Epistemologia Nowości wydawnicze

Dwudziesty szósty numer „Filozofuj!”: Wiedza pozazmysłowa już w sprzedaży!

Już jest! Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Wiedza pozazmysłowa. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Bła­żej Gębura

Podzię­ko­wa­nia nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Patry­ko­wi Popław­skie­mu, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Annie Zych, Redak­to­rom języ­ko­wym: Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Justy­nie Grzesz­czuk, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li na w pro­jek­cie Patro­ni­te: Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Toma­szo­wi Stę­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ali­cji Pie­tras i Ali­cji Neu­mann, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

nie­kie­dy pod­kre­śla się, że filo­zo­fia jest war­to­ścio­wa o tyle, o ile moż­na ją odnieść do pro­ble­mów życia codzien­ne­go. Sta­ro­żyt­ni Gre­cy dostrze­gli jed­nak, że jej praw­dzi­wy rdzeń sta­no­wi czy­ste myśle­nie. Bez cie­nia prze­sa­dy moż­na stwier­dzić, że dzię­ki tej intu­icji doko­na­li jed­ne­go z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych odkryć w histo­rii ludz­kiej cywi­li­za­cji. Uzna­li, że ist­nie­je wie­dza, któ­ra jest nie­za­leż­na od doświad­cze­nia zmy­sło­we­go: ani nie bie­rze z nie­go począt­ku, ani tym bar­dziej nie może być przez nie zakwe­stio­no­wa­na. Myśli­cie­lem, któ­ry naj­bar­dziej kon­se­kwent­nie roz­wi­nął ten pomysł i poświę­cił się nie­stru­dzo­nej eks­plo­ra­cji świa­ta idei, był Pla­ton. Nie jest więc przy­pad­kiem, że publi­ku­je­my w tym nume­rze aż dwa wywia­dy, w któ­rych wybit­ni znaw­cy filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej wska­zu­ją na zna­cze­nie i niu­an­se dok­try­ny twór­cy Akademii.

Jed­nak resz­ta – wbrew stwier­dze­niu Alfre­da Nor­tha Whi­te­he­ada – nie jest tyl­ko przy­pi­sem, dla­te­go uwa­gę poświę­ca­my rów­nież doko­na­niom takich filo­zo­fów jak św. Anzelm z Can­ter­bu­ry, Kar­te­zjusz, Got­t­fried Wil­helm Leib­niz, David Hume czy Imma­nu­el Kant, któ­rzy twór­czo i kry­tycz­nie odnie­śli się do tej fascy­nu­ją­cej attyc­kiej zagad­ki. Dal­sze dzie­je filo­zo­fii moż­na prze­cież inter­pre­to­wać jako wiel­ką deba­tę o tym, czy wie­dza, któ­rą filo­zo­fo­wie tech­nicz­nie okre­śla­ją jako wie­dzę a prio­ri, rze­czy­wi­ście ist­nie­je, a jeśli tak, to jaki jest jej zakres.

W tym kon­tek­ście moż­na zresz­tą poku­sić się o pew­ne pro­roc­two. Jeśli filo­zo­fia kie­dy­kol­wiek osią­gnie swój kres, to wła­śnie wte­dy, gdy uzna, że o aprio­rycz­no­ści wie­dzy nie war­to już roz­ma­wiać. Aby temu prze­ciw­dzia­łać, chce­my pod­trzy­my­wać tę naj­waż­niej­szą filo­zo­ficz­ną dys­ku­sję. W zebra­nych w nume­rze tek­stach sta­ra­my się poka­zać, w jaki spo­sób pro­blem wie­dzy a prio­ri ujaw­nia się nie tyl­ko w epi­ste­mo­lo­gii i meta­fi­zy­ce, ale tak­że w ety­ce, filo­zo­fii muzy­ki, mate­ma­ty­ki czy polityki.

Zachę­ca­my Was rów­nież do zwró­ce­nia uwa­gi na sta­łe dzia­ły pisma, w któ­rych tym razem prze­czy­ta­cie m.in. o sztu­ce for­mu­ło­wa­nia kontr­ar­gu­men­tów, moral­nym prze­sła­niu Deka­lo­gu Krzysz­to­fa Kie­ślow­skie­go czy też o sen­su­ali­zmie Con­dil­la­ca. Dla nauczy­cie­li jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy sce­na­riusz lek­cji, a tak­że obja­śnie­nie kolej­ne­go frag­men­tu pod­sta­wy pro­gra­mo­wej z filo­zo­fii. Mamy nadzie­ję, że lek­tu­ra tego nume­ru pozwo­li Wam poważ­nie roz­wa­żyć myśl, któ­ra tak moc­no zain­spi­ro­wa­ła Pla­to­na. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 2(26)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Kry­te­rium zmy­sło­we hamu­je roz­wój czte­rech wyż­szych umie­jet­no­ści umy­sło­wych”, powie­dział tak Imma­nu­el Kant.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy