Nowości wydawnicze

Dwudziesty pierwszy numer „Filozofuj!”: Oblicza Sprawiedliwości już w salonikach prasowych

Czasopismo popularyzujące filozofię.
Już w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty pierwszy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Oblicza Sprawiedliwości. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Szutta


Dro­dzy Czytelnicy,

Pew­nych rze­czy – takich jak zdro­wie, świe­że powie­trze, cisza – nie dostrze­ga­my wokół nas, dopó­ki nam ich nie zabrak­nie. Podob­nie jest ze spra­wie­dli­wo­ścią. Żyjąc pośród ludzi, któ­rzy trak­tu­ją nas spra­wie­dli­wie, w spra­wie­dli­wie (na mia­rę moż­li­wo­ści) urzą­dzo­nym spo­łe­czeń­stwie, może­my – szcze­gól­nie jeśli brak w nas skłon­no­ści do filo­zo­ficz­nej docie­kli­wo­ści – osią­gnąć wiek pode­szły i ani razu o niej nie pomy­śleć. Z tego sta­nu nie­świa­do­mo­ści ist­nie­nia cze­goś takie­go jak spra­wie­dli­wość wytrą­ca nas jed­nak zde­rze­nie z jej bra­kiem. Brak ten jest tak bar­dzo odczu­wal­ny, że nie­kie­dy wręcz bole­śnie uwie­ra, budzi złość, chęć odwe­tu, wie­lu (choć pew­nie nie dość wie­lu) pcha do czy­nu, cza­sa­mi do rewo­lu­cji, choć bywa, że rodzi poczu­cie bez­sil­no­ści, rezy­gna­cji, pro­wa­dzi do rozpaczy.

Kwe­stia spra­wie­dli­wo­ści nie jest zatem jedy­nie abs­trak­cyj­nym pro­ble­mem, być może cie­ka­wym, ale jedy­nie takim, któ­re obcho­dzi tyl­ko mędr­ców zamknię­tych w wie­żach z kości sło­nio­wej. Jest to pro­blem prak­tycz­ny, któ­ry doty­czy każ­de­go czło­wie­ka. Nie­zro­zu­mie­nie jej natu­ry, albo – co gor­sza – obo­jęt­ność wobec niej może mieć (i czę­sto mia­ło) kon­se­kwen­cje tra­gicz­ne dla milio­nów ludzi.

Czym zatem jest spra­wie­dli­wość? Na czym pole­ga? Cze­go doty­czy? Wasze pierw­sze doświad­cze­nia z nią (a raczej – zgod­nie z tym, co napi­sa­li­śmy powy­żej – z jej bra­kiem) zapew­ne się­ga­ją jesz­cze cza­sów wcze­sne­go dzie­ciń­stwa, kie­dy dzie­li­li­ście się z rodzeń­stwem daro­wa­ną przez rodzi­ców cze­ko­la­dą, nego­cjo­wa­li­ście, kto powi­nien dane­go dnia posprzą­tać wspól­nie dzie­lo­ny pokój albo kto w danej chwi­li będzie mógł uży­wać wspól­ne­go kom­pu­te­ra lub zabaw­ki. Być może już w pierw­szych latach szko­ły otrzy­ma­li­ście nie­spra­wie­dli­wą oce­nę albo czu­li­ście się ofia­rą nie­spra­wie­dli­we­go komen­ta­rza ze stro­ny nauczy­cie­la. Być może wasze pierw­sze prze­my­śle­nia na temat spra­wie­dli­wo­ści zwią­za­ne były z lek­tu­rą lub fil­mem o nie­ludz­kim trak­to­wa­niu ludzi w komu­ni­stycz­nych łagrach sowiec­kiej Rosji, czar­no­skó­rych nie­wol­ni­ków w obu Ame­ry­kach albo sytu­acji robot­ni­ków w pierw­szych latach kapi­ta­li­zmu (w nie­któ­rych kra­jach tak­że i dziś).

Tego rodza­ju doświad­cze­nia pro­wo­ku­ją do zada­wa­nia pytań o natu­rę spra­wie­dli­wo­ści. Moty­wu­ją też do snu­cia roz­wa­żań o tym, jak być powin­no, aby było spra­wie­dli­wie. Pyta­nia te mają oczy­wi­ście natu­rę filo­zo­ficz­ną, a dokład­niej – przy­na­le­żą do dzie­dzi­ny filo­zo­fii spo­łecz­nej. Stąd też w koń­cu przy­szła kolej na ich posta­wie­nie w jed­nym z nume­rów „Filo­zo­fuj!” W kolej­nych arty­ku­łach nasi auto­rzy zasta­na­wia­ją się nad natu­rą spra­wie­dli­wo­ści, jej rodza­ja­mi, pyta­ją o spra­wie­dli­wy sys­tem spo­łecz­ny. Zasta­na­wia­ją się, któ­ry model spra­wie­dli­we­go spo­łe­czeń­stwa jest naj­bar­dziej prze­ko­nu­ją­cy. Pyta­ją, czy moż­na mówić tak­że o spra­wie­dli­wo­ści glo­bal­nej, obej­mu­ją­cej rela­cje mię­dzy spo­łe­czeń­stwa­mi. Czy moż­li­wa jest woj­na spra­wie­dli­wa? Na czym pole­ga spra­wie­dli­we pra­wo? Czy Bóg może być jed­no­cze­śnie spra­wie­dli­wy i miło­sier­ny? Mamy nadzie­ję, że te roz­wa­ża­nia będą sta­no­wi­ły inspi­ra­cję dla Waszych wła­snych prze­my­śleń i dys­ku­sji z inny­mi miło­śni­ka­mi filozofii.

Oczy­wi­ście jak zawsze obok naszych tema­tycz­nych arty­ku­łów znaj­dzie­cie w tym nume­rze „Filo­zo­fuj!” tek­sty z naszych sta­łych dzia­łów: kurs argu­men­ta­cji, eks­pe­ry­ment myślo­wy, ety­kę w lite­ra­tu­rze, lek­cję filo­zo­fii, filo­zo­ficz­ną recen­zję fil­mu, ese­je filo­zo­ficz­ne, a tak­że daw­kę filo­zo­ficz­ne­go humo­ru i krzy­żów­kę spraw­dza­ją­cą efek­ty obco­wa­nia z dwu­dzie­stym pierw­szym już nume­rem nasze­go czasopisma.

Życzy­my przy­jem­nej i owoc­nej lek­tu­ry. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(21)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy