Nowości wydawnicze

Dwudziesty pierwszy numer „Filozofuj!”: Oblicza Sprawiedliwości już w salonikach prasowych

Czasopismo popularyzujące filozofię.
Już w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty pierwszy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Oblicza Sprawiedliwości. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Szutta


Dro­dzy Czytelnicy,

Pew­nych rze­czy – takich jak zdro­wie, świe­że powie­trze, cisza – nie dostrze­ga­my wokół nas, dopó­ki nam ich nie zabrak­nie. Podob­nie jest ze spra­wie­dli­wo­ścią. Żyjąc pośród ludzi, któ­rzy trak­tu­ją nas spra­wie­dli­wie, w spra­wie­dli­wie (na mia­rę moż­li­wo­ści) urzą­dzo­nym spo­łe­czeń­stwie, może­my – szcze­gól­nie jeśli brak w nas skłon­no­ści do filo­zo­ficz­nej docie­kli­wo­ści – osią­gnąć wiek pode­szły i ani razu o niej nie pomy­śleć. Z tego sta­nu nie­świa­do­mo­ści ist­nie­nia cze­goś takie­go jak spra­wie­dli­wość wytrą­ca nas jed­nak zde­rze­nie z jej bra­kiem. Brak ten jest tak bar­dzo odczu­wal­ny, że nie­kie­dy wręcz bole­śnie uwie­ra, budzi złość, chęć odwe­tu, wie­lu (choć pew­nie nie dość wie­lu) pcha do czy­nu, cza­sa­mi do rewo­lu­cji, choć bywa, że rodzi poczu­cie bez­sil­no­ści, rezy­gna­cji, pro­wa­dzi do rozpaczy.

Kwe­stia spra­wie­dli­wo­ści nie jest zatem jedy­nie abs­trak­cyj­nym pro­ble­mem, być może cie­ka­wym, ale jedy­nie takim, któ­re obcho­dzi tyl­ko mędr­ców zamknię­tych w wie­żach z kości sło­nio­wej. Jest to pro­blem prak­tycz­ny, któ­ry doty­czy każ­de­go czło­wie­ka. Nie­zro­zu­mie­nie jej natu­ry, albo – co gor­sza – obo­jęt­ność wobec niej może mieć (i czę­sto mia­ło) kon­se­kwen­cje tra­gicz­ne dla milio­nów ludzi.

Czym zatem jest spra­wie­dli­wość? Na czym pole­ga? Cze­go doty­czy? Wasze pierw­sze doświad­cze­nia z nią (a raczej – zgod­nie z tym, co napi­sa­li­śmy powy­żej – z jej bra­kiem) zapew­ne się­ga­ją jesz­cze cza­sów wcze­sne­go dzie­ciń­stwa, kie­dy dzie­li­li­ście się z rodzeń­stwem daro­wa­ną przez rodzi­ców cze­ko­la­dą, nego­cjo­wa­li­ście, kto powi­nien dane­go dnia posprzą­tać wspól­nie dzie­lo­ny pokój albo kto w danej chwi­li będzie mógł uży­wać wspól­ne­go kom­pu­te­ra lub zabaw­ki. Być może już w pierw­szych latach szko­ły otrzy­ma­li­ście nie­spra­wie­dli­wą oce­nę albo czu­li­ście się ofia­rą nie­spra­wie­dli­we­go komen­ta­rza ze stro­ny nauczy­cie­la. Być może wasze pierw­sze prze­my­śle­nia na temat spra­wie­dli­wo­ści zwią­za­ne były z lek­tu­rą lub fil­mem o nie­ludz­kim trak­to­wa­niu ludzi w komu­ni­stycz­nych łagrach sowiec­kiej Rosji, czar­no­skó­rych nie­wol­ni­ków w obu Ame­ry­kach albo sytu­acji robot­ni­ków w pierw­szych latach kapi­ta­li­zmu (w nie­któ­rych kra­jach tak­że i dziś).

Tego rodza­ju doświad­cze­nia pro­wo­ku­ją do zada­wa­nia pytań o natu­rę spra­wie­dli­wo­ści. Moty­wu­ją też do snu­cia roz­wa­żań o tym, jak być powin­no, aby było spra­wie­dli­wie. Pyta­nia te mają oczy­wi­ście natu­rę filo­zo­ficz­ną, a dokład­niej – przy­na­le­żą do dzie­dzi­ny filo­zo­fii spo­łecz­nej. Stąd też w koń­cu przy­szła kolej na ich posta­wie­nie w jed­nym z nume­rów „Filo­zo­fuj!” W kolej­nych arty­ku­łach nasi auto­rzy zasta­na­wia­ją się nad natu­rą spra­wie­dli­wo­ści, jej rodza­ja­mi, pyta­ją o spra­wie­dli­wy sys­tem spo­łecz­ny. Zasta­na­wia­ją się, któ­ry model spra­wie­dli­we­go spo­łe­czeń­stwa jest naj­bar­dziej prze­ko­nu­ją­cy. Pyta­ją, czy moż­na mówić tak­że o spra­wie­dli­wo­ści glo­bal­nej, obej­mu­ją­cej rela­cje mię­dzy spo­łe­czeń­stwa­mi. Czy moż­li­wa jest woj­na spra­wie­dli­wa? Na czym pole­ga spra­wie­dli­we pra­wo? Czy Bóg może być jed­no­cze­śnie spra­wie­dli­wy i miło­sier­ny? Mamy nadzie­ję, że te roz­wa­ża­nia będą sta­no­wi­ły inspi­ra­cję dla Waszych wła­snych prze­my­śleń i dys­ku­sji z inny­mi miło­śni­ka­mi filozofii.

Oczy­wi­ście jak zawsze obok naszych tema­tycz­nych arty­ku­łów znaj­dzie­cie w tym nume­rze „Filo­zo­fuj!” tek­sty z naszych sta­łych dzia­łów: kurs argu­men­ta­cji, eks­pe­ry­ment myślo­wy, ety­kę w lite­ra­tu­rze, lek­cję filo­zo­fii, filo­zo­ficz­ną recen­zję fil­mu, ese­je filo­zo­ficz­ne, a tak­że daw­kę filo­zo­ficz­ne­go humo­ru i krzy­żów­kę spraw­dza­ją­cą efek­ty obco­wa­nia z dwu­dzie­stym pierw­szym już nume­rem nasze­go czasopisma.

Życzy­my przy­jem­nej i owoc­nej lek­tu­ry. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(21)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy