Nowości wydawnicze

Dwudziesty pierwszy numer „Filozofuj!”: Oblicza Sprawiedliwości już w salonikach prasowych

Czasopismo popularyzujące filozofię.
Już w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty pierwszy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Oblicza Sprawiedliwości. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Artur Szut­ta


Drodzy Czytel­ni­cy,

Pewnych rzeczy – takich jak zdrowie, świeże powi­etrze, cisza – nie dostrzegamy wokół nas, dopó­ki nam ich nie zabraknie. Podob­nie jest ze spraw­iedli­woś­cią. Żyjąc pośród ludzi, którzy trak­tu­ją nas spraw­iedli­wie, w spraw­iedli­wie (na miarę możli­woś­ci) urząd­zonym społeczeńst­wie, może­my – szczegól­nie jeśli brak w nas skłon­noś­ci do filo­zoficznej dociek­li­woś­ci – osiągnąć wiek podeszły i ani razu o niej nie pomyśleć. Z tego stanu nieświado­moś­ci ist­nienia czegoś takiego jak spraw­iedli­wość wytrą­ca nas jed­nak zderze­nie z jej brakiem. Brak ten jest tak bard­zo odczuwal­ny, że niekiedy wręcz boleśnie uwiera, budzi złość, chęć odwe­tu, wielu (choć pewnie nie dość wielu) pcha do czynu, cza­sa­mi do rewolucji, choć bywa, że rodzi poczu­cie bezsil­noś­ci, rezy­gnacji, prowadzi do roz­paczy.

Kwes­t­ia spraw­iedli­woś­ci nie jest zatem jedynie abstrak­cyjnym prob­le­mem, być może ciekawym, ale jedynie takim, które obchodzi tylko mędr­ców zamknię­tych w wieżach z koś­ci sło­niowej. Jest to prob­lem prak­ty­czny, który doty­czy każdego człowieka. Niezrozu­mie­nie jej natu­ry, albo – co gorsza – obo­jęt­ność wobec niej może mieć (i częs­to miało) kon­sek­wenc­je trag­iczne dla mil­ionów ludzi.

Czym zatem jest spraw­iedli­wość? Na czym pole­ga? Czego doty­czy? Wasze pier­wsze doświad­czenia z nią (a raczej – zgod­nie z tym, co napisal­iśmy powyżej – z jej brakiem) zapewne się­ga­ją jeszcze cza­sów wczes­nego dziecińst­wa, kiedy dzielil­iś­cie się z rodzeńst­wem darowaną przez rodz­iców czeko­ladą, negocjowal­iś­cie, kto powinien danego dnia posprzą­tać wspól­nie dzielony pokój albo kto w danej chwili będzie mógł uży­wać wspól­nego kom­put­era lub zabaw­ki. Być może już w pier­wszych lat­ach szkoły otrzy­mal­iś­cie niespraw­iedli­wą ocenę albo czuliś­cie się ofi­arą niespraw­iedli­wego komen­tarza ze strony nauczy­ciela. Być może wasze pier­wsze prze­myśle­nia na tem­at spraw­iedli­woś­ci związane były z lek­turą lub filmem o nie­ludzkim trak­towa­niu ludzi w komu­nisty­cznych łagrach sowieck­iej Rosji, czarnoskórych niewol­ników w obu Amerykach albo sytu­acji robot­ników w pier­wszych lat­ach kap­i­tal­iz­mu (w niek­tórych kra­jach także i dziś).

Tego rodza­ju doświad­czenia prowoku­ją do zadawa­nia pytań o naturę spraw­iedli­woś­ci. Moty­wu­ją też do snu­cia rozważań o tym, jak być powin­no, aby było spraw­iedli­wie. Pyta­nia te mają oczy­wiś­cie naturę filo­zoficzną, a dokład­niej – przy­należą do dziedziny filo­zofii społecznej. Stąd też w końcu przyszła kolej na ich postaw­ie­nie w jed­nym z numerów „Filo­zo­fuj!” W kole­jnych artykułach nasi autorzy zas­tanaw­ia­ją się nad naturą spraw­iedli­woś­ci, jej rodza­ja­mi, pyta­ją o spraw­iedli­wy sys­tem społeczny. Zas­tanaw­ia­ją się, który mod­el spraw­iedli­wego społeczeńst­wa jest najbardziej przekonu­ją­cy. Pyta­ją, czy moż­na mówić także o spraw­iedli­woś­ci glob­al­nej, obe­j­mu­jącej relac­je między społeczeńst­wa­mi. Czy możli­wa jest woj­na spraw­iedli­wa? Na czym pole­ga spraw­iedli­we pra­wo? Czy Bóg może być jed­nocześnie spraw­iedli­wy i miłosierny? Mamy nadzieję, że te rozważa­nia będą stanow­iły inspirację dla Waszych włas­nych prze­myśleń i dyskusji z inny­mi miłośnika­mi filo­zofii.

Oczy­wiś­cie jak zawsze obok naszych tem­aty­cznych artykułów zna­jdziecie w tym numerze „Filo­zo­fuj!” tek­sty z naszych stałych dzi­ałów: kurs argu­men­tacji, ekspery­ment myślowy, etykę w lit­er­aturze, lekcję filo­zofii, filo­zoficzną recen­zję fil­mu, ese­je filo­zoficzne, a także dawkę filo­zoficznego humoru i krzyżówkę sprawdza­jącą efek­ty obcow­a­nia z dwudzi­estym pier­wszym już numerem naszego cza­sopis­ma.

Życzymy przy­jem­nej i owoc­nej lek­tu­ry. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 3(21)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy