Aktualności Historia filozofii nowożytnej Wystawy

W świecie najlepszym z możliwych – Gottfried Wilhelm Leibniz [WYSTAWA]

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? To pytanie zadał Gottfried Wilhelm Leibniz (ur. 1646, zm. 1716) – jeden z najwybitniejszych umysłów w historii. Odpowiedzi na nie można poszukać... wybierając się na wystawę do Gdańskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk (Stary Gmach, ul. Wałowa 15), którą można obejrzeć do 27 stycznia 2017 roku. Przedmiotem ekspozycji jest życie i dorobek słynnego filozofa.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Nazwa­no go ostat­nim czło­wie­kiem, któ­ry wie­dział wszyst­ko, lub – jak król Anglii, Jerzy I – „cho­dzą­cą ency­klo­pe­dią”. Zasłu­żył w peł­ni na mia­no poli­ma­ta (czy też po pro­stu „czło­wie­ka rene­san­su”) jako filo­zof, etyk i teo­log, mate­ma­tyk, fizyk, inży­nier-mecha­nik, kon­struk­tor i wyna­laz­ca, praw­nik, histo­ryk, biblio­te­karz, języ­ko­znaw­ca, geo­log i przy­rod­nik, a wresz­cie dyplo­ma­ta i polityk.

Obok ści­śle teo­re­tycz­nych roz­wa­żań nad rachun­kiem róż­nicz­ko­wym, ener­gią kine­tycz­ną i pomia­ra­mi ruchu, logi­ką mate­ma­tycz­ną, kon­cep­cją uni­wer­sal­ne­go języ­ka myśli, ideą praw­dy jako izo­me­trycz­ne­go odwzo­ro­wa­nia, logi­ką modal­ną, kon­cep­cją sądu ana­li­tycz­ne­go, teo­rią bytu, isto­tą świa­do­mo­ści, kon­cep­cją monad, poję­ciem cza­su i prze­strze­ni, teo­rią pozna­nia, zasa­da­mi upo­rząd­ko­wa­nia przy­ro­dy, pro­ble­mem pocho­dze­nia zła i dobro­ci Boga, i dzie­siąt­ka­mi innych zagad­nień teo­re­tycz­nych pra­co­wał Leib­niz nad pla­nem ugo­dy mię­dzy kato­li­ka­mi i pro­te­stan­ta­mi, fede­ra­cją państw chrze­ści­jań­skich, soju­szem mię­dzy Rosją a Cesar­stwem Nie­miec­kim, fran­cu­ską wypra­wą wojen­ną do Egip­tu, refor­mą pra­wa nie­miec­kie­go, kole­gial­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia pań­stwa­mi, reor­ga­ni­za­cją gór­nic­twa, refor­mą mone­tar­ną, kon­struk­cją maszyn wydo­byw­czych, zega­rów i mecha­ni­zmów liczą­cych, pod­sta­wa­mi nowo­cze­sne­go sys­te­mu binar­ne­go, orga­ni­za­cją towa­rzystw nauko­wych, poszu­ki­wa­niem napo­ju nie­śmier­tel­no­ści, stu­dia­mi ety­mo­lo­gicz­ny­mi, sino­lo­gią, geo­me­trią, geo­lo­gią i pale­olo­gią, poszu­ki­wa­niem przej­ścia mię­dzy­kon­ty­nen­tal­ne­go Azja-Ame­ry­ka, upra­wą rze­pa­ku, nume­rycz­nym sys­te­mem kata­lo­gów rze­czo­wych dla biblio­tek, histo­rią dyna­stii brunsz­wic­kiej i nad dzie­siąt­ka­mi innych spraw praktycznych.

Jako filo­zof opra­co­wał ory­gi­nal­ną teo­rię bytu. Według Leib­ni­za świat skła­da się z bli­żej nie­usta­lo­nej, ale ogrom­nej licz­by cał­ko­wi­cie od sie­bie odse­pa­ro­wa­nych i nie wpły­wa­ją­cych na sie­bie bez­po­śred­nio bytów, z któ­rych każ­dy jest „całym świa­tem dla sie­bie same­go”. Te poszcze­gól­ne byty nazwał „mona­da­mi”.

Leib­niz mawiał: „Kto szu­ka praw­dy, nie powi­nien liczyć gło­sów”. Sam trzy­mał się tej zasa­dy – zaję­ty pra­cą i roz­my­śla­nia­mi umarł w samot­no­ści i zapomnieniu.

W swo­im naj­więk­szym dzie­le filo­zo­ficz­nym – „Teo­dy­cei” – posta­wił tezę, że „ist­nie­je nie­skoń­czo­na ilość świa­tów moż­li­wych, spo­śród któ­rych Bóg wybrał naj­lep­szy, gdyż nie czy­ni nicze­go, co nie było­by zgod­ne z naj­wyż­szą racją”. Wraz z Leib­ni­zem, oglą­da­jąc poświę­co­ną mu wysta­wę może­my się zasta­no­wić nad pyta­niem, czy rze­czy­wi­ście żyje­my w tym naj­lep­szym z moż­li­wych światów. 

Autor­ka­mi wysta­wy są: dr Anna Frąc­kow­ska i dr Maria Otto.

Zachę­ca­my też do się­gnię­cia po naj­now­szy numer „Filo­zo­fuj!”, któ­ry jest poświę­co­ny w dużej mie­rze temu zagad­nie­niu. Pereł­ką nume­ru jest „wywiad” z Got­t­frie­dem Wil­hel­mem Leib­ni­zem, któ­ry „prze­pro­wa­dził” prof. Jacek Wojtysiak. 

Opra­co­wa­ła Julia Skakovska

Źró­dło: PAN Biblio­te­ka Gdańska

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy