka­mi wysta­wy są: dr Anna Frąc­kow­ska i dr Maria Otto.

Zachę­ca­my też do się­gnię­cia po naj­now­szy numer „Filo­zo­fuj!”, któ­ry jest poświę­co­ny w dużej mie­rze temu zagad­nie­niu. Pereł­ką nume­ru jest „wywiad” z Got­t­frie­dem Wil­hel­mem Leib­ni­zem, któ­ry „prze­pro­wa­dził” prof. Jacek Woj­ty­siak.

Opra­co­wa­ła Julia Ska­ko­vska

Źró­dło: PAN Biblio­te­ka Gdań­ska

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy