Numer

Filozofuj ! 2015 nr 5

Oto piąty numer „Filozofuj!” – w sumie moglibyście zapytać swojego fryzjera, dlaczego jeszcze nie prenumeruje jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Dlaczego demokracja? Czasopismo udostępniamy bezpłatnie online. Można je pobrać poniżej. Uprzejmie prosimy o UPOWSZECHNIANIE tej informacji.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest

.

Klik­nij, aby pobrać plik pdf nume­ru:


Dlaczego demokracja | Spis treści

Kalen­da­rium

O dyna­mi­ce demo-kra­cji i nie­zbęd­nych cno­tach > Jan Kłos

Sło­wo „demo-kra­cja” odno­si się do wspól­nych dzia­łań oby­wa­te­li mają­cych na celu reali­za­cję jakie­goś dobra. Jest to zatem rze­czy­wi­stość dyna­micz­na, wyma­ga­ją­ca świa­do­me­go i moral­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia osób zdol­nych do rze­tel­nej pra­cy na rzecz dobra wspól­ne­go.

Współ­cze­sna demo­kra­cja – wła­dza ludu? > Mar­cin Rachwał

Bio­rąc pod uwa­gę ety­mo­lo­gię ter­mi­nu „demo­kra­cja”, spra­wa wyda­je się nie­zwy­kle pro­sta – demo­kra­cja to wła­dza ludu. Jed­nak­że nie trze­ba być wytraw­nym obser­wa­to­rem sce­ny poli­tycz­nej, aby zauwa­żyć, że taka defi­ni­cja współ­cze­snej demo­kra­cji jest co naj­mniej wąt­pli­wa. Jak zaak­cen­to­wał Gaeta­no Mosca, „we wszyst­kich orga­ni­za­cjach spo­łecz­nych więk­szo­ści były i zawsze są bier­ne, a rzą­dzą zor­ga­ni­zo­wa­ne mniej­szo­ści”. Na czym zatem pole­ga demo­kra­cja i jaki jest wpływ oby­wa­te­li na jej funk­cjo­no­wa­nie?

Demo­kra­cja ustro­jem Zacho­du? > Jerzy W. Gał­kow­ski

Czy rze­czy­wi­ście demo­kra­cja jest sys­te­mem, któ­ry spraw­dza się tyl­ko na Zacho­dzie, a gdzie indziej ludzie jej nie potrze­bu­ją? A może jed­nak potrze­ba demo­kra­tycz­nych rzą­dów jest uni­wer­sal­na?

Info­gra­fi­ka: Rodza­je demo­kra­cji

Pro­gram par­tii pro­gra­mem naro­du > Adam Gro­bler

Tak brzmia­ło hasło demo­kra­cji ludo­wej, czy­li socja­li­stycz­nej. Od dwu­dzie­stu kil­ku lat mamy demo­kra­cję bez­przy­miot­ni­ko­wą. Jed­nak Demo­cra­cy Index 2014 loku­je nas wśród kra­jów świa­ta na 40. miej­scu i zali­cza do „wadli­wych demo­kra­cji”.

Napra­wia­nie demo­kra­cji > Adam Chmie­lew­ski

Wie­le pro­jek­tów napra­wy demo­kra­cji, zamiast szu­kać spo­so­bów pobu­dza­nia aktyw­no­ści i spraw­czo­ści poli­tycz­nej oby­wa­te­li, dąży do ode­bra­nia im poli­tycz­nej pod­mio­to­wo­ści.

Wywiad

Demo­kra­cja sta­no­wi wyraz sza­cun­ku dla pod­sta­wo­wej rów­no­ści moral­nej wszyst­kich oby­wa­te­li > Wywiad z prof. Ste­phe­nem Mace­do

Narzę­dzia filo­zo­fa

Logi­ka: Pre­da­to­ry­za­cja logi­ki, cz. 3 > Rafał Urba­niak
Sztu­ka argu­men­ta­cji: #1: Jak dostrzec argu­ment? > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: W poszu­ki­wa­niu zasad spra­wie­dli­wo­ści > Artur Szut­ta
Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Kla­sy­cy o demo­kra­cji > Michał Bizoń

Filo­zo­fia indyj­ska

Ahim­sa para­mo dhar­ma, nie­krzyw­dze­nie naj­wyż­szą zasa­dą… > Nina Budzi­szew­ska

Dyle­ma­ty moral­ne

Dyle­mat pana Madeleine’a > Nata­sza Szut­ta

Filo­zo­fia pra­wa

Pię­ta achil­le­so­wa demo­kra­cji, czy­li o wadze sys­te­mów wybor­czych > Michał Urbań­czyk

Wie­dza odrzu­co­na

#1: Żywe i mar­twe > Maciej B. Stę­pień

Echa poprzed­nich nume­rów – Sens życia

#3: Pasja pozna­nia praw­dy > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Who is who w pol­skiej filo­zo­fii

Sta­ni­sław Leśniew­ski > Paweł Rze­wu­ski

Filo­zo­fia w fil­mie

Argu­men­ty scep­tyc­kie w fil­mie > Jacek Jaroc­ki

Filo­zo­fia dla dzie­ci

Potrze­ba filo­zo­fii dla dzie­ci – pro­gram Lip­ma­na > Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Doda­tek:

Paweł Pijas > Moral­ny obo­wią­zek gło­so­wa­nia?

Down­lo­ad (PDF, 7.78MB)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy