Numer

Filozofuj ! 2015 nr 5

Oto piąty numer „Filozofuj!” – w sumie moglibyście zapytać swojego fryzjera, dlaczego jeszcze nie prenumeruje jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Dlaczego demokracja? Czasopismo udostępniamy bezpłatnie online. Można je pobrać poniżej. Uprzejmie prosimy o UPOWSZECHNIANIE tej informacji.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest

.

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru:


Dlaczego demokracja | Spis treści

Kalen­dar­i­um

O dynam­ice demo-kracji i niezbęd­nych cno­tach > Jan Kłos

Słowo „demo-krac­ja” odnosi się do wspól­nych dzi­ałań oby­wa­teli mają­cych na celu real­iza­cję jakiegoś dobra. Jest to zatem rzeczy­wis­tość dynam­icz­na, wyma­ga­ją­ca świadomego i moral­nego zaan­gażowa­nia osób zdol­nych do rzetel­nej pra­cy na rzecz dobra wspól­nego.

Współczes­na demokrac­ja – władza ludu? > Marcin Rach­wał

Biorąc pod uwagę ety­mologię ter­minu „demokrac­ja”, sprawa wyda­je się niezwyk­le pros­ta – demokrac­ja to władza ludu. Jed­nakże nie trze­ba być wytrawnym obser­wa­torem sce­ny poli­ty­cznej, aby zauważyć, że taka definic­ja współczes­nej demokracji jest co najm­niej wąt­pli­wa. Jak zaak­cen­tował Gae­tano Mosca, „we wszys­t­kich orga­ni­za­c­jach społecznych więk­szoś­ci były i zawsze są bierne, a rządzą zor­ga­ni­zowane mniejs­zoś­ci”. Na czym zatem pole­ga demokrac­ja i jaki jest wpływ oby­wa­teli na jej funkcjonowanie?

Demokrac­ja ustro­jem Zachodu? > Jerzy W. Gałkows­ki

Czy rzeczy­wiś­cie demokrac­ja jest sys­te­mem, który sprawdza się tylko na Zachodzie, a gdzie indziej ludzie jej nie potrze­bu­ją? A może jed­nak potrze­ba demokraty­cznych rządów jest uni­w­er­sal­na?

Info­grafi­ka: Rodza­je demokracji

Pro­gram par­tii pro­gramem nar­o­du > Adam Grob­ler

Tak brzmi­ało hasło demokracji ludowej, czyli soc­jal­isty­cznej. Od dwudzi­es­tu kilku lat mamy demokrację bezprzymiotnikową. Jed­nak Democ­ra­cy Index 2014 loku­je nas wśród kra­jów świa­ta na 40. miejs­cu i zal­icza do „wadli­wych demokracji”.

Napraw­ian­ie demokracji > Adam Chmielews­ki

Wiele pro­jek­tów naprawy demokracji, zami­ast szukać sposobów pobudza­nia akty­wnoś­ci i spraw­c­zoś­ci poli­ty­cznej oby­wa­teli, dąży do ode­bra­nia im poli­ty­cznej pod­miotowoś­ci.

Wywiad

Demokrac­ja stanowi wyraz sza­cunku dla pod­sta­wowej równoś­ci moral­nej wszys­t­kich oby­wa­teli > Wywiad z prof. Stephen­em Mace­do

Narzędzia filo­zo­fa

Logi­ka: Preda­to­ryza­c­ja logi­ki, cz. 3 > Rafał Urba­ni­ak
Sztu­ka argu­men­tacji: #1: Jak dostrzec argu­ment? > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: W poszuki­wa­niu zasad spraw­iedli­woś­ci > Artur Szut­ta
Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Klasy­cy o demokracji > Michał Bizoń

Filo­zofia indyjs­ka

Ahim­sa paramo dhar­ma, niekrzy­wdze­nie najwyższą zasadą… > Nina Budziszews­ka

Dylematy moralne

Dylemat pana Madeleine’a > Natasza Szut­ta

Filo­zofia prawa

Pię­ta achille­sowa demokracji, czyli o wadze sys­temów wybor­czych > Michał Urbańczyk

Wiedza odrzu­cona

#1: Żywe i martwe > Maciej B. Stępień

Echa poprzed­nich numerów – Sens życia

#3: Pas­ja poz­na­nia prawdy > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Who is who w pol­skiej filo­zofii

Stanisław Leśniews­ki > Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia w filmie

Argu­men­ty scep­ty­ck­ie w filmie > Jacek Jaroc­ki

Filo­zofia dla dzieci

Potrze­ba filo­zofii dla dzieci – pro­gram Lip­mana > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Dodatek:

Paweł Pijas > Moral­ny obow­iązek głosowa­nia?

Down­load (PDF, 7.78MB)

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy